Protokoll FSG 19-2014

advertisement
FÖRVALTNINGENS SAMVERKANSGRUPP
Protokoll FSG 19– 2014
Ärende: Sammanträde med Förvaltningens samverkansgrupp
Tid: onsdag 22 oktober 2014, klockan 08.30 – 10.30
Plats: Förstamajgatan 2B, sammanträdesrum Kortedala
Deltagare:
För arbetsgivaren:
Ulla-Carin Olsson
Eeva Bolin
Andreas Lökholm
Anders Samuelsson
Carina Helgesson-Björk
Ulrica Johansson
Anders Henricsson
Roland Josefsson
Tomas Olsson
ordförande, HRC
SC, KoF
SC, IFO-FH
SC, UTB
SC, ÄO-HS
EKC
sekreterare
FC
FC
För arbetstagarna:
Gerda Svendsen
Carina Dahlström
Mikael Johansson
Johanna Pålsson
Monica Fäldt
Mariann Vörös
Kommunal
Kommunal
TCO, Vision
TCO, Lärarförbundet
Saco, FSA
Saco, Lärarnas Riksförbund
Adjungerade:
Lotta Björk
Anna Strand
rektor Sandeklevskolan
enhetschef Klimatsmarta val
Förhinder:
Åsa Svensson
Inger Peterson
Lotta Söderström
Eva Paxlind
Stig Andersson
UC
Kommunal
TCO, Lärarförbundet
TCO, Vårdförbundet
Saco, SSR
§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
1
§2
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen justeras och
fastställs.
§3
Val av justerare
Att jämte arbetsgivaren justera dagens protokoll utses Gerda Svendsen,
Kommunal, Mikael Johansson, TCO, Vision, Johanna Pålsson, TCO,
Lärarförbundet, Monica Fäldt, Saco, FSA samt Mariann Vörös, Saco, Lärarnas
Riksförbund.
§4
Föregående protokoll
Protokoll FSG 18-2014 godkändes.
§5
Nämndärenden
Stadsdelsnämndens nästa sammanträde är den 21 oktober. Genomgång av
nämndärenden som anmälts hittills.
§6
Information – verksamhet, ekonomi, personal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Arbetsgivaren informerar kort om det nya bilpoolssystemet som innebär en del
nya administrativa rutiner. I och med det så är det viktigt att informera alla
berörda om personuppgiftsbiträdesavtalet. I korthet innebär avtalet att alla som
använder bilpoolsbilar måste registreras med hela sitt personnummer. Avtalet
reglerar vad arbetsgivaren kommer att samla in för information och på vilket sätt
Gatubolaget hanterar personuppgifterna. Bokning av bil sker i ett digitalt
bokningssystem och en kod skickas till mobilen som bland annat används för att
tanka bilen. Systemet kommer att gälla verksamhetsbilar och bilpools bilar.
Bilarna utrustas bland annat med digitala körjournaler som registrerar vart
medarbetaren har kört och hur långt. Systemet ökar arbetsgivarens förmåga att
arbeta aktivt med målet att minska koldioxidutsläpp samt snabbt få in bilar som
krockskadats till reparation. Förvaltningen kommer att erbjuda utbildningar,
exempelvis att köra så att man förbrukar mindre drivmedel och andra aktiviteter
för att minimera användandet av bil till förmån för elcykel eller kollektivtrafik.
Det nya systemet betyder att flera i förvaltningen kommer att behöva ha en
mobiltelefon. Det finns flera olika moduler som kan köpas till och i dagsläget finns
inga beslut om vilka eventuella tillägg som det ska investera i.
Arbetstagarorganisationerna förklarar sig ha mottagit information under § 6.
§ 7. Dialog – verksamhet, ekonomi, personal
Återkoppling på arbetet på Sandeklevskolan
Rektor presentar det utvecklingsarbete som gjorts och görs på skolan. Alla
åtgärder är utifrån skolbarometern och en psykosocial arbetsmiljöinspektion
initierad av arbetsmiljöverket. Bland annat har ett arbete kring bemötande och
den goda arbetsplatsen pågått i cirka ett år. Delar av arbetsmiljöinspektionens
rapport handlade om skolans lokaler vilket resulterat i att vissa delar av skolan
2
byggs om. Inspektionen fokuserade även på den psykosociala arbetsmiljön för
högstadiet men rektor ser att förändringsarbetet måste ha fokus på hela skolan
för att det ska fungera fullt ut. Arbetet med gruppen utgår från Susan Wheelans
grupputvecklingsverktyg, GDQ (Group Development Questionnaire). Gruppens
olika arbeten har fortsatt på APT:n och i work shops. Rektors fokus har varit att
följa med gruppen så att de i största möjlighet är i fas. Målbilden är att vara klar
med arbetslagets kodex och uppdrag/uppgift den 1 november 2014.
Rektor upplever att det inte längre går att leda och styra en skola på ett
traditionellt sätt. Rektor visar en bild där eleven är i fokus och att allt arbete som
exempelvis lärarlag, ämneslag, elevhälsoteam, arbetslagsledare med flera
bedriver på skolan utgår från det. Detsamma gäller alla olika planer som ska
göras, oavsett om det är stadens egna planer eller utifrån skolförordningen eller
annan lag. Visionen som arbetats fram är ”Med en orubblig tro på våra elevers
inneboende förmåga gör vi kunskapen tillgänglig för alla”. Metoden som skolan
använder kallar de ”Vi arbetar med eleven i fokus”. Center för skolutveckling är
involverade i vissa delar av det fortsatta arbetet.
Mycket arbete har gjorts och mycket arbete återstår. Grupputveckling tar tid,
kräver mycket av alla inblandade. Rektor ser att gruppen gjort framsteg och är på
väg mot nästa fas i grupputvecklingen. Sektorchef för Utbildning pekar på att det
arbetet som rektor bedriver är en bra bild över vad det innebär att vara
pedagogisk ledare och på vilket sätt man kan driva arbetet framåt.
Kommunal ser att arbetssättet som rektor använder sig av i utveckling av arbete
och arbetslag skulle kunna användas inom andra verksamheter, vilket skulle
kunna ge mycket positiva resultat.
FSG tackar rektor för en intressant och givande genomgång av det gedigna
arbetsmiljöarbete som rektor bedriver på Sandeklevskolan.
Uppföljningsrapport 3
Arbetsgivaren informerar om att uppföljningsrapport 3 har några förändringar
jämfört med UR3, 2013. Kvalitetstrapporter kommer att ingå i
uppföljningsrapporten. Varje rapport kommer att samverkas inom respektive LSG
innan de sammanfogas till uppföljningsrapporten. FSG får ett första utkast den
15 november och slutsamverkan sker den 19 november. Uppföljningsrapporten
tas sedan upp i nämnden den 25 november.
§ 8. Övervägande inför beslut/Slutsamverkan – verksamhet, ekonomi, personal
Rapport intern kontroll 2014
Arbetsgivaren informerar kort om rapporten.
FSG är eniga om att slutsamverkan skett.
§ 9. Arbetsmiljö/skyddskommitté
Inga ärenden.
§ 10. Från LSG
Inga ärenden.
3
§ 11. Övriga frågor
Information från 10-grupperna (Sektorscheferna, HRC, EKC, UC)
UTB
Utbildningsdepartementet har fått extra anslag vilket gör det möjligt för staden att
förstärka med ett stort antal förstalärartjänster. Staden har sökt medel för 57
tjänster.
Alla förskolechefer går nu en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete.
Vårterminen 2015 startar analysutbildning på 15 högskolepoäng för rektorer,
förskolechefer och verksamhetsutvecklare. Varje stadsdel har tre till fyra platser
och syftet är att de ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på den egna
enheten. Våren 2014 hade man en heldag för stadens alla chefer inom UTB.
Nästa år, 2015, sker den i februari och då är temat systematiskt kvalitetsarbete
ÄO-HS
Staden ingår i ett storstadsnätverk med Stockholm och Malmö. I år hölls
nätverksmötet i Göteborg. Fokus var bland annat de äldres boende. Vilka
utmaningar som städerna står inför och på vilket sätt som respektive stad
kommer att arbeta vidare med frågorna. Ett mycket konstruktivt möte där det
tydliggjordes hur olika problemet angrips men också att förutsättningarna skiljer
sig åt. Exempelvis påverkar tillgången till särskilt boende möjligheten till att
kunna erbjuda äldre det boende de önskar. Dagen var mycket givande.
För 10-gruppen är det stort fokus med attraktiv hemtjänst och äldres boende. I de
delarna finns även det tekniska utvecklingsarbetet. Stor del av tekniken fokuserar
på att säkerställa arbetet med de äldre men också för att underlätta för
medarbetarna.
I staden pågår en översyn av MAS/MAR. Stadsledningskontoret har utifrån ett
sammanställt material arbetat fram ett antal förslag. En styrgrupp är bildad som
kommer att fortsätta arbetet. Sektorchef kommer att återkomma när det finns mer
information att ge.
HR
I juni 2014 tog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att ge förslag på insatser för att timavlönade och
vikarier utan utbildning inom staden får möjlighet att kvalificera sig för
tillsvidareanställning. Östra Göteborgs chef för Bemanningsenheten ingår i en
nyligen skapad arbetsgrupp som kommer att arbeta vidare utifrån riktlinjen som
stadsledningskontoret arbetat fram.
EK
Just nu ligger fokus på det interna arbetet med struktur och innehåll på
ekonomiavdelningen.
KoF
Fokus för sektorn är att hålla ihop processägarskap och processledning i det som
Kommunfullmäktige gav sektorn i uppdrag tidigare i år.
Den 1 november har förvaltningen ett nytt leverantörsavtal vad gäller livsmedel.
Trots att det i det nya avtalet finns en ökad variation av ekologiskt kött kommer
det att påverka matsedlarna. Däremot kommer det inte att påverka möjligheten
att servera traditionella julbord på äldreboendena i jul.
4
IFO-FH
Staden arbetar med tematiserade utbildningar, just nu är temat boendefrågan.
En mycket viktig fråga för sektorns grupper. Göteborgs stad är föregångare inom
många delar i arbetet med boendefrågan. Många andra kommuner kommer hit
för att se hur staden arbetar. Exempelvis finns det en boendeportal där man kan
följa allt bostadsbyggande i staden.
Media har utifrån tv-programmet Kalla faktas senaste granskning varit i kontakt
med sektorn i Östra Göteborg. Det har handlat om hur förvaltningen hanterar
konsulentstödda familjehem. Det finns några sådana ärenden. Ärendena är alltid
komplexa med svåra överväganden vilket gör att det blir en svår balansgång. I
socialt arbete måste man alltid vara beredd att bli granskad. Något som gör det
extra frustrerande för våra handläggare och chefer är att det aldrig går att
kommentera enskilda ärenden. Har förvaltningen gjort ett fel l så är det viktigt att
det kommer fram, viktigt för att kunna arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet.
Alla handläggare gör ett mycket bra arbete med många bra placeringar men det
är svårt att hitta familjer som vill bli familjehem. I vissa svåra ärenden behöver
familjen mycket stöd vilket gör att konsulentstöd ibland måste användas.
Förvaltningscontroller
Just nu fokus på internt arbete.
§ 12. Kvarstående frågor
Återkoppling för arbetet på Sandeklevsskolan
Se §7 i dagens FSG-protokoll.
Det gemensamma kompetensförsörjningsarbetet i stadsdelen (dialog)
Ulrica Johansson har tagit med sig frågan till HR-avdelningen och återkommer
med redovisning under hösten.
Skyddsombudens arbete utifrån arbetsmiljöarbete (dialog)
Lyfts in i den partssammansatta arbetsgruppen.
Medarbetarnas arbetsmiljö och förutsättningar att kunna arbeta fram till pension
(dialog)
Lyfts in i den partssammansatta arbetsgruppen.
Resultatredovisning över lönestruktur och löneutveckling inom SDF Östra
Göteborg
Ulrica Johansson har tagit med sig frågeställningarna till HR-avdelningen och
återkommer med redovisning under hösten.
Översyn av lönekriterierna för Östra Göteborg
Ulrica Johansson har tagit med sig frågeställningen till HR-avdelningen och
återkommer med redovisning under hösten.
§ 13 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar därefter mötet.
5
Vid protokollet
Anders Henricsson
Justeras:
För arbetsgivaren
Ulla-Carin Olsson
För arbetstagarna
Gerda Svendsen, Kommunal
Mikael Johansson, TCO, Vision
Johanna Pålsson, TCO, Lärarförbundet
Monica Fäldt, Saco, FSA
Mariann Vörös, Saco, Lärarnas Riksförbund
6
Download