Göteborgs stad

advertisement
1
Vård och omsorg
Lokal samverkansgrupp
PROTOKOLL
2008-03-25 kl. 14.30-16.05
Närvarande för arbetsgivaren
Anita Wenblad, ordförande
Agneta Caderoth Åstedt
Raija Holmgren , sekreterare
Närvarande för arbetstagarna
Linda Melleroth Kommunal
Ann-Louise Svensson, Kommunal
Leena Norrlin, SACO
Kerstin Backlund, SKTF
§1
Val av justerare
Linda Melleroth, Kommunal, Leena Norrlin, SACO samt Kerstin Backlund,
SKTF utsågs att justera protokollet.
§2
Föregående protokoll
Kommunal hade frågor angående den tillfälliga ändringen av det administrativa
stödet på Bjurslätts äldreboende. Förtydligande har lämnats av enhetschefen.
Vid förra mötet tog Kommunal också upp på vilket sätt bemanningen hanteras
när personal tar semester utanför sommarperioden. Arbetsgivaren svarar att
bedömning alltid görs om vikarier behövs, oavsett period.
Protokollet läggs till handlingarna.
§3
Nämndärenden
Begäran om förstudie äldreboende Kvillebäcken (Bjurslätts äldreboende –
ombyggnad/ombyggnad).
Revisionsberättelse 2007. I detta sammanhang informerade arbetsgivaren att en
rutin kommer att tas fram som beskriver hur medicinskt ansvarig sjuksköterska ,
MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR skall rapportera till
nämnden om sitt arbete med hälso- och sjukvårdsverksamhetens kvalitet och
säkerhet.
Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah.
Redovisning av ej verkställda beslut äldreboende.
2
§4
Handlingsplaner medarbetarenkäter 2007
Handlingsplaner från samtliga hemtjänstlag, två boenden, biståndsenheten och
administrativa enheten har inkommit. Planer från Kyrkbyhemmet,
Fyrväpplingens äldreboende och Hälso- och sjukvårdsenheten saknas, men är på
gång. Inkommet material delas ut. Frågan tas upp vid nästa lsg.
§5
Införande av Personec – nytt personalsystem
Arbetsgivaren informerade om utbildningsinsatser för medarbetare samt de som
har andra roller; administratörs- och chefsroller. Kort information lämnades
också om arbetsfördelningen som kan komma att förändras när vi ser hur det
fungerar i praktiken.
8 april börjar inrapportering i Självservice.
Kommunal frågade vilka befattningar inom Vård och Omsorg som har ansvar att
tillstyrka avvikelser i Personec. Arbetsgivaren återkommer.
§6
6a
Arbetsmiljöfrågor
Sjukfrånvaron 2007 per arbetsplats delades ut och kommenterades.
Sjukfrånvaron för hemtjänsten uppgick till 12,2% och för äldreboendena till 9,8
%.
6b
Statistik över arbetsskador och tillbud 2007 delades ut och kommenterades.
Facken undrar vad ”Lundbys äldreboende ssk” innebär samt vad ”Kontakt
inandning/kemiskt ämne/smittämne” står för. Likaså undrar man över ”Hanterat
föremål egen hantering”. Arbetsgivaren återkommer på nästa lsg.
Kommunal påtalar vikten av att det på anmälningarna finns uppgift om eventuell
sjukfrånvaro, med tanke på ersättning från AFA. Arbetsgivaren åtar sig påminna
enhetscheferna.
Kommunal påpekar också att det inte bör stå namn på omsorgsstagare i
anmälningarna. Arbetsgivaren tar upp detta med enhetscheferna.
§7
Information från projektet Stimulerande äldreomsorg
Projektet avser anställa en aktiveringspedagog. Kommunal återkommer till
arbetsgivaren med synpunkter senast 1 april.
§8
8a
Övriga frågor
Arbetet med uppföljningsrapport 1 påbörjas inom kort. Text läggs in i databasen
Rappet.
3
8b
Lönekriterierna för sjukgymnaster och arbetsterapeuter har reviderats.
Materialet delas ut och tas upp på kommande lsg för synpunkter.
8c
Rekrytering av en enhetschef tillsvidare (ersättare för Helena Magnusson) och
enhetschef vikariat (Marie Skoglund) är aktuellt. SACO och SKTF avstår från
medverkan. Kommunal vill medverka, arbetsgivaren återkommer med
intervjutider.
8d
Kommunal frågar om löparorganisationen inom hemtjänsten. Arbetsgivaren
bjuder in någon av enhetscheferna till nästa lsg för en fördjupad information.
Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Raija Holmgren
Justeras för arbetsgivaren:
Justeras för arbetstagaren:
Anita Wenblad
Leena Norrlin, SACO
Justeras för arbetstagaren:
Kerstin Backlund, SKTF
Linda Melleroth, Kommunal
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards