GÖTEBORGS STAD

advertisement
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
IFO
Lokal samverkansgrupp
Tid:
Plats:
5 dec kl. 13.00-15.00
Stadsdelshuset, lokal Rådrummet
Närvarande för arbetsgivaren
Staffan Schött, ordf
Birgitta Sedin, sekr
Irene Göranson
§2
Monica Ulmefors
Susanne Hulten
Tommy Augustsson
Gunilla Holtz
Kjell Larsson
Maija Gustafsson
Lena Magnusson
Håkan Larsson
§1
PROTOKOLL
1(4)
Sammanträdesdatum 051205
Närvarande för arbetstagarna
Andreas Arvidsson
SACO
Iren Levang
SACO
Annelie Vendel
SACO
Ginger Hammar
SKTF
Ashraf Nasseri
SKTF
Linda Melleroth
Kommunal
Lena Carlsson
Kommunal
Närvarande övriga
Anders Lundin
Akademikerförbundet SSR
Val av justerare
Linda Melleroth, Ginger Hammar samt Andreas Arvidsson utsågs att justera dagens protokoll.
§2
Dilogmodellen
I samband med årets löneöversyn beslutades att Anders Lundin skulle delta i LSG där även
enhetscheferna för IFO skulle delta för att gå igenom vad Dialogmodellen innebär och hur vi
vill arbeta med löneförhandlingarna fortsättningsvis.
Anders hänvisar till Bilaga 5, till HÖK 05 samt delar ut ett material om vad som styr lönen.
Intresset för Dialogmodellen har enligt Anders inte varit så stort bland medlemmarna bland
annat beroende på bristande förståelse för lönepolitiken.
Efter diskussion beslutades att personalchefen skickar ut ett informationsmaterial gällande de
olika delarna inom lönepolitiken till IFO:s ledningsgrupp där man tillsammans går vidare med
en gemensam informationsmodell till medarbetarna.
§3
Genomgång av förgående mötes protokoll
Förgående mötes protokoll gicks igenom.
Beträffande rekrytering av enhetschef till Funktionshinder så finns det två sökande på förslag
och som har varit på varit på Assessment Center. Arbetsgivare återkommer.
Arbetsgivaren kommer att skicka ut namnet på konsulten som skall arbeta med utbildningen
av personalen på Tillfället.
Arbetsgivaren frågade om ventilationen åtgärdats på socialkontoret men fick svar att det
ännu ej var åtgärdat.
§4
Inför nämnden
Arbetsgivaren gick igenom den aktuella föredragningslistan.
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
IFO
Lokal samverkansgrupp
§5
PROTOKOLL
2(4)
Sammanträdesdatum 051205
Samordningsförbundet
Samordningsförbundet Hisingen/Delta
Med anledning av att budgeten för 2006 är fastställd för samordningsförbundet
Hisingen/Delta övergår delar av verksamheten från att bedrivas som ett projekt till permanent
verksamhet. Arbetsgivaren föreslår följande förändringar av berörd personals
anställningsavtal fr.o.m 1 :e januari 2006, enligt bifogad bilaga.
SACO efterfrågar om samordnare är liktydig med 1:e socialsekreterare och om dessa tjänster
är liktydiga med 1:e socialsekreterare på socialkontoret. Arbetsgivaren svarar att det finns en
100% 1:e tjänst på A-torget och att tanken är att kombinera ett halvtids 1:e uppdrag med ett
särskilt specificerat och tidsbegränsat samordnaruppdrag. Planen är att ha två stycken
50% 1:e/50% samordnare. I övrigt är 1:e socialsekreteraruppdragen det samma som på
socialkontoret.
Personalorganisationerna har inget att invända mot förslaget.
§6
”Vikariesituationen för ordinärt boende samt samordnarskapet för LSSbostäderna.
Arbetsgivaren går igenom placeringar samt tidsschema samt förslag till administration
enligt bifogad bilaga.
Personalorganisationerna har inget att invända mot förslaget.
Kommunal vill ha besked om arbetsgivaren anser att det ä r likvärdigt arbete om en
habiliteringspersonal på en gruppbostad går in och jobbar med personlig assistans.
Kommunal framför att viss personal känner oro för att hantera mycket kontanter.
Arbetsgivaren återkommer angående frågorna.
§7
Socialkontorets organisation
Arbetsgivaren redogör för hur det går med arbetet kring socialkontorets organisation.
Utifrån OPEN-SPACE- där hela socialkontoret deltog utkristalliserades vissa frågor som
bifogas protokollet enligt bifogad bilaga.
Personalorganisationerna återkommer angående förslaget.
Beslut fattades på LSG att metodhandledning på Barn- och Ungdomsenhetens
förebyggandedel skall prioriteras. Arbetsgivaren skall tillsammans med enhetschefen för
Barn- och ungdomsenheten arbeta fram innehållet i metodhandledningen som skall
finansieras inom ram. När detta är klart skall tjänsten utannonseras, troligen i januari.
Tjänsten som tillförordnad enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten/f.d. Resursenheten
kommer att förlängas till den 31 mars samt vikariaten för de som vikarierar på grund av
förlängningen .En tjänst som enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten kommer att
utannonseras i januari.
Personalorganisationerna har inget att invända mot förslaget.
SKTF yrkar på en långsiktig lösning på personalsituationen i receptionen.
Arbetsgivaren återkommer angående frågan.
§8
Aktuella arbetsmiljöfrågor
Arbetsgivaren gick igenom inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket 2005-10-27.
Lundby skall redovisa hur kraven skall uppfyllas/hur kraven uppfylls senast den 31 januari
2006 enligt bif. bilaga.
SACO/SKTF vill ta upp frågan på respektive APT vilket arbetsgivaren samtycker till.
I stort sett samtliga miljörondsprotokoll (några inkommer något senare) lämnades ut.
Eventuella frågor tas upp vid nästa LSG.
§9
LSG-möten 2006
16 januari, 13 februari, 13 mars, 24 april, 5 juni, 21 augusti, 2 oktober,
16 oktober, 13 november, 4 december.
§ 10
Övriga frågor
Kommunal: BSO, Brandskyddsombud
Kommunal efterfrågar om alla medlemmar skall genomgå en kortare utbildning
och kommer att ta upp frågan i FSG.
Information från Arbetsgivaren: Den dagliga verksamheten vid Bjurslätts Torg
kommer att tillsammans med Rehabenheten på Lundbykajen i huvudsak att
arbeta med arbetsrehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Möjligheten
till detta har erhållits genom s.k. Miltonmedel. Verksamheten kallas för
HARPO, Hisingen Arbete Rehabilitering Psykisk ohälsa.
Organisationen vid Tillfället ändras så att en chef kommer att ansvara för hela
huset.
Beträffande ALMA så pågår en utredning att slå ihop all verksamhet i
kommunen för utsatta kvinnor.
Ginger Hammar informerar om att hon avgår som representant för SKTF i
LSG och övriga i gruppen tackar henne för tiden hon har deltagit.
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
IFO
Lokal samverkansgrupp
PROTOKOLL
4(4)
Sammanträdesdatum 051205
Vid protokollet
Birgitta Sedin
Justeras för arbetsgivaren
Justeras för arbetstagarna
Staffan Schött
Ginger Hammar
Linda Melleroth
Andreas Arvidsson
Download