Begreppslista - Ekologi

advertisement
Begreppslista
Nedan finns viktiga begrepp som är värda att lägga på minnet. Ni kommer att komma i kontakt med dessa
begrepp flera gånger under högstadiet. Tillhör kapitlet om “ekologi”.
Begrepp:
Förklaring:
Ekologi
Läran om hur organismer samspelar med varandra i ett
ekosystem
Biosfär
Del av atmosfären där det finns liv. Biosfären innehåller alla
jordens ekosystem
Ekosystem
Avgränsat område/miljö där samspel sker. Exempel på
ekosystem är t.ex. en stubbe, en vattenpöl, en sjö eller hela
Jorden. Du väljer!
Art
Individ som kan fortplanta sig och få en fertil avkomma
Population
Alla individer inom en art. I en stad eller i en myrstack finns en
population av människor respektive myror
Samhälle
Alla populationer i ett ekosystem. Alla populationer av växter i
ett ekosystem kallas växtsamhälle och alla populationer av
djur i ett ekosystem kallas djursamhälle
Biomassa
All materia i ett ekosystem
Biotop
Omgivning med naturliga gränser. Exempel på biotoper är
regnskogen, insjön, havet, bäcken, savannen med flera. Alltså
en naturtyp där biotopens speciella egenskaper gör att vissa
djur eller växter trivs bättre där än andra
Habitat
Område där organismerna kan leva. Habitat är ett område där
förutsättningarna finns för att arten ska överleva och utvecklas
Stabilt ekosystem
Ett ekosystem som överlever stora förändringar. Detta
ekosystem överlever stora förändringar som att arter dör ut
eller stora miljökatastrofer
Labilt ekosystem
Ett ekosystem som skadas av små förändringar. Det kan göra
att hela ekosystemet går under
Abiotiska faktorer
Icke-levande faktorer som påverkar ekosystemet. Dessa kan
vara kemiska och fysikaliska. Exempelvis pH-värde,
temperatur, vind, solljus etc.
Biotiska faktorer
Levande faktorer som påverkar ekosystemet, exempelvis
pollinatörer, betare och konkurrenter
Ekosystemtjänster
Det som ekosystemet erbjuder människan och som gynnar
oss. Ekosystemtjänsterna delas upp i fyra kategorier:
stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.
Ekosystemtjänsterna ökar människors välbefinnande
Näringskedja
Vem äter vem i naturen? Visar hur olika organismer är
beroende av varandra. Med näringskedja menas hur
näringsämnen sprids och omvandlas genom en kedja av
organismer (djur, växter och liknande) som äter och/eller äts
av varandra i ett ekosystem
Producent
En näringskedja startar alltid med en fotosyntetiserande
organism (organism som kan utföra fotosyntesen), exempelvis
en växt
Konsument
Alla andra organismer i en näringskedja som inte kan
fotosyntetisera (utföra fotosyntes för att få energi). Beroende
av producenten
Primärkonsument
Förstahandskonsument. Äter producenten
Sekundärkonsument
Andrahandskonsument. Äter primärkonsumenten
Toppkonsument
Äter sekundärkonsumenten. Högst upp i näringskedjan
Näringsväv
Flera arter på varje nivå Naturen är mer komplicerad än det
som visas med näringskedjor. Vanligtvis äter ett djur olika
typer av föda och riskerar att bli uppäten av flera olika typer av
djur
Nedbrytare
Destruent. När växter och djur dör bryts de ner av nedbrytare.
Dessa återför viktiga näringsämnen från organismerna till
deras kretslopp igen
Fotosyntes
Process där levande organismer omvandlar solljus, koldioxid
och vatten till syrgas och druvsocker. Organismen får på så vis
energi
Cellandning
Process som djur (och växter på natten) använder sig av för att
skapa energi. I cellandningen förbränns druvsocker med hjälp av
syrgas till koldioxid, vatten och energi. Energin använder sig
organismen av sen
Näringspyramid
Energipyramid. Visar hur energin minskar i ett ekosystem
Fishing down the food web (chain)
Stora fiskar utarmas på grund av att vi endast fiskar efter de
största fiskarna. Det betyder att ekosystemet ändras så att
små fiskar ökar i mängd eftersom att större fiskar inte äter
dessa
Kretslopp
Cirkulation av viktiga ämnen i ett ekosystem
Avdunstning
Evaporation. Ämnet övergår från flytande form till gasform
Transpiration
Avgivande av vattenånga från växter
Kondensera
Ämnet övergår från gasform till flytande form
Assimilation
Process hos en organism där de upptagna näringsämnena
ombildas till ämnens om kan användas för att bygga upp
organismens vävnader
Rödlistning
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6dlist
ning
Ett internationellt och nationellt sätt att bedöma risken för en
art att dö ut från landet. Säger inget om arten är viktig eller
inte, inte heller om arten har ett skydd eller vad som skall
göras. Endast information om arten riskerar att dö ut
ArtDatabanken
Kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Anger
hotade och missgynnade arter och naturtyper i Sverige.
Upprätthåller rödlista
Invasiv art
Art som kommit med människan till landet och som hotar de
landets ursprungliga arter
Download