Till provet
 Kunna förklara vad dessa

De olika årstiderna i sjön
begrepp innebär:

Biotiska/abiotiska faktorer

Ekologi

Ska kunna förklara skillnader mellan olika

Näringskedja

Näringsväv

Näringspyramid

Fotosyntesen

Skogen

Succesionsordning

Jordmån

Podsoljorden

Insjön
ekosystem

Beskriva tex ett ekosystem i en barrskog,
lövskog, insjön

Förklara olika arters förhållande till varandra
i ett ekosystem

Förklara vad som kan hända i ett ekosystem
om man t ex tar bort en art, eller förändrar
abiotiska faktorer

Vad som kännetecknar en näringsrik sjö,
och en näringsfattig sjö

Skogsbränders betydelse för ekologin &
succesionsordningen
Frågor boken s.116-117
 Vår naturliga omvärld: 1-13, 16-27
 Skogen: 1-9
 Insjön: 1-10