EKOLOGI
inför prov NK A
sidorna 84-129
• Ekosystem
Vad består ett ekosystem av (tex miljöfaktorer, växt- och djursamhälle, populationer,
nedbrytare, du ska kunna förklara vad de olika delarna är). Vad betyder ordet ekologi?
• Vem äter vem?
Vad visar en näringskedja, näringsväv eller näringspyramid?
Vad är en producent och varför kallas de för producenter? Vilka är konsumenterna och
varför kallas de för konsumenter?
• Cirkulerande ämnen
Förklara hur näringen cirkulerar i ett ekosystem.
• Flödande energi
Vad innebär energiprincipen? Ge exempel på hur energin flödar i ekosystemen.
• Vattnets kretslopp
Rita och beskriva
• Skadliga ämnen
Vilka är tungmetallerna? Hur kan de skada?
Klorerade kolväten, vilka är det, hur har de använts och hur har de skadat naturen?
Varför drabbas rovdjuren värst av miljögifter?
• Klimat och ekosystem
Hur påverkar vind, ljus och kyla växter och djur?
• Sveriges 5 växtregioner
Beskriv kalfjället, fjällbjörkskogen, norra barrskogsregionen, södra barrskogsregionen
och södra lövskogsregionen.
• Skogen
Hur kom skogen till Sverige?
Beskriv jordmånen för löv och barrskog, vilka är skillnaderna? Förklara hur blekjord och
rostjordslagret bildas i marken.
Vilka är de 4 skikten som man delar upp växterna i när man ska studera ett ekosystem?
Ge exempel på växter som du hittar i vardera skikt.
Vad är urskog respektive kulturskog?
• Sjön
Hur delar man in sjön när man vill studera den och livet som finns där? Vad är
kompensationsnivån?
Vad kännetecknar näringsrika respektive näringsfattiga sjöar?
Hur utvecklas/åldras de och hur kan vi människor påverka den processen?
Vad är densitet?
Vad händer i sjön under våra 4a årstider? Varför är det viktigt att vattnet cirkulerar?
• Hav och Östersjön
När är vatten sött, bräckt eller salt?
Hur kommer det sig att Östersjön har bräckt vatten?
Hur påverkar det antalet arter och varför?