Uploaded by vimem20714

forsberg 170906 fogelstrom 11.00

Ett säkrare samhälle i en
föränderlig värld
Signalskydd
Vad är signalskydd och på vilket sätt kan
signalskydd stödja er verksamhet?
Roger Forsberg
[email protected]
072-210 70 73
2
Signalskydd
(Säkra kryptografiska funktioner)
RR
P
AA
TT
AA
TR
A UTA
NN
A A
KT
OL
T Å
N Å GOOGO
N
OO
B
BH
EH
EÖR
Ö IRG D
FÖ
RR
ST
SS
T ÅRÅ
R
3
Målsättning
Efter lektionen ska elev ha god kunskap om:
• Vad är signalskydd
• När behövs signalskyddsystem och hur kan
signalskydd vara en möjliggörare i
verksamheten
• Vad gör signalskyddssystem bättre än andra
krypton
• Vilka typer av signalskyddssystem finns idag
• Hur får man tillgång till signalskyddssystem
4
Signalskydd - vad är det?
FM ska leda och samordna signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra
kryptografiska funktioner inom totalförsvaret
•
•
•
System med kryptografisk funktion som har godkänts av Försvarsmakten
för skydd av hemliga uppgifter
FM är ”garant” för att systemet gör vad det ska och inget annat samt
att det skyddar upp till en fördefinierad nivå
Signalskyddssystem består av
– Krypto (kryptomodul)
– Kryptonycklar, certifikat
– Systeminstruktion
– Tydligt regelverk
– Utbildad personal (behörig personal)
För att upprätthålla skyddsnivån krävs det att alla i hela kedjan
följer gällande
5
regelverk och instruktioner
Hur många bryter mot 7 § i
Säkskyddsförordningen, när
man använder signalskydd?
Vart börjar man?
•
Säkerhetsskyddsanalysen
– Identifiera skyddsvärda tillgångar
– Identifiera hotbild
– Hur ser verksamhetens behov ut av att kunna förmedla de
skyddsvärda tillgångarna, internt och externt, tal, data eller fax
•
Omfattas de skyddsvärda tillgångarna av sekretess som rör rikets
säkerhet, ska signalskyddssystem användas då dessa förmedlas utanför
ett nät som organisationen har full kontroll över (logiskt och fysiskt)
13 § i Säkerhetsskyddsförordningen framgår följande:
Hemliga uppgifter får krypteras endast med kryptosystem som har
godkänts av Försvarsmakten.
6
Hot mot våra tillgångar
Bloggar
Så väl inom Försvarsmakten
Foto
E-post
Påidentifierat
fredagensticker
vi på
Vi har
mycket allvarlig
brist i
en en
standard
PLC föruppdrag
eldistributionen!
veckas
Kani snabbt
delar av el-nätet i
det lamslå
norrastora
området.
Sverige!
”Smart”-phones
Obehörigt intrång
IT-sytem, LAN, wifi
Avlyssning
Molntjänst
Störningar, avbrott
Digitala
lagringsmedia
Vårdslös hantering
Varning!
Röjande signaler
7
SKYDD AV INFORMATION
Konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet
Ledningssystem för informationssäkerhet LIS ISO 27000
Information som ej behöver särskilt skydd, kan vara blanketter som ska fyllas i, informationsblad etc.
Basnivå
Skydd av känsliga uppgifter
Offentlighet & Sekretesslag
Skydd av skyddsvärd uppgifter
samt sekretessbelagda uppgifter
Bl.a.
18 kap. 8 § skydd för
anläggningar, tele mm
18 kap. 13 § Risk- och
sårbarhetsanalyser mm
19 kap. 3 § upphandling
Kr y p t e r i n g
s ä ke rs t ä l l e r
ä v e n
Sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet
(HEMLIGA UPPGIFTER), är 15 kap. 2 § men
kan även vara vissa uppgifter enligt
bl.a. 15 kap 1 §, 18 kap 1, 2, 5, 8, 9 och 13 §§
Tillgångar
Personuppgiftslag
Offentlighet & Sekretesslag
r i k t i g h e t
o c h
s p å r b a r h e t
KO N F I D E N T I A L I T E T
Kryptolösning
KSU
SSL
Certifikat
KURIR
(RAKEL)
SGSI
I N F O S Ä K
SG R
SG C
SG S
SG TS
Kryfax MGM Data
MGS , PGAI mfl
Telefon MGL
RÖS, Intrång
Manipulering
Störsändning
Avlyssning
S Ä K E R H E T S S K Y D D
OGRANSKAT KRYPTO K S U
S I G N A L S K Y D D
Ingen nationellt godkänd
kryptometod
MYNDIGHETSBESLUT OM ÅTGÄRDER
Tryckfrihetsförordningen – offentlighetsprincipen, upphovsrätt
Offentlighet & Sekretesslag - allmän och offentlig handling
Arkivlagen - arkivering och lagringsbestämmelser
Säkerhetsskyddslag – grundläggande krav
Kryptolösningar signalskydd
Nationellt godkända
kryptosystem
ÅTGÄRDER ENLIGT SÄPO OCH FM FÖRESKRIFTER
Krav för sekretess - Klassificering av information och signalskyddsnivå
Assuranskrav - Säkerhetsgranskning och godkännande av krypton
Funktionskrav - Intrångsskydd, inloggning och autentisering, krav på integritet
Krav på utbildning och administrativ kontroll - Ansvar, dokumentation, materiel och nyckelhantering
Skyddsåtgärd
Ingen
kryptering
Kommersiell
Kryptering
Signalskydd skyddar mot
• Avlysning 0ch obehörig åtkomst
(Konfidentialitet)
• Falsksignalering (Riktighet, Identitet)
• Obehörig påverkan, förändring (Riktighet)
• Intrång (HW)
• Obehörig åtkomst till system (Autentisering)
• Trafikanalys (Kartläggning när trafik flödar eller
ej)
10
Signalskydd –bara jobbigt eller en
möjliggörare
Rätt använt signalskyddssystem säkerställer
– Konfidentialitet (ingen obehörig kan ta del),
– Riktighet (ingen förändring kan göras oupptäckt) och
– Spårbarhet (äkthet, autenticering) endast behörig avsändare
– Får även användas till annan skyddsvärd eller
sekretessbelagd information som inte rör rikets säkerhet
Användandet av Signalskydd är en viktig skyddsåtgärd för att
organisationen ska uppnå en hög informationssäkerhet vid
hantering av hemliga uppgifter
Signalskydd ska vara en naturlig del i arbetet med hemliga
uppgifter
11
Krypto kan ”missbrukas” – Ransomeware
(Cryptolocker)
Olika användningsområden för Signalskydd
•
Textskydd (Avlyssning)
–
–
–
–
–
VPN (flera tunnlar)
Linjekrypto (punkt till punkt, ex. länkstråk)
Filkrypto
Talkrypto
Fax
•
Trafikskydd (Trafikanalys)
•
Auteticering (inloggning med smarta kort och certifikat
i ex. H-system)
•
Inom Sverige och till utlandet
13
SIGNALSKYDDSSYSTEM VS
KOMMERSIELLT KRYPTO
• Signalskyddssystem (gör vad det utges för att göra och inget mer)
–
–
–
–
–
Godkänt för hemliga uppgifter
Styrkan är känd och verifierad, granskad och godkänd av Försvarsmakten
Tydligt regelverk (regler, utbildning, egna rutiner etc)
En helhetslösning (regler, utbildning, nycklar, distribution, kryptoapparat mm)
Enhetligt, informationsutbyte med andra myndigheter – samma hantering
• Kommersiellt Krypto som inte är granskat (gör kanske vad det utges
för att göra och kanske lite !!)
–
–
–
–
–
–
Ej för hemliga uppgifter
System 1
Ej granskat av FM
Hanterar systemet utifrån egna behov (och kunskap)
Olika organisationer – Olika hantering (Svaghet)
System 2
Användaranvisning, möjligtvis
14
Många olika system, okänd styrka på krypto
Info
tillgång
Regelverk
• FM föreskriftsrätt för alla myndigheter inom Totalförsvaret,
övriga tecknas särskild överenskommelse/avtal med
• FM:s FFS 2016:3 reglerar signalskyddsverksamheten
• För respektive system finns tydlig instruktion framtagen
• Myndighetsspecifik Signalskyddsinstruktion/plan
• H TST Grunder – allmänt om signalskydd
15
Reglering
– I Förordning 2015:1053 om totalförsvar och höjd
beredskap framgår vilka myndigheter som ska ha
signalskyddssystem
– MSB beslutar om vilka övriga myndigheter,
företag och organisationer som ska ha
signalskyddssystem, tecknar också
överenskommelse/avtal med dessa
– MSB föreskriver också när ”Civila” myndigheter
som har signalskyddssystem ska ha
kryptoberedskap
16
Viktiga aktörer då det gäller Signalskydd
•
•
•
•
Försvarsmakten
MSB
FRA
Er organisation
17
MSB
• Framför behov och prioritering av nya
system utifrån ”Civila” myndigheters
behov
• Beslutar om tilldelning av
signalskyddsmateriel till ”Civila”
myndigheter och andra aktörer för
extern samverkan,
• Förskriftsrätt för ”Civila”
myndigheter, MSBFS 2009:11
18
Processbeskrivning anskaffning av
signalskyddssystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Säkerhetsanalysen eller annan myndighet ser samverkansbehov
Kontakta MSB och boka ett inledande möte med MSB, FRA och FM
(endast första gången)
Hemställan till MSB (Hemlig, kan avslöja en ev. framtida förmåga eller
nuvarande oförmåga)
Organisation som ej omfattas föreskrift enligt 33 §, Förordning (2007:1266
) med instruktion för Försvarsmakten – MSB tecknar Överenskommelse
Utbildning, Signalskyddschef (dokumentera på utbildningsbevis),
systemoperatör Signalskyddsinstruktion/plan
Tilldelning av mtrl
Beställning an kryptonycklar (om detta ej gjort i samband med
hemställan)
Driftsättning
19
(Utbildning av användare)
Kryptoapparater
Välj system utifrån samverkansbehov och nivå
• VPN/datakrypto
H/R-H/TS
• Filkrypto
H/R o H/S
• Talkrypto (Signalskyddsberedskap)
H/S (H/TS)
• Faxkrypto (Signalskyddsberedskap)
H/S
20
H/C - H/TS
RÖS U1 el U2
Plomberade
Använd de system som finns
Vi har ett antal godkända system, var kreativ. Hur kan
man använda de vi har för att lösa en uppgift?
• Videokonferens
• Telefonkonferens
• IP-telefoni
• Enkelt H-nät mellan myndigheter
• Ex. VPN-förbindels H/R för att skicka MGSkrypterade filer via – minskad risk för skadlig kod
21
Nyckelansvarig myndighet – NAM
NAM är en del av rollen som signalskyddsorganisation
Taktisera med
Exempel på samverkan med filkrypto.
NAM ex. Länsstyrelse, Militärregion,
central myndighet
krypto
Exempel
• Skapa små kryptonyckelserier
– Projekt internt/externt
– Samverkansområden
– Utse någon inom
projektet som är NAM
Att använda samma nyckel till allt
för nyckeln
alla, är det förenligt med 7 § SF?
Behörig!
• Lämpligt krypto utifrån
verksamhetens behov
– Lokalt t.ex. H/R
– Regionalt t.ex. H/S
22
– Central t.ex. H/TS
123456 Koden till
organisationens
säkerhetsskåp
Signalskyddsmöten 2 st
6-7/12 2017 och 7-8/2 2018 (v 749 o v 806)
Arbetsätt framöver
Exempelvis så kan:
• Länsstyrelse ta ett ansvar för ”sitt” län
• Kommuner inom länet kan vara användare under
Länsstyrelsen (minskar behovet av
signalskyddsorganisationer och signalskyddschefer)
• I vissa fall så kommer ändå kommuner att behöva vara
egna signalskyddsorganisationer
Snabbt att komma igång, minskat behov av resurskrävande
utbildning
23
Kan kompletteras med ytterligare krypto
för förmedling av Hemliga uppgifter
Swedish Government Secure Intranet
- Myndighetsintranet med hög
tillgänglighet, upp till 99,98
- VPN-krypto
- Mailrelay
- Skyddad videokonferens
- Tjänster hos andra
myndigheter
- Ett bärarnät mellan
och inom myndigheter
- Skilt från Internet
NISU 2014
På gång
- RAKEL-koppling
24
Tillbakablick
•
•
•
•
•
•
•
Stöld av information ett av det största cyberhoten idag!
Tillgänglig och rätt information är också viktigt!
Förhindra att obehöriga och även resursstarka aktörer kommer över våra
informationstillgångar, eller förändrar/förvanskar dessa, verifierad styrka!
MSB inriktar och samordnar civila myndigheters signalskyddsverksamhet. Beslutar
även om tilldelning av signalskyddssystem. MSB är även med och kravställer på nya
system utifrån de civila myndigheters behov.
Varje organisation/verksamhet är ansvarig för sin egna informationssäkerhet inklusive
behoven av signalskyddssystem, samt hur man ”taktiserar” med dessa.
Ökad efterfrågan, vilket är positivt!
Säkerhetsanalysen är grunden – Klassa informationen, identifiera det mest
skyddsvärda så att relevanta skyddsåtgärder vidtas.
26
VIKTIGT!
Att komma ihåg efter denna lektion
• Säkerhetsskyddsanalysen är grunden
• Signalskydd – en möjliggörare – verifierad styrka
• DU uppnår inget säkerhetsskydd i DIN organisation
utan säkerhetsmedvetna användare - UTBILDNING
• Funderingar kring eller behov av signalskyddssystem,
börja med att kontakta MSB
[email protected]
072-210 70 73
Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet
27
Tid kvar!
Swedish Government Secure Intranet
Frågor?
www.informationssakerhet.se/signalskydd www.msb.se
28
SLUT
29