16. Tjörn rekommendationer, Hans Ekåsen MSB

Oljepåslaget på Tjörn 2011
Målning: Karl Nordström, ”Kyrkesund”, 1911
Foto© Bodil Karlsson, Nationalmuseum, Stockholm
Avgränsningar
• Inte förebyggande arbete
• Tar sin start då kommunen larmas
• För räddningstjänst; Fokus på kommunal räddningstjänst inte statlig
• Systemet för statlig ersättning inte utvärderat
Oljepåslagets faser
Räddningstjänst:
Statlig
Kommunal
15/9—30/9-11
16/9-11
Sanering
Statlig ersättning
Miljöuppföljning
Fartygskollision
10/9-11
OBS! Tidslinjerna inte proportionerliga!
14/10-11 15/10-11
3/11-12
10/6-13
6/9-13
Bild: SMHI
4
Bedömningar och slutsatser MSB
•
•
•
•
•
MSB tappade bort ärendet
”Rundade” länsstyrelsen
MSB borde varit mer aktiva
Svag intern samordning
Oljeskyddsförråden snabbt på plats
Rekommendationer
MSB
• Säkerställa förmågan till intern samordning
• Påtala drabbad kommun om regionala resurser
• Utveckla dokumentationsstöd för statlig ersättning
Slutsatser och bedömningar
Kustbevakningen
•
•
•
•
Inget larm till kommunen
Tog initiativ till samverkansmöte på skadeplats
Samverkansbefäl tidigt på plats i staben
Ett snabbt och professionellt hanterande
Rekommendationer
Kustbevakningen
• Säkerställa efterlevnad av larmrutin
Bedömningar och slutsatser
Tjörns kommun
•
•
•
•
•
•
•
Inaktuell oljeskyddsplan
Stabsarbete
Information
Samarbete mellan kommun och KBV
FM inkopplades tidigt
Bättre styrning när främre stab var på plats.
Starkt engagemang från många aktörer
Rekommendationer
Tjörns kommun
• Stärka planeringen
• Utveckla regionalt samarbete
• Säkerställa grundläggande kunskaper
• Tidigt upprätta samlade lägesbilder med andra aktörer
• Tidigt upprätta yttre stab
Samverkan och stöd
• Bristfällig samordning mellan och inom
statliga myndigheter
• Kommunen upplevde otydligheten som
frustrerande
• Oljejouren till en början inte nyttjad av
kommunen
• Länsstyrelsen Mer proaktiv.
Val av saneringsmetoder
• Saneringsfasen bestod av två delar – grovsanering
och finsanering
• Svårsanerat - tog längre tid än beräknat
• Nya metoder testades
• ”Alla talade om för oss vad vi INTE fick använda
men ingen sa VAD VI FICK använda”
• Saneringsmanualen tillämpades mer och mer
• När är rent ”rent”?
Rekommendationer
Tjörns kommun
• Utgå från saneringsmanualen
• Prova nya saneringsmetoder under mer
kontrollerade former
Arbetsmiljö
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kostnader
Anslag Regering- MSB ca 21 mkr/år
Ersättning till Tjörns kommun
Räddningstjänst – ca 20 mkr
Sanering tom december 2013 – ca 117 mkr
Kostnader för KbV
Räddningstjänst – ca 31 mkr