Uploaded by User1788

kap-2-forelasningsanteckningar-2

advertisement
lOMoARcPSD|8224716
Kap 2 - föreläsningsanteckningar 2
Nationalekonomi A100 (Umeå Universitet)
StuDocu är inte sponsrat och får inte stöd från något college eller universitet
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
lOMoARcPSD|8224716
Marknad: Sammanför köpare och säljare för att bestämma ett marknadspris. Som garanterar
att det finns lika mycket till försäljning som konsumenterna vill köpa.
Efterfrågan
Den kvantitet vi vill köpa under given tidsperiod. vilka faktorer bestämmer efterfrågan?
- Egenpris ( priset på just den varan)
- Inkomst och förmögenhet : 1. Normalvara = ökad inkomst → ökad efterfråga 2.
Inferior vara = ökad inkomst → minskad efterfrågan
- Smak och preferenser
- Priset på andra varor och tjänster: 1. Komplement= dipp 2. substitut=popcorn
- Offentliga regleringar
- Information
Grafiskt: Efterfrågekurvan
Om vi fokuserar på hur efterfrågan påverkas av priset så måste vi göra det allt annat lika.
P0: pris dyrare, mindre efterfrågan
Pa: lägre pris, högre efterfrågan
Denna gäller när vi känner till varan vi köper “ lagen om efterfrågan”.
(Vid första grafen)
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
lOMoARcPSD|8224716
Efterfrågan på chips kommer ÖKA. Efterfrågan är större vid varje prisnivå. Efterfrågekurvan
förskjuts utåt. Här ändrar vi någonting utanför kurvan.
(Andra grafen)
Efterfrågan på chips blir en rörelse längs kurvan. Här ändrar vi priset på kurvan.
Ett sifferexempel
Q: Efterfrågad kvantitet i miljoner kg. P: priset per hg
P
Q
0
300
2
250
4
200
6
150
8
100
10
50
12
0
Om hekto priset överstiger 12 efterfrågas inget godis alls. Om godis var gratis skulle 300 kg
efterfrågas.
Matematiskt
Qgelegodis = D ( priset gelegodis, priset choklad, y, …)
Qgelegodis = X + β1 x pgelegodis + β2 x pchoklad
βvisar hur stora effekterna är
β1 visae hur mycket priset på gelegodis påverkar efterfrågan.
β1 < 0 , mindre än 0, dvs negativ
β2 > 0, större än 0, dvs positiv
Säg att vi med data hittar att Qgelegodis = X - 25p gelegodis + 10 pchoklad + 0,01y.
β1 = - 25 : för varje krona kg pris på gelegodis ökar kommer efterfrågan minska med 25
miljoner kg.
Om vi ritar efterfrågekurvan måste vi göra det allt annat lika.
Antag: pchoklad = 7 kr/kg
y= 3000 miljarder kr
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
lOMoARcPSD|8224716
x = 200
( göra uppgiften nedan!)
Utbudet (s-supply)
Den mängd ( kvantitet) av en vara som ett företag vill sälja under given tidsperiod.
Bestämningsfaktorer
- Faktorpriser ( arbetskraft, material, maskiner)
- Egenpriser
- Lagar & reglerignar, sk marknadsingripanden
- Produktionstekonologi
Utbudskurvan
högre pris ju mer vill företag sälja.
( Visar hur mycket företagen vill bjuda ut,
allt annat lika)
Ju
Kan ändras om något annat än priset
ändras.
Utbudsfunktionen
Qgelegodis = S( prisgelegodis, pingredienser..)
Mer specifikt
Qgelegodis = S + ψ1 x pgelegodis + ψ2 x pingredienser
Med siffror
Qgelegodis = - 140 + 50pgelegodis - 5pingredienser ( antag att pingredienser är 2)
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
lOMoARcPSD|8224716
Qgelegodis = -140 + 50 pgelegodis - 5x2 (-10)
Qgelegodis = (-140-10) -150 + 50 pgelegodis
Bryt ut pgelegodis!
(50 pgelegodis = 150 + qgelegodis) / 50
pgelegodis = 3 + 0,02 (1/50) qgelegodis
y-axeln
x-axeln
p = 3 + 0,02Q ( 3 = interceptet)
Marknadsjämnvikt
Vid P0 är efterfrågan större än utbudet,
företagen kan höja sina priser
Vid PA är utbudet större än efterfrågan
Företaget måste sänka sina priser
Marknaden går mot jämvikten e ( equilibrium) för där är utbudet lika med efterfrågan.
Marknadspriserna blir p*.
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
lOMoARcPSD|8224716
Nedladdat av Rasmus Eriksson ([email protected])
Download