Uploaded by User1805

Lektion 19 - Svetsning

Svetsning
- Föreläsning 19
Prof. Tomas Beno
Svetsmetoder
- Översikt
3
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Svetsning
- Vad är det?
Med svetsning avses fogning eller sammansmältning av arbetsstycken genom
uppvärmning och/eller tryck, så att de bildar en enhet. Värmekällan vid svetsning
är vanligen en elektrisk ljusbåge där strömmen kommer från en svetsströmkälla.
Svetsning med ljusbåge kallas bågsvetsning.
Sammansmältningen kan åstadkommas enbart av värmen från ljusbågen som
smälter samman delarna. Denna metod används bland annat vid TIG-svetsning.
Normalt smälts ett tillsatsmaterial in i svetsfogen, antingen från en trådelektrod
genom en svetspistol (MIG/MAG-svetsning), eller med en manuellt matad
svetselektrod. Vid denna metod måste tillsatsmaterialet ha ungefär samma
smältpunkt som grundmaterialet.
Innan svetsningen påbörjas, ska arbetsstycket fogberedas till en lämplig svetsfog
till exempel en V-fog. Under svetsningen smälter ljusbågen samman fogens kanter
och tillsatsmaterialet och bildar därvid ett smältbad.
De mest svetsade materialen är metaller såsom aluminium, stål och rostfria stål.
4
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Svetsning
- Ljusbåge
Ljusbågen består av en elektrisk urladdning mellan svetselektroden och arbetsstycket.
Ljusbågen skapas när en tillräckligt hög spänningspuls (trigger ignition) genereras
mellan arbetsstyckena eller när svetselektroden kortsluts mot svetsgodset (strike
ignition).
Ljusbågen utgör grunden för bågsvetsning. Den smälter samman tillsatsmaterialet och
grundmaterialet och bildar då en svetsfog. Den elektriska spänningen laddas ur som en
blixt under ett åskväder och gör att elektronerna kan strömma genom luftgapet.
Urladdningen alstrar temperaturer på flera tusen grader, ända upp till 10 000 C. En
konstant ström flyter från strömkällan till arbetsstycket via svetselektroden. Därför
måste arbetsstycket anslutas med en återledare till strömkällan innan svetsningen
påbörjas. För att åstadkomma en jämn och stark svetsfog måste ljusbågen vara stabil.
Det är därför viktigt att svetsspänningen och trådmatningshastigheten anpassas till
grundmaterialet och dess tjocklek.
Dessutom inverkar svetsarens teknik på ljusbågens stabilitet och därmed svetsfogens
kvalitet. Avståndet mellan svetselektroden och fogen samt jämn framföringshastighet
av svetspistolen är betydelsefulla faktorer för ett lyckat svetsresultat. Förmågan att
bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs är ett tecken på
svetsarens kompetens.
5
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Svetsning
- Skyddsgas
Skyddsgasen spelar ofta en viktig roll för svetsningens produktivitet och kvalitet.
Som namnet anger, skyddar gasen det stelnande smältbadet från att reagera med
luftens syre och att förorenas av främmande partiklar och fukt i luften. Föroreningar
kan förorsaka porer och försämra svetsfogens hållbarhet genom att dess geometri
förändras. Skyddsgasen kyler även svetspistolen. De vanligaste skyddsgaserna är
argon, helium, koldioxid och oxygen.
Skyddsgasen kan vara inert eller aktiv. En inert gas reagerar inte alls med
smältbadet, medan en aktiv gas deltar i svetsprocessen genom att den stabiliserar
bågen och säkerställer en jämn överföring av tillsatsmaterial till fogen. Inert gas
används vid MIG-svetsning (Metal-arc Inert Gas), medan aktiv gas används vid MAGsvetsning (Metal-arc Active Gas). Helium (He) är också en inert skyddsgas. Helium
och helium/argon-blandningar används vid TIG- och MIG-svetsning. Helium ger
bättre sido inträngning och medger högre svetshastighet än argon. Koldioxid (CO2)
och oxygen (O2) är aktiva gaser, så kallade syresättningskomponenter, som används
för att stabilisera ljusbågen och säkerställa jämn överföring av tillsatsmaterial vid
MAG-svetsning. Proportionerna mellan dessa gaser i skyddsgasen bestäms av
ståltypen.
6
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Svetsning
- Fogningstyper
7
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Punktsvetsning
- Översikt
Punktsvetsning är en form
av motståndssvetsning som används för
att svetsa ihop plåtar. Två elektroder, som
ser ut som kopparstavar med runda
spetsar, pressar ihop plåtarna och
leder ström genom dem. Resultatet blir att
materialet smälter ihop i en punkt.
Strömmen stängs av när punkten är klar.
8
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Friktionsomrörningssvetsning
- Översikt
Friktionsomrörningssvetsning
FSW (Friction Stir Welding ) är en relativt ny metod som
uppfanns, utvecklades och patenterades av TWI (The
Welding Institute) i Cambridge i England. Vid
friktionssvetsning roteras ett cylindriskt verktyg i form
av en profilerad pinne med skuldra och tillämpas i
huvudsak vid svetsning av aluminium men kan även
användas i material som zink, magnesium och bly.
Metoden sammanfogar arbetsstycket i fast tillstånd, det
vill säga utan att materialet vid någon tidpunkt övergår i
smält fas. Fogytorna tvingas samman under värme och
kraftig deformation och bildar en homogen svets. Man
använder ett roterande verktyg med en tapp som
nästan helt penetrerar fogen. Eftersom det krävs högt
tryck när verktyget passerar över fogen måste
arbetsstycket vara väl inspänt. Tekniken kan liknas vid
fräsning, men ingen material avverkas utan det pressas
förbi tappen och fyller upp bakom. Ingen råge bildas.
Fogen utformas som en stumfog utan spalt.
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
9
Friktionsomrörningssvetsning
- Process
10
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Friktionssvetsning
- Översikt
Friktionssvetsning är en mekanisk svetsmetod
där man gnider de delar som skall sammanfogas
mot varandra under högt tryck, vilket orsakar
värme som får delarna att smälta samman.
11
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Gassvetsning
- Översikt
Gassvetsning är en av de äldsta
svetsmetoderna och har minskat i
betydelse i och med tillkomsten av
nya och effektivare svetsmetoder.
Gassvetsning är dock en mångsidig
metod med enkel förhållandevis billig
utrustning och passar bra vid
reparations- och montagearbeten.
Den alstrar sin värme av en blandning
av gaserna acetylen och oxygen vilket
ger en flamtemperatur på 3200°C.
Svetslågan har en lägre temperatur
och är mindre koncentrerad än
ljusbågen vid elektrisk svetsning,
riktas mot fogkanterna som smälts
varefter man kan tillföra
tillsatsmaterial efter behov.
12
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Metallbågsvetsning, MMA
- Översikt
Metallbågsvetsning, MMA (Manual Metal Arc), i
dagligt tal även kallad pinnsvetsning eller
bågsvetsning. Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan
elektroden och arbetsstycket genom en elektrisk
kortslutning. Vid denna kortslutning frigörs energi och
ett bågplasma bildas som får kärntråden att smälta av
i droppform. Höljet smälter därefter och följer med i
droppövergången och bildar en skyddande slagg. I
ljusbågen frigörs också elektromagnetisk energi som
till viss del hjälper till med droppövergången; denna
effekt kallas också plasmaström.
13
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Metallbågsvetsning, MMA
- Elektroder
Elektroden består av en kärntråd med ett utvändigt
skyddande hölje som har till uppgift att bland annat
jonisera och stabilisera ljusbågen, utveckla skyddsgas,
avge en skyddande slagg, tillföra desoxidationsmedel
och tillföra legeringsämnen.
Det skyddande slaggtäcket har till huvudsaklig uppgift
att skydda svetssmältan (smältpoolen) från att reagera
eller oxidera i atmosfären då den befinner sig i
smältfas, men har även till uppgift att forma
svetssmältan och hålla den på plats.
Slaggsmältan har oftast fler uppgifter än dessa
nämnda, beroende av dess kemiska sammansättning.
Det stelnade slaggtäcket avlägsnas normalt på
mekanisk väg med en slagghammare (eller, om sådan
ej är tillgänglig, annat lämpligt metallföremål), eller
med tryckluftsmejsel.
14
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Metallbågsvetsning
- Fördelar/nackdelar
Fördelar med svetsmetoden
Behöver enkel utrustning med få ingående
delar
Klarar högt ställda kvalitetskrav
Låg anskaffningskostnad samt ett mycket stort
utbud av tillsatsmaterial
Metoden lämpar sig väl för utomhusbruk
(mindre väderkänslig)
Nackdelar med svetsmetoden
Är jämfört med MAG- svetsning långsam och
har regelbundna avbrott för elektrodbyte
Kräver ett gott handlag (vana) av operatören
Ger relativt stor rökutveckling vilket ställer
större krav på ventilation än andra
svetsmetoder
Basiska elektroder är fuktkänsliga
(hygroskopiska), vilket ställer krav på extra god
förvaring samt hantering.
15
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Tigsvetsning
- Översikt
TIG-svetsning
Tungsten Inert Gas, eller Wolfram
Inert Gas som det kallas i vissa
länder, är en metod med en
väldigt koncentrerad ljusbåge. Det
som utmärker TIG-svetsning är att
elektroden inte förbrukas.
Elektroden är oftast gjord av en
typ av volframlegering, med till
exempel zirkonium. Oftast tillsätts
material för att få en svets.
Ljusbågen värmer upp materialet
och processen skyddas av en
skyddsgas, till exempel argon eller
helium. För svetsning av
aluminium används växelström,
för svetsning av kolstål, rostfritt
och koppar används likström.
16
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Tigsvetsning
- Översikt
TIG-svetsning ger i allmänhet mer kvalitativa
svetsförband än MIG/MAG-svetsning.
Svetsförbandet ser bättre ut och innehåller i
allmänhet mindre defekter än förband som
svetsats med MIG/MAG eller MMA (belagda
elektroder), och kallflytningar av svetsmaterial
är lätt att undvika. Den största nackdelen med
TIG-svetsning är att metoden är förhållandevis
långsam. Å andra sidan kräver TIG-svetsning
väldigt lite efterarbete, vilket gör metoden
lämplig för svetsare som kräver ett snyggt
utseende, och/eller jämna övergångar mellan
material och svets.
17
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
MIG/MAG-svetsning
- Översikt
MIG/MAG-svetsning eller
Gasmetallbågsvetsning GMAW Gas Metal Arc
Welding utvecklades i USA i slutet av 1940-talet.
Metoden bygger på att en trådelektrod eller
rörelektrod kontinuerligt matas med en mekanisk
drivanordning, fram till ett "pistolhandtag". När
ljusbågen etablerats smälts elektroden
kontinuerligt i en skyddsgas som undantränger
skadlig atmosfär. Detta för att skydda smältpoolen
från att oxidera under smältfasen.
18
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
MIG/MAG-svetsning
- Översikt
Vid MIG-svetsning, Metal Inert Gas, är det vanligast förekommande
med argon som skyddsgas, men även helium förekommer i blandning med argon.
Vid MAG-svetsning, Metal Active Gas, används vanligen Argon med en inblandning
av koldioxid (2-25%) vanligen kallad blandgas som skyddsgas. Ren koldioxid som
skyddsgas vid MAG-svetsning är inte lika allmänt förekommande numera i Sverige,
men används i väldigt stor utsträckning i högproduktiv och krävande svetsning på
grund av gynnsamma egenskaper kombinerat med lättillgängligt och låg kostnad i
jämförelse med ädelgas. Låglegerade och olegerade stål MAG-svetsas vanligen
med Argon/koldioxidblandning eller ren CO2.
MIG-svetsning används främst för aluminium samt legerade material såsom
rostfritt stål, som skyddsgas används argon, helium eller en blandning av båda.
Helium som inblandning ökar värmetillförseln, vilket kan vara en fördel då man
svetsar material med stor värmeavledning, till exempel koppar och aluminium.
MIG/MAG-svetsning är en snabb metod, som kräver ringa efterbearbetning, för att
rensa bort stänk. Dock är metoden känslig för rost och orenheter, vilka orsakar
porbildning i svetsen. Även luftdrag stör, vilket ofta gör metoden olämplig för
utomhusarbeten.
19
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Lasersvetsning
- Översikt
Lasersvetsning är en svetsmetod
där man med hjälp av laser svetsar
samman detaljer. Lasersvetsning
sker med en laserstråle som bara
medför lokal uppvärmning och
som går så fort att detaljen är
ihopsvetsad innan värmen från
svetsen har spridit sig till det
omgivande materialet.
20
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Heat Affected Zone, HAZ
- Materialpåverkan
21
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Heat Affected Zone, HAZ
- Materialpåverkan
22
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Heat Affected Zone, HAZ
- Materialpåverkan
23
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
Heat Affected Zone, HAZ
- Materialpåverkan
24
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning
25
TVB100 - Föreläsning 19 – Svetsning