Uploaded by annelilandsten

Tentamen organisationsteorier

INDIVIDUELLT SKRIFTLIG TENTAMEN
Kurs: Ledarskap och organisation, 7,5 hp
Individuellt skriftlig hemtentamen omfattar 4,5hp
Maxpoäng 30
VG 25,5–30 P
G 19,5-25P
U <19,5 P
Startdatum: 23-10-23 kl. 0800
Inlämningsdatum: 23-11-02 kl. 23:59
Hjälpmedel: kurslitteratur från denna kurs, i förekommande fall
kurslitteratur från tidigare kurser och länkar relaterad lagstiftning.
Kursansvarig lärare: Leila Ström (010-142 82 77)
Lycka till!
Tentamensinstruktioner
Skriv dina svar i detta dokument och kom ihåg att skriva ditt namn längst ner på denna sida.
Viktigt att du skriver både för- och efternamn.
Utgå ifrån kurslitteraturen i denna kurs när du besvarar frågorna, i förekommande fall kan
kurslitteratur från tidigare kurser användas. Power Points och personlig kommunikation
godkänns inte som referens.
Referenser och referenslista ska skrivas enligt APA-manualen. Enligt lokal rutin från
Institutionen för omvårdnad ska alltid sidnummer anges i referenser i löpande text när du
refererar till böcker. Referenserna ska vara av sådan kvalitet att de kan följas för att du ska
kunna få poäng på frågan, d v s om rättande lärare vill söka rätt på din källa ska detta vara
möjligt utifrån dina referenser i löpande text och din referenslista.
Uppgiften ska skrivas individuellt. Det är inte tillåtet att skicka in en uppgift med likalydande
svar som en studiekamrats. Det är inte tillåtet att skriva av gamla examinationer/uppgifter.
Det är inte tillåtet att kopiera/skriva av långa stycken ur litteratur och texten skall vara byggd
på egna ord.
För att få poäng på frågorna i hemtentamen krävs att:
- du angett ett korrekt svar
- har minst en referens i de frågor där det efterfrågas, inklusive sidhänvisning (observera
text ovan som beskriver vilken litteratur som är okej att använda)
- samt har upprättat en referenslista sist i hemtentamen
Inlämning av hemtentamen
Lämna in din hemtentamen i PDF-format i avsedd mapp i Moodle senast 23-11-02 kl. 23:59.
Annan inlämning än i avsedd mapp accepteras ej. Sent inlämnad uppgift är detsamma som
ny examination, lämna därför in din tentamen i god tid för att undvika tekniska problem. Se
tabell i studiehandledning avseende datum för omexamination.
Vid inlämning sker en automatisk plagiatskontroll via Ouriginal.
Namn: Anneli Landsten
Antal poäng:
Betyg:
Rättande lärare:
Case:
Restaurangen "Svenska Smaker" är en populär lokal restaurang som specialiserar sig på
traditionell svensk mat. De har nyligen märkt en ökning i antalet kunder, vilket har medfört
längre väntetider och missnöjda gäster. Restaurangens ägare, Anna, funderar på att göra
förändringar i hur restaurangen drivs för att förbättra effektiviteten och gästernas
upplevelse. Anna har läst om några organisationsteorier: Scientific Management, den
byråkratiska skolan, den administrativa skolan och Human Relations. Hon funderar på
vilken teori som skulle vara bäst för hennes restaurang.
Läs först PDF-fil om klassiska organisationsteorier i Moodle under examination1
(Den använder du som referens också)
Fråga 1a
Baserat på vad du vet om varje teori, ge Anna råd om vilken teori hon bör överväga att
implementera på "Svenska Smaker" för att förbättra effektiviteten och kundnöjdhet. Ange
referenser i ditt svar. (2p)
Svar:
Jag skulle säga att valet av teori ska ske utifrån hennes och restaurangens specifika behov
och situation. Att hon ska tänka på att förbättra produktiviteten inte får göras på bekostnad
av kvalitén eller effektiviteten (Lundin & Sandström, 2015, s. 17). Beroende på vad för typ av
restaurang och vad för miljö Anna eftersträvar kan man välja olika teorier. Jag kan också se
hur olika teorier skulle hjälpa beroende på vad för typ av restaurang Anna har. Om det
föreligger en kris eller konflikt inom arbetsgruppen kan det också påverka valet. En typ av
restaurang som exempelvis liknar traditionella Operakällaren där det är tydlig hierarki i
köket skulle behöva en annan teori än om det är en restaurang som är mer horisontella.
Men utifrån givna information skulle jag råda Anna till att överväga teorin om Human
Relations (mänskliga relationer). Att välja den teorin kan bidra till ökad förståelse för det
normativa som finns hos personal och gäster. Anna ser värdet av att hennes gäster är nöjda
och vill komma kontinuerligt till restaurangen. Vidare framhåller Human Relations teorin att
det är viktigt med hur ledarskapet formuleras (informellt och formellt) och hur
gruppdynamiken är. Man tar mindre vikt vid den materiella arbetsplatsen, utan fokus är på
att personalen får utrymme i det sociala och i arbetsuppgifter att känna sig delaktiga. Deras
effektivitet och produktivitet ökar när de känner sig som en del av verksamheten, ömsesidig
respekt finns, sedda, lyssnade på så kommer motivation och engagemang att komma
naturligt. Den psykosociala miljön är väldigt viktig helt enkelt (Klassiska
Organisationsteorier).
Det är viktigt att personalen upplever förändringarna positiva, något som styrs av deras
behov och syften (Granér, R., & Granér, S., 2016, s. 199). Det blir därför viktigt att inta en
teori som fokuserar på människorna. Enligt teorin så ökar produktiviteten när ledaren
intresserar sig för personalen som i sin tur känner sig sedda, uppskattade och på så vis mer
motiverade att utföra ett bra jobb (Klassiska Organisationsteorier). Det är samspelet mellan
ledare och personal som avgör om det blir framgång eller misslyckande. Det är Annas
uppgift att leda hela teamet mot de förändringar som ligger i framtiden (Lundin &
Sandström, 2015, s. 22). I den sociala kontexten kan vi också se att motivation är ofta social.
Förhållandet mellan sammanhållning i gruppen och motivationen är ömsesidig. Den
personal som även stämmer in på teorin Human Resources, är att om personalen finner sina
arbetsuppgifter stimulerande, meningsfulla och att de får uppskattning tenderar att
anstränga sig lite mer och lägga mer tid på arbetet (Granér, R., & Granér, S., 2016, s. 240).
Ett annat råd är att Anna försöker eftersträva ett ledarskap som är utvecklande för att
effektivisera verksamheten (Lundin & Sandström, 2015, s. 27, 79).
Fråga 1b
Motivera ditt svar genom att förklara hur vald teori skulle kunna hjälpa restaurangägarens
nuvarande problem och bidra till förbättringar. Ange referenser i ditt svar. (4p)
Svar:
Teorin Human Resources fokuserar på personalen och kunderna. Den hjälper Anna att skapa
och satsa på att lyfta fram personalen och deras behov. Om det varit stressigt under en tid på
grund av arbetsbelastningen är det viktigt att Anna är inlyssnande. Detta skapar motivation
och engagemang. Och om hela arbetsgruppen får vara med och besluta kring framtiden kan
det ge idéer som Anna själv inte tänkt på och skapar ett engagemang hos dem som kommer
stärka teamkänslan vilket är viktigt i restarungen och på deras arbetsplats. Ett positivt
arbetsklimat är av största vikt för att personalen ska orka långsiktigt och bibehålla kvalité.
Om personalen är positiva och samarbetar ger det ringar på vattnet i bemötande av gäster
och på den totala gästupplevelsen. Genom att personalgruppen får delaktighet och ökad
motivation kan det också förbättra effektiviteten och processer som möjliggör en snabbare
och smidigare service. Kommunikationen är A och O i en restaurang och att förtydliga vision
och delmål vet alla vart man siktar och kan anpassa sin kommunikation efter det. Jag vill
lägga till att det skulle gå att exempelvis använda sig av den administrativa skolan om
restaurangen och arbetsgruppen är i behov av bättre planering, koordinering, organisering
och kommunikation. Om restaurangen skulle behöva förtydligande av hierarkier (då vissa
restauranger arbetar på det sättet) och regler kan den byråkratiska skolan användas. Teorin
om Scientific Management kan användas vid behov som att dela upp ansvar mer tydligt,
förbättra samarbetet mellan Anna och personalen, rätt man på rätt plats. Det skulle innebära
att man kan effektivisera köket för att snabbare kunna servera (Klassiska
Organisationsteorier).
Fråga 2a
Beskriv och förklara vad som utmärker varje ledarstil? Ange referenser i ditt svar. (3p)
Svar:
Ledarstil
Beskrivning och förklaring av ledarstil:
Auktoritär ledare:
En auktoritär ledare styr verksamheten, organisationen med
bestämda metoder och den som fattar alla beslut själv. Vidare anser
den auktoritära ledaren att anställda måste kontrolleras och
dirigeras, och visar på så sätt inget förtroende för dem som arbetar.
Hen ser personalen som passiva inför organisationens behov och att
de är oengagerade. Ledaren styr med hela handen och kontrollstyr
då hen inte litar på de omotiverade anställda. Denna stil på ledare
är även inriktad på produktionen, uppgiftsorienterad,
chefscentrerad och initierande (Lundin, K. & Sandström, B.
2015. s. 24-25). Ledaren ser på människan som lata av naturen och
har en stark ovilja till hårt arbete. Det enda som kan ”hjälpa” är att
använda tvång eller genom att muta personen (Lundin, K. &
Sandström, B. 2015. s. 77).
Demokratisk ledare: Den demokratiska ledaren ses som motpol till den auktoritära och
har som namnet avslöjar ett demokratiskt tänkande och
förhållningssätt till sitt chefskap och sina anställda. Här är det
människorna som är viktiga att se efter och tillvarata deras resurser.
Hen ser människor som aktiva, resursrika och motiverade. Denna
ledarstil står för omsorg av människor, personalinriktad,
medarbetarcentrerad, relationsinriktad och stödjande. Den
demokratiska ledaren ger sin personal frihet och använder få regler
(Lundin, K. & Sandström, B. 2015. s. 24-25).
Låt-gå ledare:
Låt-gå ledaren tar inga egna beslut eller initiativ. Hen agerar enkom
när hen blir tillfrågad och låter gruppen sköta sig själv (Granér, R.,
& Granér, S. 2016. s. 171). Denna ledarstil är destruktiv och passiv.
Ledaren tar egentligen inte på sig sin roll utan drar sig undan och
låter arbetsgruppen ta alla beslut. På det sättet kan hen också alltid
avsäga sig ansvaret.
Fråga 2b
Ge ett exempel per ledarstil på situationer som rättfärdigar respektive ledarstil, motivera
ditt svar! Ange referenser i ditt svar. (3p)
Svar:
Ledarstil
Exempel på en situation som rättfärdigar ledarstil + motivering:
Auktoritär ledare:
Exempelvis kriser eller snabba lägen då det inte finns tid för annat
än direkta ledningsmetoder. En auktoritär ledare som använder
direkta ledningsmetoder nyttjas också vid grupper som är omogna
och inte kan alla lagar, normer och regler. När gruppen inte kan ta
egna initiativ utan måste förlita sig på den auktoritära ledaren som
använder sig av kommandostyrning (Lundin & Sandström, 2015, s.
94).
Demokratisk ledare: Den demokratiska ledaren är användbar och kan rättfärdigas är vid
situationer som visionsstyrning och stöd av olika slag, som
handledning och coachning. Denna ledare ger medarbetarna större
möjligheter att få säga sitt, bli sedda, kan få påverka och skapar
delaktighet. Att använda sig av den demokratiska ledarstilen bidrar
till att medarbetarna mår bättre på sin arbetsplats och bidrar mer till
bättre effektivitet osv. (Lundin & Sandström, 2015, s. 94)
Låt-gå ledare:
Lundin, K. & Sandström, B. (2015) beskriver hur denna typ av
ledare kan tillgripas i undantagsfall. Det är i situationer när ledaren
drar sig undan medvetet för att inte finnas tillgänglig (ibid. s. 27).
Ledare har ansvar för att medarbetarna ges möjlighet att lösa sina
arbetsuppgifter själv och på så sätt kompetensutveckla sig (Lundin
& Sandström, 2015, s. 30) Hen delegerar och personalen får
möjlighet att utvecklas. Om ledaren alltid säger ja kan idéer som
annars inte skulle uppdagas få se ljuset.
I boken Ledarskap inom vård och omsorg beskrivs två viktiga dimensioner i ledaskapet, den
operativa och det strategiska ledarskapet.
Fråga 3. Beskriva och förklara vad som menas med ett operativt ledarskap? Ange
referenser i ditt svar. (1p)
Svar:
I det operativa ledarskapet är ledstjärnan ett fastlagt mål (Lundin & Sandström, 2015, s. 22).
Vidare så handlar det operativa ledarskapet om att hantera den löpande verksamheten. Med
andra ord, vägleda, stötta och hjälpa sina medarbetare i verksamheten för att nå de fastlagda
målen. Verktyg som är viktiga i det operativa ledarskapet är målstyrning, utvecklingssamtal,
belöningssystem och feedback (Lundin & Sandström, 2015, s. 21).
Fråga 4. Beskriva och förklara vad som menas med ett strategiskt ledarskap? Ange
referenser i ditt svar. (1p)
Svar:
I det strategiska ledarskapet utgörs ledstjärnan av en vision. Med det strategiska ledarskapet
menas ett mer långsiktigt förhållningssätt. Det handlar om att ledaren för sina medarbetare
visar färdriktning in i framtiden. Viktiga verktyg för detta ledarskap är att skapa visioner,
värdegrund, att organisationsutveckla och ha ett lärande sinne (Lundin & Sandström, 2015,
s. 22).
Fråga 5. Förklara och reflektera samt motivera på vilket sätt både operativt och strategiskt
ledarskap kan främja medarbetarnas engagemang vid ett förändringsarbete. Ge även
minst ett exempel på varje svar! Ange referenser i ditt svar. (4p)
Reflektion kring hur operativt ledarskap kan främja medarbetarnas engagemang + ett
exempel som illustrerar detta:
Svar: Den operativa dimensionen måste alltid inordnas i den strategiska. De båda
dimensionerna är dock lika viktiga för att organisationen ska bli framgångsrik. De
förstärker varandra och kan förändras beroende på kontext. Det operativa ledarskapet
får verksamhetens vardag att gå runt, på golvet hos de anställda i den dagliga driften.
Det är oerhört viktigt med fokus på det vardagliga, kortsiktiga perspektiv, exempelvis
rutinarbete som gör att verksamheten/organisationen kan fortgå. Utan personal ”på
golvet” hade det inte funnits någon verksamhet. Om vi exempelvis ser till vården och
sjuksköterskor så ska de leda, fördela, prioritera och samordna medarbetarnas/teamet.
De sjuksköterskor som är ledare ska motivera och utvärdera. Det kan kännas mycket,
med ett högt ansvar får hen även möjligheter att påverka, förbättra och inspirera i
förändringsarbetet (Lundin & Sandström, 2015, s. 58).
Reflektion kring hur strategiskt ledarskap kan främja medarbetarnas engagemang + ett
exempel som illustrerar detta.
Svar: Det strategiska ledarskapet fokuserar på visioner, framtidsdrömmar för
verksamheten. Till skillnad från det operativa ledarskapet är det strategiska ett
övergripande och långtidsutvecklande strategi för företaget och medarbetarna att sikta
på. Det är viktigt att denna vision är realistisk och relevant för medarbetarna och ännu
viktigare att de får vara delaktiga när visionen formuleras och bestäms (Lundin &
Sandström, 2015, s. 95). Genom att medarbetarna får vara delaktiga kan det främja
deras engagemang inom företaget. Genom att skapa en gemensam delaktighet,
riktning och mening med alla medarbetare kan det fungera som en ram och förtydliga
ens roll men också vikten av ens roll. Det kan skapa meningsfullhet och ett syfte för
medarbetarna att vara på just denna arbetsplats. Med ett strategiskt ledarskap följer
man kontinuerligt upp hur företaget förändrats och utvecklats. Och man gör det
tillsammans med alla på företaget. Man skapar framtiden tillsammans. Genom
delaktighet kan också alla beslut implementeras snabbare i organisationen och man
säkerställer på så sätt att alla arbetar åt samma vision (Lundin & Sandström, 2015, s.
112).
Case:
På en allmänpsykiatrisk avdelning med 18 vårdplatser för vuxna upplever personalen flera
utmaningar. Trots att de har tillgång till kompetenta yrkesgrupper såsom läkare, kuratorer,
psykiatrisjuksköterskor, och vikarier, finns det problem på arbetsplatsen. Dessa innefattar
dåligt rykte, svag ledning från verksamhetschefen, känsla av otillräcklig kompetens, sociala
svårigheter inom teamet och patientsäkerhetsproblem.
För att vända på den negativa trenden, överväger verksamhetschefen att tillämpa olika
ledningsprinciper som stöd i sitt arbete!
Frågor om ledningsprinciper kopplade till caset: Ange referenser i varje svar
Fråga 6.
Kommandostyrning:
1a. Hur kan verksamhetschefen effektivt kommunicera sina förväntningar och riktlinjer för
att adressera problemen på avdelningen? (1p)
Svar:
Genom att använda sig av kommandostyrning får verksamhetschefen möjlighet att med
tydlighet förklara de riktlinjer och lagar som gäller på avdelningen. Man ger tydliga och
direkta order. Denna ledarstil kan fungera väl i detta exempel då det finns tydliga lagar,
regler och säkerhetsprotokoll som hen ska förhålla sig till. I denna verksamhet finns det inte
så mycket utrymme för kreativa själar. Det kan vara användbart när det finns personer som
inte kan ta eget initiativ exempelvis. Med kommandostyrning (och direktstyrning) kan
verksamhetschefen skapa/ge direktiv till personalen som ska följas. Dessa direktiv måste
dock följas upp då det kan föreligga olika tolkningar kring de direktiv som
verksamhetschefen förmedlar (Lundin & Sandström, 2015, s. 94-95). Det ska inte finnas
någon tvekan om att budskapet har gått fram, om det visar sig att medarbetaren sedan inte
förstått ligger det ansvaret på verksamhetschefen (Lundin & Sandström, 2015, s. 102-105)
1b. Vilka specifika processer kan introduceras för att minska incidenter av våld och hot? (1p)
Svar:
Ledaren, verksamhetschefen måste kunna föra medarbetarna mot ett gemensamt mål. Till
grund för det mesta i arbetet och alla relationer är hur väl kommunikationen fungerar. Både
den verbala och icke-verbala. Med hjälp av uttrycksmedel som består av två parallella
processer kan ledaren finna verktyg för att minska incidenter. Ena kallas sakprocess och
består av budskapet, och den andra heter relationsprocessen och går ut på att bygga
relationer och skapa trovärdighet (Lundin & Sandström, 2015, s. 126).
Även krishantering med lämpliga samtalsfärdigheter kan användas som metod för att hjälpa
personer som upplevt våld och hot (Rautalinko, 2019, s. 151).
Även konflikthantering och problemlösningsprocess kan vara verktyg för ledaren att
använda sig av (Granér, R., & Granér, S., 2016, s. 202).
Visionstyrning:
2a. Hur kan en tydlig och inspirerande vision för avdelningen bidra till att förändra det
dåliga ryktet och skapa en positiv arbetsmiljö? (1p)
Svar:
För att personalen ska dra åt samma håll är en tydlig vision nödvändig. Visionen ska
inspirera och stärka förändringsprocessen. Om personalen får vara med och utveckla och
formulera visionen kan det göra att personalen känner mer motivation, delaktighet och kan
ge dem entusiasm. Visionen är ett ledmotiv som personalen tillsammans siktar på och i det
kan skapa en känsla av tillhörighet och gruppdynamik. Det innebär också att personalen får
ett gemensamt syfte och kan ge känslan av att arbetet är betydelsefullt. Om man är del av
något betydelsefullt kan det ge en bättre arbetsmiljö och ge personalen bättre moral (Lundin
& Sandström, 2015, s. 95, 118).
2b. Vilka steg kan verksamhetschefen ta för att engagera personalen i att skapa och följa en
gemensam vision? (1p)
Svar:
En vision är en bra metod när ledaren önskar att få med sig sina medarbetare på samma tåg
(Lundin & Sandström, 2015, s. 84). Önskvärt är att personalen är delaktiga från början för att
säkerställa acceptans för förändringar och engagemanget hos personalen (Lundin &
Sandström, 2015, s. 138, 142). Det gör att processen också blir en läroprocess som stärker och
kan göra gruppen bättre på att möta motgångar i framtiden. Det leder också till att man
stärker sammanhållningen i gruppen. Sätta upp delmål och mål och genomföra delprocesser
är olika steg. Ledaren kan också försöka vara ett föredöme för sin personal och bör också
följa upp mål och delprocesserna. Om ledaren använder sig av aktivt lyssnande och ärlighet
bidrar det också positivt.
Målstyrning:
3a. Vilka konkreta, mätbara mål kan sättas upp för att adressera de specifika utmaningarna
på avdelningen? (1p)
Svar:
Inom målstyrning brukar man prata om att målet ska vara SMART, där varje bokstav står
för; Specifikt, målet måste vara tydligt och medarbetaren måste förstå fullt ut vad målet står
för. Mätbart, det ska gå att mäta utfallet. Accepterat, personen som ska uppfylla målet måste
ha accepterat det. Realistiskt, det måste gå att uppnå målet. Tidsatt, man ska veta när målet
ska vara uppfyllt (Lundin & Sandström, 2015, s. 96).
3b. Hur kan personalens önskemål om vidareutbildning integreras i målstyrningen för att
fylla kompetensgapet? (1p)
Svar:
Specifikt – identifiera tillsammans med personalen vilka utbildningar och deras mål som
behövs för det specifika målet.
Mätbart – Utbildningen ska gå att betygsätta genom fastställd metod.
Accepterande – Personalen ska acceptera valda utbildningar. Man skulle kunna få med dem
i valet och öka deras engagemang på så vis.
Realistiska – utbildningsmålen ska gå att nå för personalen samtidigt som de arbetar. Inte
sätta orealistiska mål.
Tidsbestämd – det ska finnas en avgränsning i tid, så personalen vet när deadline är.
Genom vidareutbildning kan personalen känna att de växer och får bättre självförtroende
och mod till sitt arbete (Lundin & Sandström, 2015, s. 96-97).
Coachning:
4a. Hur kan verksamhetschefen använda coachning för att förbättra relationerna inom
teamet och stärka deras kompetens? (1p)
Svar:
Coachning är en metod som verksamhetschefen kan använda sig av för att hjälpa och stödja
medarbetarna. Lösningen är alltid individens, men genom att fråga och uppmuntra
medarbetaren kan den se vad som behöver göras i arbetet. Verksamhetschefen ska med
andra ord, peppa och stötta medarbetaren att komma på lösningar (Lundin & Sandström,
2015, s. 97). Det är väldigt viktigt för verksamhetschefen att kunna tolka medarbetarens
situation och förstå hens drivkrafter. Det kan ske enkom om chefen har en ärlig önskan att
hjälpa och att hen använder sig av tydlig kommunikation (Lundin & Sandström, 2015, s. 98).
4b. Vilka externa resurser eller experter kan konsulteras för att hjälpa verksamhetschefen att
känna sig tryggare i sitt arbete och sin tur coacha medarbetarna i processen? (1p)
Svar: Mentor, mentorskap. Någon som kan hjälpa till som bollplank och stöd.
Verksamhetschefen kan lära sig en bra frågeteknik vilket kan vara hens viktigaste verktyg
när det kommer till att lära känna medarbetarens och hens känslor. Verksamhetschefen
måste då ställa frågor ur flera olika infallsvinklar så kommer medarbetarens situation bli
tydligare och tydligare (Lundin & Sandström, 2015, s. 97).
Handledning:
5a. Hur kan handledning hjälpa personalen att hantera arbetsrelaterade stressorer, särskilt
med tanke på säkerhetsproblem? (1p)
Svar:
Handledning är ett viktigt verktyg när det kommer till personalens kompetens- och
vidareutveckling. Man kan se det som en specialform av coachning. Inom vård ses
handledning som en metod som syftar till att hjälpa personalen att öka sin medvetenhet om
sin egen kompetens och yrkeskunskap. Detta för att kunna förändra och utveckla denna med
hänsyn till brukarnas behov. Det handlar om att under en längre tid, strukturerat, får lära sig
kontinuerligt och kunna reflektera om sin arbetsplats. (Lundin & Sandström, 2015, s. 98).
För att tillgodose behovet av medarbetarnas trygghet behövs tydlig handledning i arbetet.
Men uppgifterna får ej vara för svåra eller oöverskådliga. Man behöver finna en bra balans så
att inte arbetet heller blir för lätt och personalen blir uttråkad. De måste känna sig
uppskattade och viktiga efter sin kompetens och engagemang (Granér, R., & Granér, S., 2016,
s. 153).
5b. Vilka metoder kan användas för att säkerställa att handledningen är effektiv och relevans
för varje enskild individ? (1p)
Svar:
För att säkerställa att varje enskild individ kommer till tals, kan man använda metoden
”pedagogisk handledning”. Med den metoden kommer alla till tals och allas tankar och
förståelse för situationen är viktiga. Ingen har företräde före någon annan. Handledarens
främsta uppgift är att ställa öppna frågor och lyssna. Få medarbetarna att prata och resonera
kring de värderingar som styr arbetet och de teorier man använder sig av ((Lundin &
Sandström, 2015, s. 99).
Motivationsfaktorer:
6a. Relaterad personalgruppens utmaningar, vilka specifika motivationsfaktorer kan vara
särskilt viktiga för personalen på deras avdelning? (1p)
Svar:
Det finns lite olika motivationsfaktorer, både positiva och negativa. I detta fall skulle jag
undvika bestraffningar helt och hållet. Jag kan inte se hur man skulle kunna motivera det när
personalen redan lider. Några av de faktorer som ses som belöning är, erkännande/beröm,
större ansvar/befordran, provision/pengar, utbildning/kompetensutveckling, ledighet.
(Lundin & Sandström, 2015, s. 100-101).
6b. Hur kan verksamhetschefen och teamet arbeta tillsammans för att skapa en mer
stödjande och uppmuntrande arbetsmiljö? (1p)
Svar:
Jag tror att verksamhetschefen behöver i större utsträckning uppmuntra, vara delaktig och
göra medarbetarna delaktiga, lyssna aktivt, ge stöd och feedback och vara ett föredöme. Jag
tror ett utvecklande ledarskap bör eftersträvas. Att chefen satsar på personalen med
utbildningar och kompetensutveckling visar värde hos personalen. Det ger också personalen
verktyg att känna sig trygga i arbetet Sen utifrån gruppens mognadsgrad, värdegrund,
kultur och personligheter får man hitta rätt väg tillsammans. Medan man självklart förhåller
sig korrekt till riktlinjer och lagar. Det ligger dock på verksamhetschefen att enligt hälso- och
sjukvårdslagen ansvara för den löpande verksamheten och se till att den fungerar
tillfredställande och att personal har de kunskaper och kvaliteter som behövs (Lundin &
Sandström, 2015, s. 51).
Vidare så ser jag en vinst i om hela personalgruppen ska ha en bättre arbetsmiljö och fungera
i en grupp, så krävs det att de får sina sociala perspektiv tillgodoställda. Man vill känna
tillhörighet, att man har kontroll och att man har en sammanhållning (Granér, R., & Granér,
S., 2016, s. 15-20). Granér, R., & Granér, S. (2016) beskriver också att man kan förbättra miljön
och gruppen med grundläggande trygghet i arbetssituationen, att det finns en klar och tydlig
rollfördelning och definierade uppgifter och villkor, tydliga regler och normer men att det
finns områden som kan vara anpassningsbara och att medarbetaren känner att hen kan få sin
röst hörd.
Referenser
Fyll i de referenser som du har refererat till i dina svar.
Granér, R., & Granér, S. (2016). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Klassiska Organisationsteorier. Pdf Hämtad från moodle-rummet.
Lundin, K. & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund:
Studentlitteratur.
Rautalinko, E. (2019). Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap. 3. uppl. Stockholm:
Liber.