EUROPAPARLAMENTET

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2004
2009
Plenarhandling
12.11.2008
B6-0583/2008
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Georgs Andrejevs
för ALDE-gruppen
om hiv/aids: tidig diagnos och behandling
RE\752902SV.doc
SV
PE413.411v01-00
SV
B6-0583/2008
Europaparlamentets resolution om hiv/aids: tidig diagnos och behandling
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av sin resolution av den 24 april 2007 om bekämpning av hiv/aids i
Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009,
– med beaktande av Bremenförklaringen av den 13 mars 2007 om ansvar och partnerskap –
tillsammans mot hiv/aids,
– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om aids: dags att leverera,
– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006 om aids,
– med beaktande av rådets slutsatser av den 6 juni 2005 om kampen mot hiv/aids,
– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om
bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009,
– med beaktande av Dublinförklaringen om partnerskap för att bekämpa hiv/aids i Europa
och Centralasien, som antogs vid ministerkonferensen ”Att bryta barriärerna – Partnerskap
för kamp mot hiv/aids i Europa och Centralasien”, som hölls inom ramen för det irländska
ordförandeskapet den 23–24 februari 2004,
– med beaktande av Unaids/WHO:s Europarapport ”Progress on implementing the Dublin
Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia” från 2008,
– med beaktande av Vilniusförklaringen om åtgärder för att stärka insatserna mot hiv/aids i
Europeiska unionen och i grannländerna, antagen av ministrar och regeringsföreträdare
från Europeiska unionen och grannländerna vid konferensen ”Europa och hiv/aids – nya
utmaningar, nya möjligheter” som hölls i Vilnius, Litauen, den 16–17 september 2004,
– med beaktande av WHO:s program mot hiv/aids ”Mot allmän tillgång senast 2010” från
2006,
– med beaktande av Eurobarometern om aidsförebyggande insatser från februari 2006,
– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,
– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. EuroHIV:s halvårsrapport från 2005 visar att 215 510 människor i Europeiska unionen
smittades med hiv under 1998–2005 och 646 142 människor i WHO:s europeiska region
smittades med hiv.
PE413.411v01-00
SV
2/4
RE\752902SV.doc
B. Enligt EuroHIV drabbar nästan en fjärdedel av alla nya hiv-infektioner unga människor
under 25.
C. Rapporterna från EuroHIV och Unaids bekräftar att antalet nya hiv-infektioner i EU och
grannländerna fortsätter att stiga i skrämmande takt. I vissa länder uppskattas tre gånger
fler människor vara smittade än vad som anges officiellt.
D. Trots det ökande antalet hiv-infektioner fortsatte de senaste årens stadiga minskning av
antalet diagnostiserade aidsfall under 2005, då antalet diagnostiserade fall var mindre än
hälften jämfört med 1998.
E. En stor andel av hiv-infektionerna upptäcks aldrig, och många människor vet inte om de
är smittade eller inte och kommer antagligen att upptäcka det först när de drabbas av
hiv/aids-relaterade sjukdomar.
F. Infektiviteten för hiv ökar avsevärt vid förekomst av andra sexuellt överförbara sjukdomar
(t.ex. gonorré, klamydia, herpes och syfilis).
G. Epidemin bland sprutnarkomaner är en av orsakerna till den snabba spridningen av hiv i
många östeuropeiska länder.
H. Hiv/aids är en smittsam sjukdom och det finns en risk att personer med oupptäckt smitta
sprider sjukdomen.
I. Unaids/WHO fann i sin Europarapport ”Progress on implementing the Dublin Declaration
on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia” att få av de 53 länderna i
den europeiska regionen har någon policy när det gäller stigmatisering, diskriminering och
mänskliga rättigheter som motsvarar ländernas åtaganden enligt Dublinförklaringen.
J. Fullständigt skydd för rättigheterna är absolut nödvändigt för alla aspekter av kampen mot
hiv.
K. Det finns ett starkt behov av gränsöverskridande samarbete för att ta itu med epidemin.
L. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder gör klart att både
attityder och miljö kan hindra personer med funktionsnedsättningar att på lika villkor vara
delaktiga i samhället.
1. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en övergripande
strategi för hiv som
– främjar tidig diagnos och minskar sådana faktorer som uppfattas som hinder för
provtagning,
– garanterar tidig behandling och information om fördelarna med tidigare behandling.
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europeiska centrumet för
förebyggande och kontroll av sjukdomar på lämpligt sätt följer upp och bevakar frågan,
bland annat i form av mer exakta uppskattningar av odiagnostiserad population (storlek,
särdrag osv.).
RE\752902SV.doc
3/4
PE413.411v01-00
SV
3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att satsa betydande politiska, ekonomiska
och mänskliga resurser på att genomföra denna strategi.
4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta rådsrekommendationer om
tillämpning av riktlinjer för evidensbaserad provtagning och behandling i varje
medlemsstat.
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att framtida
program för bevakning av hur kampen mot hiv/aids framskrider i Europa inbegriper
lämpliga indikatorer som även rör och mäter människorättsnormer på detta område.
6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella rättsordningar anta
bestämmelser som innebär ett fullständigt förbud mot diskriminering av människor med
hiv/aids, inbegripet inskränkningar av deras rörelsefrihet.
7. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att öka informations- och
utbildningsinsatserna när det gäller förebyggande, provtagning och behandling av
hiv/aids.
8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, medlemsstaterna, FN:s generalsekreterare, Unaids, WHO och
medlemsstaternas regeringar.
PE413.411v01-00
SV
4/4
RE\752902SV.doc
Download