Linköping Studies in Arts and Science No

advertisement
Linköping Studies in Arts and Science No. 424
SAFE SEX, UNSAFE IDENTITIES
Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in
Swedish HIV/AIDS Policy
Anna Bredström
Akademisk avhandling
för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Linköpings universitet, 4 april
2008.
Abstract
Denna studie undersöker hur frågor om migration, etnicitet och rasism hanteras i
svensk hiv/aids-policy från 1980-talet fram till idag. Avhandlingen består av fem
artiklar och ett introduktionskapitel som presenterar tidigare forskning och det
diskursteoretiska ramverket som studien utgår från. Introduktionen innehåller
även en presentation av hur svensk hiv/aids-policy utvecklats genom åren.
Avhandlingen visar att trots att policydiskursen tidigt lyfte fram att säkrare
sexuella praktiker är av avgörande betydelse i kampen mot hiv/aids, så vilar
diskursen ändå på en föreställning om säkra och osäkra identiteter. Avhandlingen
poängterar också vikten av att studera hiv/aids policy i relation till en samtida
politisk och ekonomisk utveckling och ställer sig kritiskt till att förklara ett ökat
fokus på invandring i policydiskursen enbart med hänvisning till den globala
epidemiologiska utvecklingen.
Det empiriska materialet består av policydokument och sexualupplysningsmaterial. Analysen av materialet visar att policydiskursen vilar på föreställningar
om statiska ‘invandrarkulturer’ och rasifierade fantasier om Afrika och
sjukdomens ursprung. Studien visar också hur såväl maskulinitet och femininitet,
som heterosexualitet och homosexualitet, fungerar som markörer mellan
västerländska och icke-västerländska subjekt – mellan vita och svarta och mellan
svenskar och icke-svenskar – och diskuterar vad detta innebär för feministisk
hiv/aids-forskning.
Nyckelord: hiv/aids, policy, Sverige, rasism, etnicitet, migration, genus,
sexualitet, intersektionalitet, sexuell hälsa, sexualupplysning, säkrare sex.
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linköpings universitet, 581 83 Linköping, Sverige
ISBN 978–91–7393–4 ISSN 0282–9800
Download