Hiv

advertisement
HIV
Farshad Azimi
Infektionskliniken Gävle
Smittvägar
1. Sexuellt
2. Via blod
3. Från mor till barn
• Gäller inte personer med HIV som står på
stabil behandling och har icke-mätbara virusnivåer i blodet!
Stora utmaningar med HIV inom
utvecklingsländer
• Bristfällig diagnostik och monitorering på
många ställen.
• Många som fortfarande inte har tillgång till
adekvat behandling.
• Gamla mediciner används med många
biverkningar till följd.
• Stigma
Stora utmaningar med HIV inom
utvecklade länder däribland Sverige
• Många går med odiagnostiserad sjukdom
(patients and doctors delay). Risk för
smittspridning.
• >65% av de som diagnostiseras befinner sig i
sent skede av sjukdomen. Risk för dödlighet
trots behandling.
• Dålig uppföljning av behandling. Stor risk för
resistensutveckling samt att patienten åter blir
smittsam.
HIV-testning i Sverige
Vilka ska erbjudas HIV-provtagning?
• Samtliga patienter som kommer från ett
endemiskt område (Afrika, Asien, Sydamerika,
Östeuropa) ffa kärleksinvandring, kvotflykting
• Samtliga patienter som löper högre risk att få
HIV (iv-missbrukare, hetero- och homosexuella med riskbeteende)
• Alla med oförklarlig symtom/manifestation på
immunbrist
• Alla gravida
• Alla som vill testa sig!
HIV-test
• Tidig upptäckt efter smittotillfälle
• Extremt få falskt negativa fall
• Falskt positiva fall förekommer, därför ska
positivt test alltid verfieras innan svar lämnas
• Kort tid (2-3 dagar) för negativt svar, något
längre för positivt svar.
• Snabbtest finns men måste alltid dubbelkollas!
Omhändertagande av nyupptäckt
HIV-patient
• Täta besök på infektionsmottagning initialt.
• Provtagning med avseende på diverse dolda
infektioner samt HIV-relaterade sjukdomar
• Stort fokus på psykosocialt stöd
• Bedömning av patientens immunförsvar
• Tidig behandling eller vänta?
• Smittspårning. Info om smittskyddslag
När ska behandling med
bromsmediciner startas?
• Senaste åren alltmer liberal inställning till tidig
behandling.
Fördelar: Minskad smittsamhet. Minskad risk
för kronisk inflammation och förtidig
dödlighet (cancer, hjärt/kärlsjukdomar)
Nackdelar: Dyrt. Oklart med långtidsbiverkningar av behandling. Risk för resistens?
• 90% av alla smittade i Sverige står nuförtiden
på behandling
Grundläggande principer för
bromsmediciner
Uppföljning
• Glesare kontroller (1-2 gg/år) när pat är
virusfri och anses som stabil och följsam.
• Regelbunden provtagning med avseende på
virusnivåer, immunförsvar och funktioner hos
diverse organ.
• Förebyggande åtgärder: Motion, ändrade
kostvanor. Behandling mot högt blodtryck,
höga kolesterolvärden och diabetes.
Smittsamhet
• Nuförtiden betraktas HIV pat med god
följsamhet och virusfrihet > 1 år i princip som
icke-smittsam!
Detta innebär att:
Man behöver inte informera tillfälliga
sexpartner om sjukdomen vid användande av
adekvat skydd
Inga mediciner behövs vid sticktillbud på pat
som står under behandling och är virusfri
Download