Pääsykoe 2006

advertisement
Helsingfors universitet/Tammerfors universitet Personbeteckning__________-________
Ansökningsobject
Efternamn_________________________
Molekylärä biovetenskaper / Bioteknologi
Förnamn__________________________
Urvalsprov 20.5.2013
Uppgift 2 Poäng________/ 30
2. a) Rita en schematisk bild av människans immunbrist-virus (HI-virus) uppbyggnad samt
namnge delarna.
Lipidhölje, proteinutskott, proteinskal (kapsid), omvänt transkriptas, RNA
2. b) I vilka organismer och vilka celler förökar sig HI-virus?
HIV förökar sig i människor och apor. Man antar att HIV utvecklats från SI-viruset som
infekterar schimpanser. Hos människan förökar sig HIV i lymfocyterna (CD4-positiva Thjälparceller) och i monocyter (makrofagerna).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Namn ___________________________
2. c) Rita en schematisk bild över HI-virusets förökning i värdcellen samt namnge processens
skeden
2. d) Vad orsakar sjukdomsbilden vid immunbrist?
HIV använder som värdceller T-hjälparceller. Dessas uppgift är att reglera och effektivera
immunförsvaret genom att utsöndra cytokiner och effektivera makrofagernas cellätning. HIV
kan vara i sin värdcellen i åratal utan att ge symptom hos värdorganismen, men när viruset
aktiveras producerar det effektivt nya virus som infekterar nya T-hjälparceller. Organismens
immunförsvar fungerar inte bra utan tillräckliga mängder T-hjälparceller och människan
insjuknar i immunbrist. Hos dessa människor är försvaret mot infektioner nedsatt och de kan
dö i infektioner som friska individer kan överkomma.
Download