Övre Norrland är ett vidsträckt område som ännu på

advertisement
Förutom birkarlar och norrgående hälsingar fanns här en urbefolkning av samer liksom historiskt välkända finska grupper vilka från separata inlandsstråk vandrat in. Men ingen uttalad
befolkningsgrupp kunde självmant, skapa någon egen dominerande maktposition. Den dominans som ändå utkristalliserade sig hängde ihop med vilken extern makt som förmådde göra
sig gällande i området. För en sådan makt räckte det med en på plats stödjande personkrets
till vilken man kunde förankra sin representation och sina strävanden.
Till denna typ av kretsar assimilerades framgångsrika lokala entreprenörer oberoende av
etnisk tillhörighet. Det var denna konstellation av ekonomiska aktörer som slutligt överträffade den taktik för inflytande som annars visade sig i form av impulsiva ockupationsförsök
genom fysiskt våld och plundringståg. Framgångsrikast blev den strategi som gav ett symbiotiskt vinn-vinn-förhållande i likhet med det som på medeltiden etablerades mellan lokala
resursstarka företrädare (kneser) i Vendland och den danska centralmakten, mellan karelska
pomorer och Novgorods furstehus, mellan västerbottniska birkarlar/bottnekarlar och den
svenska centralmakten. I denna på ömsesidig nytta baserade samverkan har den samhällsbärande utvecklingen under historiens lopp främst formats av den fria handeln och den vanlige risktagande entreprenörens bidrag till ekonomisk tillväxt.
Östen Bucht är pol mag med ekonomi och samhällsplanering som huvudsaklig ämnesinriktning.
Under åren 1970-2005 var han verksam inom Kiruna kommun, främst som planeringschef med
särskilt ansvar för arbetet med planerings- och tillväxtfrågor. Ett uppdrag som spänt över breda
fält av samhällsutveckling under skilda villkor. Villkor som ofta avgjorts av förhållanden fjärran
från lokalsamhället. Erfarenheten av samhällsanalys har också präglat författarens sätt att
nalkas och beskriva historiska förhållanden – ett sätt som underlättat identifieringen av samband och urskiljning av strukturella drag under historiens förlopp. Förklaringen till lokala historiska företeelser hittas oftast i ett nätverksperspektiv långt utanför den arena där händelserna
utspelats.
Bikarlar och norrgående hälsingar - Studier med fokus i norrländsk medeltidshistoria Övre Norrland är ett vidsträckt område som ännu på medeltiden var ytterst glest befolkat,
men också en arena där ett flertal folkgrupper sökte nytt livsutrymme. I denna bok ”Birkarlar
och norrgående hälsingar” diskuterar Östen Bucht en mängd forskares rapporter och slutsatser om områdets äldre historia. Detta också i ljuset av den historiska bakgrund som döljer sig
i det kollektiva minne som kan skönjas i gamla folkliga ord och uttryck, i arkiv och på kartor
bevarade namnsättningar etcetera.
Östen Bucht
Download