Exempelsvar debatt vetenskap och gud

advertisement
Svarsexempel teism
Exempel 1
Ett bevis för guds existens är att universum hela tiden expanderar. I och med detta har forskarna
kunnat härleda att detta startade i det som kallas big bang. Rent logiskt måste allt som har en början
också ha en orsak precis som en lavin kan utlösas med hjälp av ett rop i en backe. Denna orsak,
detta rop borde rent logiskt också vara intelligent eftersom att universum är så ordnat. Vilket tyder
på att gud existerar.
Exempel 2
Universum är otroligt välordnat och det finns vetenskap som pekar på att en rad faktorer påverkar
universums stabilitet i grunden. Skulle man ändra en enda av dessa så skulle universum kollapsa.
Det teleologiska argumentet innebär just att universum är alldeles för välordnat för att det skulle
kunna vara en slump. Big bang pekar dessutom på att universum har haft en tydlig början är att alla
naturlagarna skapats vid ett och samma tillfälle, just ovanstående. Kalamargumentet säger att allt
som har en början har också en orsak. I och med universums balans och finjustering verkar det långt
mycket mer rimligt att universum är designat av en intelligent skapare, snarare än ateisten som
endast föreslår slumpen.
Exempel 3
Ett klassiskt bevis för guds existens är det så kallade teleologiska argumentet som bygger på att
universum är mycket ordnat och komplext. Det går, vilket ofta ateister gör, att hävda att denna
komplexitet uppstår med hjälp av slumpen eller de naturlagar som styr både kosmologi och
evolutionen. Därigenom kan man tänka att ateisten i det närmaste argumenterar från en deistisk
position där lagar skapats av en entitet och sedan i sin perfektion fungerat utan en guds inverkan. Så
tillvida att ateisten inte är en stark sådan och därmed bestämt sig, utan att kunna bevisa det, att gud
inte finns. Således blir diskussionen bara olika syner på huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt,
om universum är ordnat eller inte. Enligt Kalamargumentet, som är en variant på det teleologiska
argumentet är det emellertid så att allt som har en början också har en orsak. Att denna orsak skulle
vara slumpmässig förefaller vara astronomiskt osannolikt. I synnerhet när Kalamargumentet
kombineras med det ontologiska argumentet, vilket hävdar att i och med att vi kan föreställa oss en
perfekt gud, så borde en sådan finnas eftersom en icke-existerande gud inte skulle vara perfekt.
Därför verkar det rimligt att anta att gud finns - då universum är ordnat, det bör ha en orsak och
denna orsaken rent logiskt borde vara en allsmäktiga personlig entitet.
Download