Sverige Blue Chip Sprinter 6

advertisement
Sverige Blue Chip Sprinter 6
En placering med exponering mot den svenska aktiemarknaden
genom en aktiekorg bestående av 10 storbolagsaktier
Sista teckningsdag: 15 november 2013
Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB
Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant
Teckningskurs
100 procent
Kapitalskydd
Nej
Löptid
5 år
Indikativ deltagandegrad
125 procent (lägst 100 procent)
Riskbarriär år 5
50 procent av startkurs
Underliggande aktier
Atlas Copco AB, Electrolux AB, Hennes
Mauritz, Nordea Bank AB, Svenska
Handelsbanken, Sandvik Ab, SKF AB,
Swedbank AB, TeliaSonera AB, Volvo AB
ISIN
SE0005393675
Sprinter
Detta marknadsföringsmaterial bör
läsas i samband med Slutliga Villkor
och de villkor som finns i gällande
Grundprospekt. Investerare uppmanas
särskilt att att ta del av sektionen “Risk
factors” i Grundprospektet. Alla
betalningar avseende Placeringen är
beroende av emittentens och garantens
finansiella förmåga att fullgöra sina
förpliktelser och tar inte hänsyn till
avgifter, courtage eller skatter gällande
den här typen av investering.
SIP Nordic Fondkommission AB är
anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit
en branschkod för vissa
strukturerade
placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på
www.strukturerade.se.
PRODUKTINFORMATION
En kort överblick
Sverige Blue Chip Sprinter 6 emitteras av BNP Paribas Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic
Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren:
Exponering mot en likaviktad aktiekorg bestående av 10 svenska storbolagsaktier;
Genomsnittsberäkning under löptidens sista 12 månader (13 observationer);
En indikativ deltagandegrad om 125 procent mot all eventuell positiv utveckling från den underliggande
aktiekorgen efter genomsnittsberäkning (förklaras i detalj på sid. 4);
Återbetalning av nominellt belopp vid löptidens slut, under förutsättning att den faktiska korgutvecklingen
motsvarar eller överstiger 50 procent (Riskbarriär) av startkursen på slutdagen (förklaras på sid 4);
Aktiverad marknadsrisk, om den faktiska korgutvecklingen understiger riskbarriären på slutdagen erhåller
investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för faktisk korgutveckling, vilket kan
resultera i partiell eller total förlust av investerat belopp (förklaras på sid 4).
För vem passar
placeringen?
Varför investera?
Investeringens fördelar?
Placeringen lämpar sig väl för
investerare som har en medel till lång
investeringshorisont, och som söker
möjligheten att på ett enkelt sätt
exponera sig mot tillväxten i Sverige. I
detta fall genom en likaviktad
aktiekorg sammansatt av 10 av de
mest omsatta aktierna på
Stockholmsbörsen, sk. ”Bluechipaktier”.
Utvecklingen i placeringen mäts som
skillnaden mellan start– och slutkurs
för den underliggande aktiekorgen,
från vilken investeraren erhåller all
potentiell positiv utveckling, med
hänsyn till genomsnittsberäkning av
slutkursen, med en deltagandegrad om
indikativt 125 procent.
Riskreducering utgörs av en riskbarriär
om 50 procent för aktiekorgen, vilket
gör att investeraren vid negativ
utveckling om mindre än 50 procent
för aktiekorgen, erhåller
avkastningsgrundande belopp tillbaka
på den ordinarie återbetalningsdagen.
Risk för partiell eller total förlust av
investerat belopp förekommer dock vid
negativ utveckling om mer än 50
procent av startkurs för aktiekorgen.
OM BNP PARIBAS
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i ca. 80
länder och närmare 200 000 anställda, varav mer än 150 000 i
Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter:
Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment
Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien,
Frankrike, Italien och Luxemburg).
BNP Paribas har även fått ett antal
erkännanden av specialiserade tidskrifter
världen över, bland annat inom området för
Strukturerade Produkter
BNP
Paribas
Personal
Finance
är
ledande
inom
konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin
affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra
och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i
västra USA.
BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i
Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien
inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och
Investment Solutions
3
SÅ FUNGERAR PLACERINGEN
Möjlighet till avkastning från den underliggande aktiekorgen och villkorad återbetalning av nominellt
belopp på slutdagen
Vid löptidens början fastställs aktiekorgens startvärde till 100 procent.
På slutdagen:
Om den faktiska korgutvecklingen, beräknad enligt nedan, motsvarar eller överskrider riskbarriären om 50 procent
av korgens startvärde och den genomsnittliga korgutvecklingen, beräknad enligt nedan, är positiv erhåller
investeraren 100 procent av nominellt belopp samt den genomsnittliga korgutvecklingen med en indikativ
deltagandegrad om 125 procent (lägst 100 procent);
Om den faktiska korgutvecklingen motvarar eller överstiger riskbarriären och den genomsnittliga
korgutvecklingen är negativ, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp tillbaka på slutdagen;
Om den faktiska korgutvecklingen är lägre än riskbarriären, erhåller investeraren det nominella beloppet minskat
med den procentuella nedgången för faktisk korgutveckling, vilket kan resultera i partiell eller total förlust av investerat
belopp.
Beräkning av aktiekorgens utveckling
Värdet för respektive underliggande aktie på ett givet datum fastställs genom att titta på aktuell stängningskurs för
respektive aktie och jämföra denna med startvärdet för respektive aktie;
Faktiskt korgvärde
På slutdagen beräknas det faktiska korgvärdet som den likaviktade summan av respektive akties stängningskurs vid det
sista observationsdatumet.
Faktisk korgutveckling
Den faktiska korgutvecklingen beräknas som skillnaden mellan den faktiska korgnivån vid det sista observationsdatumet
och aktiekorgens startvärde vid löptidens början.
Genomsnittlig korgutveckling
Under löptidens sista 12 månader,
månader observeras stängningskursen för vardera aktie i den underliggande korgen varje
månad (13 observationer).
observationer) Sedan beräknas det genomsnittliga värdet av dessa observationer för varje aktie i korgen
("genomsnittligt aktievärde");
Det genomsnittliga korgvärdet beräknas sedan som den likaviktade summan av dessa genomsnittliga värden för
respektive aktie;
Slutligen beräknas den genomsnittliga korgutvecklingen som skillnaden mellan det genomsnittliga korgvärdet
och korgens startvärde vid löptidens början.
4
DEN UNDERLIGGANDE INDEXKORGEN
Atlas Copco
SKF
Är en världsledande leverantör av lösningar för industriell
verksamhet. Företaget har ca 37 500 anställda och
tillverkar produkter i mer än 20 länder. Produkterna säljs
och hyrs ut under olika varumärken genom ett
världsomfattande försäljnings och tjänstenätverk som når
ut i över 170 länder. www.atlascopco.se
Är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och
tjänster inom rullningslager, tätningar, service och
smörjsystem. SKF är representerat i mer än 130 länder.
Företaget har mer än 100 tillverkningsplatser och har ca. 45
000 anställda. www.skf.com
Nordea
Swedbank
Är den största finanskoncernen i norra Europa och har ca
11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av
Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde.
Nordea är också en av totalt 29 banker som anses globalt
systemviktiga. www.nordea.se
Är med sina 7,8 miljoner privatkunder och 600 000 företagsoch organisationskunder Sveriges största bank sett till antal
kunder. Banken har ca. 15 000 anställda och ca 500 kontor
på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och
Litauen. www.swedbank.se
Hennes & Mauritz
Handelsbanken
Designar och säljer kläder för kvinnor, män, ungdomar och
barn. H&M äger och driver ca. 2 500 affärer i 43 olika
länder och har ca. 94 000 anställda. www.h&m.se
Är en fullsortimentsbank för både privat- och
företagskunder och har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige
samt verksamhet i Danmark, Finland, Norge och
Storbritannien. Handelsbanken har idag drygt 11 000
medarbetare samt verksamhet i 22 länder.
www.handelsbanken.se
Volvo
Är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och
industriella behov. Koncernen har cirka 100 000 anställda,
produktions-anläggningar i 20 länder och försäljning på
mer än 190 marknader. www.volvogroup.com
TeliaSonera
Är Sveriges ledande operatör inom mobil kommunikation,
fast telefoni, datakommunikation och bredband. Telia har
ca 10 000 anställda i Sverige, egen kundtjänst och ett stort
antal butiker i hela landet. Utöver Norden och Baltikum har
TeliaSonera även verksamhet på tillväxtmarknader i
Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.
www.teliasonera.com
5-års utveckling
Sandvik
Är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade
produkter och en världsledande position inom sin nisch.
Koncernen har 50 000 anställda med representation i 130
länder och en omsättning på ca. 94 miljarder kronor.
www.sandvik.com
Electrolux
Är världsledande inom hushållsapparater och apparater för
professionellt bruk och säljer mer än 40 miljoner produkter
till kunder i 150 olika länder varje år. Bolaget har ca. 54 000
anställda. www.electrolux.se
Källor: Respektive bolags hemsida
Analytikers rekommendationer
Köp
Behåll
Sälj
Atlas Copco AB
40%
43%
17%
Electrolux AB
48%
33%
19%
120%
Hennes Mauritz
30%
32%
38%
100%
Nordea Bank AB
63%
28%
9%
Svenska Handelsbanken
3%
66%
31%
Sandvik AB
35%
34%
31%
SKF AB
28%
48%
24%
Swedbank AB
39%
45%
16%
TeliaSonera AB
39%
36%
25%
Volvo AB
45%
29%
26%
200%
180%
160%
140%
80%
60%
40%
20%
0%
sep-08
sep-09
sep-10
OMX Stockholm 30 Index
sep-11
sep-12
sep-13
Likaviktad aktiekorg
Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 2008/09/17till 2013/09/17.
Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning.
Källor: Bloomberg. Rekommendationer från Bloombergs analytiker
Per 2013/09/17. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida
avkastning.
45
AVKASTNINGSSCENARION
Endast för illustration av produktens funktion
Förklaring
Aktiekorgens
utveckling
Faktiskt
korgvärde
Observationsperiod
Risk
barriär
Genomsnittligt
korgvärde
Observationer
Gynnsamt scenario
Vid löptidens slut är det faktiska korgvärdet över riskbarriären
och den genomsnittliga korgutvecklingen är positiv.
Den faktiska korgutvecklingen är +40%.
Den genomsnittliga korgutvecklingen är +55%.
Investeraren erhåller:
100% av nominellt belopp + 125% x 55%
55% = 168,75% av
nominellt belopp.
belopp.
Investeraren erhåller en årsavkastning om 10,59% (med
avräkning för courtage om 2%)
2%).
%).
13 observationer
Nivå
+55%
+40%
Det faktiska korgvärdet är
högre än riskbarriären:
återbetalning med
125% x 55%
100%
50%
1
Neutralt scenario
Vid löptidens slut stänger den faktiska korgnivån över
riskbarriären och den genomsnittliga korgutvecklingen är
negativ.
Nedgången för faktisk korgutveckling är -40%.
Nedgången för genomsnittlig korgutveckling är -52%.
Investerare erhåller:
100% av nominellt belopp.
belopp.
2
Nivå
3
4
Det faktiska korgvärdet är lägre än
100% av startvärdet men över
riskbarriären: återbetalning med 100%
av nominellt belopp
13
observationer
100%
-40%
50%
Investeraren erhåller en årsavkastning om -0,40% (med
avräkning för courtage om 2%
2%).
-52%
1
Ogynnsamt scenario
Vid löptidens slut stänger den faktiska korgnivån under
riskbarriären.
Nedgången för faktisk korgutveckling är -55%.
Nedgången för genomsnittlig korgutveckling är -40%.
Investeraren erhåller:
Nivå
2
3
4
13
observationer
100%
-40%
50%
-55%
1
6
5 År
Det faktiska korgvärdet är lägre än
riskbarriären: nominellt belopp miskas
med 55%
45% av nominellt belopp.
belopp.
Investeraren erhåller en årsavkastning om -15,10% (med
avräkning för courtage om 2%)
2%).
%).
5 År
2
3
4
5 År
RÄKNEEXEMPEL
Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent
Exempel
Teckningskurs
inklusive
courtage
Totalt
Nominellt
investeringsbe
belopp
lopp
Faktisk
korgnivå
Är faktisk
korgnivå över
riskbarriären
1
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
35%
Nej
Ej relevant
SEK 3 500
-19,26%
2
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
45%
Nej
Ej relevant
SEK 4 500
-15,10%
3
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
55%
Ja
-35%
SEK 10 000
-0,40%
4
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
90%
Ja
10%
SEK 11 250
1,98%
5
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
110%
Ja
35%
SEK 14 375
7,10%
6
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
130%
Ja
55%
SEK 16 875
10,59%
Genomsnittlig Återbetalnings
Årlig
korgutveckling
belopp
avkastning
Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 10 200 SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande
av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte
en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
Notera att deltagandegraden som används i ovan scenarier och exempel endast är indikativ. Den slutgiltiga
deltagandegraden fastställs omkring den 29 november 2013 och kan som lägst bli 100 procent.
7
FÖRDELAR
Möjlighet till avkastning med indikativt 125
procent deltagandegrad mot all potentiell
positiv utveckling för den likaviktade
aktiekorgen.
Om den faktiska korgutvecklingen stänger på
eller över 50 procent av sitt startvärde,
erhåller investeraren 100 procent av
nominellt belopp tillbaka på slutdagen.
Möjlighet till avkastning även om den
Faktiska Korgutvecklingen är negativ, så
länge som det Faktiska Korgvärdet motsvarar
eller överstiger Riskbarriären och den
genomsnittliga korgutvecklingen är positiv.
.
8
NACKDELAR
Risk för partiell eller total förlust av
investerat belopp om den faktiska
korgutvecklingen stänger under
riskbarriären, då det nominella beloppet
minskas med den procentuella nedgången
för faktisk korgutveckling.
Risk för utebliven avkastning om den
genomsnittliga korgutvecklingen är
negativ,
negativ även om den faktiska korgnivån
är positiv på slutdagen. Investeraren
erhåller då endast 100 procent av
nominellt belopp tillbaka på slutdagen.
Risk för partiell eller fullständig förlust
av investerat belopp i händelse av
konkurs eller betalningsinställelse av BNP
Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP
Paribas S.A.
RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION
Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en
investering I en strukturerad produkt. Vänligen ta del av
Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer.
En investering i en strukturerad produkt är endast
passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och
kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till
investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med den
aktuella produktens exponering, löptid och andra
egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de
risker som är förenade med investeringen.
Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon
rådgivning eller rekommendation i detta dokument att
investera på något sätt. Före en investering bör potentiella
investerare därför konsultera sina egna professionella
rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och
noggrant överväga investeringen mot bakgrund av
investerarens egna förhållanden. Innan ett
investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de
relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka
finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas
genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på
telefonnr 08 566 126 00.
Emittent och Garant – Varje betalning avseende
placeringen är beroende av Emittentens och Garantens
finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på
förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir
insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin
investering oavsett hur den underliggande tillgången har
utvecklats.
Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa
är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren
kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande
marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och
valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring
den 29 november 2013. Deltagandegraden kan som lägst
fastställas till 100 procent. Om detta inte kan uppnås ställs
erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare
villkorat av att det inte inträffar några ändringar i
tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i
tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av
tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande,
omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar
fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive
Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa
erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP
Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att
marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt
genomförande av erbjudandet försvåras.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja
den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta
till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden
och som kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare
emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är
risken för att värdet på placeringen understiger såväl det
ursprungligen investerade beloppet som det nominella
beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan
andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan
i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid
och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre
som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
Marknadsrisk – Varken historisk utveckling eller
simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för
framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran
om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet
kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske
investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen
investerades. Detta beror på utvecklingen för det
underliggande indexet och avkastning genererad därifrån.
Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker,
valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i
placeringen kan ge en annan avkastning än en
direktinvestering i underliggande Index eller i
delkomponenter i Index.
Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella
rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en
investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden.
Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som
utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för investerare.
Särskilda risker vid lånefinansiering – Om köpet av
placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk
och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med
ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till
stora förluster eftersom en investerare måste betala
finansieringskostnader även om investeringen inte
utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska
inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna
produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad.
Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket
sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av
lånefinansierade strukturerade produkter.
9
Incitament och avgifter – SIP Nordic Fondkommission
erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut
arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic
Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna
tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara
utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte
skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata
kundernas intressen.
Exempel baserat på en investering om SEK 100 000:
000
Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK 2 000 (att betalas
utöver det investerade beloppet)
Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 5 x
1,0% av nominellt belopp = SEK 5 000 (ingår I investerat
belopp)
Totalt: SEK 7 000
Viktig information – Den här broschyren utgör endast
marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP
Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen
SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika
och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren
emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från
som en sammanfattande introduktion till de Slutliga
Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet
Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic
beräknas som en procentsats på det nominella beloppet.
friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella
Arrangörsarvodet kan variera
misstag i broschyren och den
mellan olika produkter
kan ändras utan föregående
SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att
tillhandahållna av
informera om arvoden från emittenter och arvoden varning. Innan ett
Emittenten. SIP Nordic
till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information investeringsbeslut tas ska
Fondkommission kalkylerar
mottagaren och dess
om ersättningar utöver vad som anges ovan,
med ett arrangörsarvode om
professionella rådgivare vara
vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission.
maximalt 1 procent per år av
fullt medvetna om de
produktens nominella belopp
potentiella riskerna och
fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga
och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att
andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas
placeringen behålls fram till den ordinarie
starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och
återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet
Grundprospektet som finns tillgängligt på
bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån
www.sipnordic.se. Värdepapperen kommer att emitteras
marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter
under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och
som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet
Warranter (“Programmet”) genom Slutliga Villkor eller
erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i
Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende
produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic
Programmet (”Grundprospektet”), daterat den 3 juni 2013
Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av
(vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga
courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission
Villkor eller Emissionsbilaga) och varje tillägg till detta,
erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i
finns på begäran tillgängligt SIP Nordic.
form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial,
vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt
Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats
uppföljande produktinformation.
från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP
Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission – De
garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra
produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan
finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter
ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan
eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som
förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling
analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande,
betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning
historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på
till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten
potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa
och beräknas som en engångsersättning på nominellt
ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna
belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar
någon försäkran att något positivt scenario troligen
och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic
kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning
Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om
kommer att uppnås.
maximalt 0,5 procent per år av produktens
Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i
avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är
detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål
gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den
och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP
ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission
Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på
ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form
att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor.
av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa
BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte
elektroniska och administrativa stödtjänster samt
mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk
uppföljande produktinformation.
skatte- eller annan typ av rådgivning.
Ersättning till SIP Nordic Fondkommission – De produkter
10
Viktig information fortsättning – Vissa strategier eller
potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument
involverar användningen av derivat, vilka är komplexa till
sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker,
inklusive risken att varje investering förloras fullständigt.
Potentiella investerare för detta dokument måste förstå och
godta att BNP Paribas inte är i en position så att vi kan
bedöma huruvida någon av produkterna eller strategierna
som diskuteras häri kan vara lämpliga för deras finansiella
behov, omständigheter och krav.
11
INDIKATIVA VILLKOROCH TIDSPLAN
Emittent
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V
Garant
BNP Paribas S.A. (A+ / A2 / A+ per den 3 juli 2013)
ISIN
SE0005393675
Sista teckningsdag
15 november 2013
Sista likviddag
22 november 2013
Emissionsdag
13 december 2013
Underliggande startdag
3 december 2013
Underliggande slutdag
3 december 2018
Ordinarie återbetalningsdag år 5
17 december 2018
Underliggande aktier
Atlas Copco AB (Bloomberg code: ATCOA SS), Electrolux AB (Bloomberg code: ELUXB
SS), HENNES MAURITZ (Bloomberg code: HMB SS), Nordea Bank AB (Bloomberg
code: NDA SS), Svenska Handelsbanken (Bloomberg code: SHBA SS), Sandvik AB
(Bloomberg code: SAND SS), SKF AB (Bloomberg code: SKFB SS), Swedbank AB
(Bloomberg code: SWEDA SS), TeliaSonera AB (Bloomberg code: TLSN SS), Volvo AB
(Bloomberg code: VOLVB SS)
Valuta
SEK
Nominellt belopp (NB)
SEK 10 000 per post
Kapitalskydd av NB
Nej
Teckningskurs
100 procent
Courtage
2 procent av NB
Observationsdatum
4 december 2017, 3 januari 2018, 5 februari 2018, 5 mars 2018, 3 april 2018, 3 maj
2018, 4 juni 2018, 3 juli 2018, 3 augusti 2018, 3 september 2018, 3 oktober 2018, 5
november 2018, 3 december 2018
Indikativ deltagandegrad
125 procent (lägst 100 procent)
Riskbarriär
50 procent av aktiekorgens startvärde
Clearing
Euroclear Sweden
Börsregistrering
Nordic Derivatives Exchange
Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm,
Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se
Sprinter
Download