Autocall Amerikanska Bolag

advertisement
Autocall Amerikanska Bolag – Kapitalskydd
Exponering mot aktier i 4 Amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande
kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen
Sista teckningsdag: 7 november 2014
Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB
Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant

Teckningskurs
100 procent

Kapitalskydd vid ordinarie
återbetalningsdag
100 procent av nominellt belopp

Löptid
1-8 år

Ackumulerande kupong
Indikativt 8 procent per år (lägst 6,5 procent)

Inlösen- och
kupongbarriär
100 procent av startkurs för respektive aktie

Underliggande aktier
Iron Mountain, Transocean, General Motors,
The Southern Company

ISIN
SE0006343703
Autocall
Detta marknadsföringsmaterial bör
läsas i samband med Slutliga Villkor
och de villkor som finns i gällande
Grundprospekt. Investerare uppmanas
särskilt att ta del av sektionen “Risk
factors” i Grundprospektet. Alla
betalningar avseende Placeringen är
beroende av emittentens och
garantens finansiella förmåga att
fullgöra sina förpliktelser och tar inte
hänsyn till avgifter,
Med courtage
stöd av eller
skatter gällande den här typen av
investering.
SIP Nordic Fondkommission AB är
anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit
en branschkod för vissa
strukturerade
placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på
www.strukturerade.se.
PRODUKTINFORMATION
En kort överblick
Autocall Amerikanska Bolag – Kapitalskydd emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och distribueras publikt i
Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren:
 Exponering mot 4 Amerikanska storbolagsaktier;
 Möjlighet till förtida inlösen med kupong om indikativt 8 procent per förflutet år, om samtliga aktier stänger på eller
över 100 procent av startkurs vid något årligt observationstillfälle;
 Kapitalskydd om 100 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag.
För vem passar
placeringen?
Varför investera?
Risker med placeringen
Placeringen passar väl för de
investerare som har en tro på att
Amerikansk ekonomi och industri
framgent kommer att kunna dra nytta
av ett ljusnande ekonomiskt läge i
USA och resten av världen. Vidare
bör man också ha en tro på att en
ökad ekonomisk aktivitet borde skapa
positiva effekter för utvecklingen i
bolag som Iron Mountain, General
Motors, Southern Company och
Transocean.
Placeringen erbjuder möjlighet till
förtida inlösen på årsbasis samt
ackumulerande kuponger om
indikativt 8 procent per år, under
förutsättning att samtliga aktier vid
något av de årliga
avläsningstillfällena stänger på eller
över 100 procent av startkurs för
respektive aktie.
Kapitalskyddet i placeringen innebär
att emittenten åtagit sig att som
lägst återbetala hela det nominella
beloppet till investeraren vid
den ordinarie återbetalningsdagen år
8. Kapitalskyddet gäller endast på den
ordinarie återbetalningsdagen och
omfattar endast nominellt belopp.
OM BNP PARIBAS
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i 74 länder
och närmare 184 000 anställda, varav mer än 140 000 i Europa.
Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail
Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment
Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien,
Frankrike, Italien och Luxemburg).
BNP Paribas Personal Finance är ledande inom
konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin
affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra
och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i
västra USA.
BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i
Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien
inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och
Investment Solutions
3
SÅ FUNGERAR PLACERINGEN
Möjlighet till förtida inlösen och kupongutbetalning vid varje årligt observationstillfälle
Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden (inklusive placeringens slutdag), observeras den aktuella nivån för
respektive aktie i korgen:
 Om samtliga aktier stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären om 100 procent av startkurs för respektive aktie,
löses placeringen in och investeraren erhåller då 100 procent av nominellt belopp samt en ackumulerande kupong
om indikativt 8 procent per år plus alla eventuella tidigare ej utbetalda årliga kuponger;
 Om någon aktie stänger under inlösen- och kupongbarriären vid avläsning, utbetalas ingen kupong och placeringen
löper vidare.
Fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen
Om placeringen ej lösts in innan slutdagen:
 Om samtliga aktier stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären, erhåller investeraren 100 procent av nominellt
belopp plus en indikativ kupong om 64 procent (8 x 8%) på slutdagen;
 Annars, oavsett utveckling för de underliggande aktierna, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp
tillbaka på slutdagen.
4
UNDERLIGGANDE AKTIER
Iron Mountain
Transocean
Iron Mountain är ett lagrings- och
informationshanteringsbolag som hjälper mer än 156.000
organisationer i 36 länder på fem kontinenter med att
lagra, skydda och hantera sin information.
Bolaget sysselsätter nästan 17.000 anställda och har en
enorm infrastruktur som omfattar mer än 1.000
anläggningar och 3.600 fordon.
Transocean är ett ledande internationellt offshorebolag
som hjälper sina kunder att hitta och utveckla olje- och
naturgasreserver. Bolaget äger och driver en av världens
mest mångsidiga flottor med särskilt fokus på
djuphavsborrning under hårda förhållanden. Flottan består
av flyttbara oljeplattformar, olika typer av riggar samt sju
stycken borrfartyg.
Källa: www.ironmountain.com
Källa: www.transocean.com
General Motors
Southern Company
General Motors, allmänt känt som GM är en av världens
största biltillverkare. Bolaget utvecklar, tillverkar,
marknadsför och distribuerar fordon och fordonsdelar
under elva varumärken. Bland andra Chevrolet, Buick, GMC,
Cadillac och Opel. GM sysselsätter ca. 212 000 personer och
har verksamhet i över 120 länder.
Är ett publikt holdingbolag som genom sina dotterbolag
distribuerar elektricitet i sydöstra USA. Företaget erbjuder
också trådlös telekommunikation, internetlösningar och
fiberoptik till företag.
Källa: www.southerncompany.com
Källa: www.gm.com
8-års utveckling
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
aug 06
aug 07
aug 08
Iron Mountain
aug 09
Transocean
aug 10
aug 11
General Motors*
aug 12
aug 13
aug 14
Southern Company
Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 2006/08/29 till 2014/08/29. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning.
*Data för General Motors tillgängligt fr.o.m. 18/11-2010
5
AVKASTNINGSSCENARION
Endast för illustration av produktens funktion
Förklaring
Utveckling för sämst presterande aktie
Stängningskurs för sämsta aktie
Mycket gynnsamt scenario
Inlösen- och kupongbarriär
Nivå
 År 1 stänger minst en aktie under Inlösen- och kupongbarriären.
Förtida inlösen år 2 med
kupong om 16%
 År 2 stänger alla aktier över Inlösen- och kupongbarriären.
16%
102%
 Placeringen löses in och en kupong om 16% (2 x 8%) utbetalas.
 Investeraren erhåller:
 100% av nominellt belopp + 16% = 116% av nominellt
belopp
Investeraren erhåller en årsavkastning om 6,64% (med
avräkning för courtage om 2%)
100%
100%
1
Gynnsamt scenario
Nivå
 År 1, 2, 3, 4, 6 och 7 stänger minst en aktie under Inlösen- och
kupongbarriären.
 På slutdagen stänger samtliga aktier över Inlösen- och
kupongbarriären.
2
3
4
5
6
7
Inlösen vid förfall med
kupong om 56%
8 år
145%
64%
100%
 Placeringen avslutas och en kupong om 64% (8 x 8%) utbetalas.
 Investeraren erhåller:
 100% av nominellt belopp + 64% = 164% av nominellt
belopp
Investeraren erhåller en årsavkastning om 6,12% (med
avräkning för courtage om 2%)
100%
1
2
3
4
5
6
7
8 år
Neutralt scenario
 På slutdagen erhåller investeraren:
Inlösen vid förfall med återbetalning
av 100% av nominellt belopp
Nivå
 Varje år stänger minst en aktie under Inlösen- och
kupongbarriären.
100%
 100% av nominellt belopp
Investeraren erhåller en årsavkastning om -0,25% (med
avräkning för courtage om 2%)
100%
55%
1
6
2
3
4
5
6
7
8 år
RÄKNEEXEMPEL
Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent
Exempel
Totalt
investeringsbelopp
Inlösentillfälle
Nivå för sämsta aktie
vid avläsning
Kupongutbetalning
Återbetalt belopp
Årlig
avkastning
1
SEK 10 200
År 8
11%
Ingen
SEK 10 000
-0,25%
2
SEK 10 200
År 8
55%
Ingen
SEK 10 000
-0,25%
3
SEK 10 200
År 8
105%
64%
SEK 16 400
6,12%
4
SEK 10 200
År 1
108%
8%
SEK 10 800
5,88%
5
SEK 10 200
År 2
115%
16%
SEK 11 600
6,64%
6
SEK 10 200
År 4
110%
32%
SEK 13 200
6,66%
Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 10 200 SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande
av inlösenbelopp, utbetalda kuponger samt courtage om 2 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således
inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa kupongen om 8 procent. Den verkliga kupongen sätts omkring den
20 november 2014 och kan som lägst bli 6,5 procent.
7
FÖRDELAR



8
Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis
under förutsättning att samtliga aktier
stänger på eller över Inlösen- och
kupongbarriären vid något
observationstillfälle.
Möjlighet till ackumulerande kupong om
indikativt 8 procent per förflutet år under
förutsättning att samtliga aktier stänger på
eller över Inlösen- och kupongbarriären vid
något observationstillfälle.
Återbetalning om 100 procent av
nominellt belopp på slutdagen oavsett
utveckling för de underliggande aktierna.
NACKDELAR

Utebliven avkastning om minst en aktie
alltid stänger under Inlösen- och
kupongbarriären vid samtliga
avläsningstillfällen.

Maximal avkastning om indikativt 8
procent per år även om de underliggande
aktierna har en mycket positiv utveckling.

Risk för partiell eller fullständig förlust
av investerat belopp i händelse av konkurs
eller betalningsinställelse av BNP Paribas
Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A.
RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION
Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en
investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av
Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer.
En investering i en strukturerad produkt är endast
passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och
kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till
investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med den
aktuella produktens exponering, löptid och andra
egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de
risker som är förenade med investeringen.
Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon
rådgivning eller rekommendation i detta dokument att
investera på något sätt. Före en investering bör potentiella
investerare därför konsultera sina egna professionella
rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och
noggrant överväga investeringen mot bakgrund av
investerarens egna förhållanden. Innan ett
investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de
relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka
finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas
genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på
telefonnr 08 566 126 00.
Emittent och Garant – Varje betalning avseende
placeringen är beroende av Emittentens och Garantens
finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på
förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir
insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin
investering oavsett hur den underliggande tillgången har
utvecklats.
Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa
är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren
kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande
marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och
valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring
den 20 november 2014. Kupongen kan som lägst fastställas
till 6,5 procent. Om detta inte kan uppnås ställs
erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare
villkorat av att det inte inträffar några ändringar i
tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i
tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av
tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande,
omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar
fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive
Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa
erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP
Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att
marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt
genomförande av erbjudandet försvåras.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja
den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta
till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden
och som kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare
emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är
risken för att värdet på placeringen understiger såväl det
ursprungligen investerade beloppet som det nominella
beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan
andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan
i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid
och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre
som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
Marknadsrisk – Varken historisk utveckling eller
simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för
framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran
om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet
kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske
investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen
investerades. Detta beror på utvecklingen för de
underliggande aktierna och avkastning genererad därifrån.
Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker,
valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i
placeringen kan ge en annan avkastning än en
direktinvestering i underliggande aktiekorg eller i enskilda
aktier i korgen.
Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella
rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en
investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden.
Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som
utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för investerare.
Särskilda risker vid lånefinansiering – Om köpet av
placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk
och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med
ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till
stora förluster eftersom en investerare måste betala
finansieringskostnader även om investeringen inte
utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska
inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna
produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad.
Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket
sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av
lånefinansierade strukturerade produkter.
9
Incitament och avgifter – SIP Nordic Fondkommission
erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut
arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic
Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna
tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara
utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte
skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata
kundernas intressen.
Exempel baserat på en investering om SEK 100 000:
Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK 2 000 (att betalas
utöver det investerade beloppet)
Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 8 x
1,2% av nominellt belopp = SEK 9 600 (ingår i investerat
belopp)
Totalt: SEK 11 600
Viktig information – Den här broschyren utgör endast
marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP
Ersättning till SIP Nordic Fondkommission – De produkter
Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen
SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika
och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren
emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från
som en sammanfattande introduktion till de Slutliga
Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet
Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic
beräknas som en procentsats på det nominella beloppet.
friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella
Arrangörsarvodet kan variera
misstag i broschyren och den
mellan olika produkter
kan ändras utan föregående
SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att
tillhandahållna av
Emittenten. SIP Nordic
informera om arvoden från emittenter och arvoden varning. Innan ett
Fondkommission kalkylerar
till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information investeringsbeslut tas ska
mottagaren och dess
med ett arrangörsarvode om
om ersättningar utöver vad som anges ovan,
professionella rådgivare vara
maximalt 1,2 procent per år
vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission.
fullt medvetna om de
av produktens nominella
potentiella riskerna och
belopp och löptid.
fördelarna
med
en
investering
i Placeringen och möjliga
Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen
andra
transaktioner.
Följaktligen,
investerare uppmanas
behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det
starkt
att
ta
del
av
de
Slutliga
Villkoren
och
slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan
Grundprospektet
som
finns
tillgängligt
på
emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de
www.sipnordic.se. Värdepapperen kommer att emitteras
finansiella komponenter som ingår i den strukturerade
under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och
produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en
Warranter (“Programmet”) genom Slutliga Villkor eller
engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den
Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende
totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den
Programmet (”Grundprospektet”), daterat den 5 juni 2014
aktuella produkten utgörs av courtage och
(vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga
arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller
Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till
vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av
detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic.
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa
elektroniska och administrativa stödtjänster samt
Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats
uppföljande produktinformation.
från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP
Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission – De
garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra
produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan
finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter
ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan
eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som
förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling
analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande,
betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning
historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på
till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten
potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa
och beräknas som en engångsersättning på nominellt
ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna
belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar
någon försäkran att något positivt scenario troligen
och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic
kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning
Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om
kommer att uppnås.
maximalt 0,5 procent per år av produktens
Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i
avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är
detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål
gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den
och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP
ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission
Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på
ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form
att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor.
av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa
BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte
elektroniska och administrativa stödtjänster samt
mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk
uppföljande produktinformation.
skatte- eller annan typ av rådgivning.
10
Viktig information fortsättning – Alla strukturerade
produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa
till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker,
inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen.
Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas
mot bakgrund av varje investerares personliga
omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna
broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de
aktuella produkternas lämplighet för någon viss
investerare.
11
INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN
Emittent
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V
Garant
BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 31 augusti 2014)
ISIN
SE0006343703
Sista teckningsdag
7 november 2014
Sista likviddag
14 november 2014
Emissionsdag
5 december 2014
Underliggande startdag
25 november 2014
Underliggande slutdag
25 november 2022
Ordinarie återbetalningsdag år 8
9 december 2022
Underliggande aktier
Iron Mountain Inc (Bloomberg-kod: IRM UN Equity), Transocean Ltd (Bloombergkod: RIG UN Equity), General Motors Co (Bloomberg-kod: GM UN Equity),
The Southern Company (Bloomberg-kod: SO UN Equity)
Valuta
SEK (Quanto)
Nominellt belopp (NB)
SEK 10 000 per post
Teckningskurs av NB
100 procent
Courtage
2 procent av NB
Observationsdatum
25 november 2015, 25 november 2016, 27 november 2017, 26 november 2018,
25 november 2019, 25 november 2020, 26 november 2021
Kapitalskydd vid ordinarie
återbetalningsdag
100 procent av nominellt belopp
Ackumulerande kupong
Indikativt 8 procent per år (lägst 6,5 procent)
Inlösen- och kupongbarriär
100 procent av startkurs för respektive aktie
Clearing
Euroclear Sweden
Börsregistrering
Nordic Derivatives Exchange
Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm,
Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se
Autocall
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards