Orga nisering i f ör va lt ningen
Kommunchef
Förvaltningscontroller
Stab
Portföljägare
Sektor
Sektor
Sektor
Bildning och lärande
Samhälle och utveckling
Trygghet och stöd
Orga nisering i St a ben
Kommunchef
Förvaltningscontroller
Portföljägare
Enhet
Enhet
Enhet
Enhet
Digital utveckling
Ekonomi
HR
Kansli
Sa mhä lle och
ut veckling
Sektorchef
Sektorstöd
Enhet
Projekt- och
programledning
VO Teknik
Entreprenad
Renhållning
Trafik, Gata, Park
Samhällsbetalda resor
VA-teknik
VO Service
Lokalvård 1
Lokalvård 2
VO Planering
Bygglov
Kart och mät
Måltidservice
Centrum/Thorild
Mark och
exploatering
Måltidservice
Miljö
VO Fastighet
VO Kommunikation och
näringsliv
Administration och
förvaltning
Hamn
Fastighetsservice
Kommunikation
Fritidsanläggningar
Kundcenter
Bohus Fästning
Ytterby
VA-drift
Måltidservice
Väst
Byggledning Väg/VA
Måltidservice
Ytterområdet
Plan
Strandverket
Bildning
och
lä ra nde
Sektorchef
Enhet
Sektorstöd
VO
VO
VO
Förskola
Grundskola
Gymnasium/
Vuxenutbildning
Enhet
Enhet
Förskolor
Enhet
Grundskolor inkl
förskoleklass
Gymnasieenheter
Gymnasiesärskola
Pedagogisk
omsorg
Fritidshem
Grundsärskola
VO
Kultur och fritid
Enhet
Bibliotek
Enhet
Idrott och
föreningsstöd
Enhet
Stödenheten
Enhet
Kulturskola,
allmän kultur och
teater
Enhet
Trygga
ungdomsmiljöer
Sektorchef
Tr ygghet
och st öd
Sektorstöd
VO
Boende
LSS Boende
VO
Hälso- och sjukvård
Förebyggande
VO
Myndighet
Nyanlända
Sociala resurser
Myndighet
flykting
Träffpunkt
Barn- och
ungdomsenheten
Korttid äldre
Korttid
barn/unga
Lägerverksamhet
VO
Administration
Anhörigstöd
Vård och
omsorgsboende
VO
Boende ensamkommande
Sociala boenden
Avlösarservice
Socialpsykiatri/
Hemtjänst/
Trygghetslarm
missbruk
Boendestöd
Stöd och service
Familjehem/
Rehabverksamhet
Ledsagarservice
barn
Sjuksköterskeverksamhet
Familjerätt
Funktionshinderenheten
Mottagningsenheten
Trygg hemgång
Stöd och
försörjning
Vuxenenheten
Äldre SoL/u65
VO
Stöd i ordinärt
boende
Utförarenheten
AME
Daglig verksamhet
Stödanställningar
Personlig assistans/
Ledsagarservice
vuxna