Organisationsstruktur tjänstemanna- organisation

advertisement
Organisationsstruktur
tjänstemannaorganisation
Dokumenttyp
Organisationsstruktur
För revidering ansvarar
Kommunchef
Dokumentet gäller till och med
Tills vidare
Diarienummer
2015-713-001
Uppföljning och tidplan
Kommunchef
Fastställt
Kommunstyrelse
Dokumentet gäller
Samtliga
Innehåll
1
Bakgrund ......................................................................................................................................... 4
2
Mål .................................................................................................................................................. 4
3
Organisationsnivåer ......................................................................................................................... 4
3.1
Förvaltning .............................................................................................................................. 4
3.2
Ledningsgrupp ......................................................................................................................... 4
3.3
Gemensam service (stab)......................................................................................................... 4
3.3.1
3.4
Sektor samhällsbyggnad .......................................................................................................... 5
3.4.1
3.5
5
Verksamhet ...................................................................................................................... 6
Sektor utbildning ..................................................................................................................... 7
3.6.1
4
Verksamhet ...................................................................................................................... 5
Sektor omsorg.......................................................................................................................... 6
3.5.1
3.6
Avdelning ........................................................................................................................ 4
Verksamhet och rektorsområde ....................................................................................... 7
Chefsnivåer...................................................................................................................................... 9
4.1
Förvaltningschef ...................................................................................................................... 9
4.2
Sektorchef/stabschef ................................................................................................................ 9
4.3
Avdelningschef........................................................................................................................ 9
4.4
Verksamhetschef ..................................................................................................................... 9
4.5
Enhetschef ............................................................................................................................... 9
Organisationsbenämning ................................................................................................................. 9
5.1
Gemensam service (stab)......................................................................................................... 9
5.1.1
Avdelning ...................................................................................................................... 10
5.1.2
Enhet (stabsenhet) ......................................................................................................... 10
5.2
Sektor utbildning ................................................................................................................... 10
5.2.1
Verksamhet/rektorsområde............................................................................................ 10
2
5.3
Sektor omsorg........................................................................................................................ 10
5.3.1
5.4
6
Verksamhet .................................................................................................................... 10
Sektor samhällsbyggnad ........................................................................................................ 11
5.4.1
Verksamhet .................................................................................................................... 11
5.4.2
Enhet.............................................................................................................................. 11
Organisationen i skrift ................................................................................................................... 11
3
1 Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde den 24 februari 2014 (§ 2) en ny nämndsorganisation och beslutade
även att kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny tjänstemannaorganisation.
Kommunchef upprättade ett förslag på tjänstemannaorganisation som innebär att kommunen kommer
att få endast en (1) förvaltning underställd kommunstyrelsen. Ytterligare beslut om
tjänstemannaorganisation skulle fastställas vid ett senare tillfälle.
En ny tjänstemannaorganisation behöver antas med syftet att skapa en tydlig organisation med
organisationsstruktur, chefsnivåer och benämningar. Detta dokument ersätter tidigare beslut om
kommunens organisationsstruktur.
2 Mål
Målet med revideringen av tjänstemannaorganisationen är:

Att skapa en tydlig och enkel översikt över kommunens tjänstemannaorganisation med
tydlighet i vad kommunens olika delar kallas samt vilka chefsnivåer som finns i
organisationen.
3 Organisationsnivåer
Denna del av dokumentet beskriver kommunens alla olika organisationsnivåer.
3.1 Förvaltning
Nordmalings kommun består av en enda förvaltning. Denna förvaltning kallas Nordmalings
kommunförvaltning.
Nordmalings kommunförvaltning består av tre sektorer, en stab och en ledningsgrupp.
3.2 Ledningsgrupp
Kommunförvaltningens ledningsgrupp är en fristående grupp som består av kommunens högsta
tjänstemän: kommunchef, sektorchefer och avdelningschefer samt adjungerade sakkunniga utifrån
aktuellt behov och fråga. Chef för ledningsgruppen är kommunchef.
3.3 Gemensam service (stab)
Gemensam service är en stab. Staben består av avdelningar som har som uppgift att arbeta stödjande
och utvecklande för kommunens övriga verksamheter. Stabschef för Gemensam service är
kommunchef.
3.3.1
Avdelning
Under Gemensam service finns nån avdelning. Chef för avdelning kallas för avdelningschef. Under
staben finns fem avdelningar:


Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
4



Kansliavdelningen
IT-avdelningen
Utvecklingsavdelningen
3.3.1.1 Enhet (stabsenhet)
Nivån under avdelning heter enhet.
Under personalavdelningen finns tre enheter.



Bemanningsenheten
Löneenheten
HR-enheten
Utvecklingsavdelningen har fem olika enheter. Chef för enhet benämns enhetschef.





Kultur- och fritidsenheten
Näringslivsenheten
Kommunikationsenheten
Integrationsenheten
Arbetsmarknadsenheten
3.3.1.1.1 Underenhet
Under kultur- och fritidsenheten finns ytterligare en nivå som består av ett antal mindre enheter. Dessa
är:



Nordmalings musikskola
Nordmalings bibliotek
Fritidsgårdarna Nordmaling
3.4 Sektor samhällsbyggnad
Chef för sektor samhällsbyggnad är samhällsbyggnadschef. Samhällsbyggnadschef är sektorchef.
3.4.1
Verksamhet
Under sektor samhällsbyggnad finns fyra verksamheter. Chef för dessa verksamheter kallas
verksamhetschef. Följande verksamheter finns under sektor samhällsbyggnad:




Nordmalings räddningstjänst
Verksamhet fastigheter
Verksamhet GVA
Verksamhet städ
3.4.1.1 Enhet
Nivån under verksamhet kallas enhet.
Under sektor samhällsbyggnad finns organisationsedelar som saknar egen chef och där sektorchef är
närmaste chef. I detta fall ses sektorchef som en verksamhetschef och nivån under verksamhetschef
kallas därför för enhet. Under sektorchef finns fem enheter:
5





Plan- och byggenheten
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Administration samhällsbyggnad
Nordmalings Resecentrum
Bredbandsenheten
3.5 Sektor omsorg
Chef för sektor omsorg är socialchef. Socialchef är sektorchef.
3.5.1
Verksamhet
Under sektor omsorg finns fem verksamheter. Chef för dessa verksamheter kallas verksamhetschef.
Följande verksamheter finns under sektor omsorg:





Verksamhet ensamkommande flyktingbarn
Verksamhet individ- och familjeomsorg
Verksamhet kommunal hälso- och sjukvård
Verksamhet äldreomsorg
Verksamhet handikappomsorg
3.5.1.1 Enhet
Nivån under verksamhet kallas enhet.
Under sektor omsorg finns även organisationsedelar som som saknar egen chef och där sektorchef är
närmaste chef. I detta fall ses sektorchef som en verksamhetschef och nivån under verksamhetschef
kallas därför för enhet.
Enheter under verksamhet ensamkommande flyktingbarn:



HVB Atlas
HVB Omega
Habito 18+
Enheter under verksamhet individ- och familjeomsorg:


Repa/träffpunkten
Individ- och familjeomsorgsenheten
Inom äldreomsorg finns 8 enheter:








Tallbacken särskilt boende
Tallbackens köks
Strandholmen särskilt boende
Hemtjänst södra
Hemtjänst norra
Ankaret särskilt boende
Juliagården särskilt boende
Tobiasgården särskilt boende.
6
Chefer för dessa enheter kallas enhetschefer. En enhetschef kan vara chef över en eller flera av dessa
enheter.
Inom området funktionsnedsättning finns 6 enheter:






Kungsvägens gruppboende
Hemvägens gruppboende
Hantverkargatans gruppboende
Envägens gruppboende
Korttidsboende Draken
Trapphusboende Liljan
Chefer för dessa enheter kallas enhetschefer. En enhetschef kan vara chef över en eller flera av dessa
enheter.
Enheter direkt under sektorchef:



Biståndsenheten
Administration omsorg
MAS
3.5.1.1.1 Boendeenhet
Inom enheterna finns även ytterligare mindre beståndsdelar. Dessa kallas boendeenheter.
3.6 Sektor utbildning
Chef för sektor barn och utbildning är barn- och utbildningschef. Barn- och utbildningschef är
sektorchef.
3.6.1
Verksamhet och rektorsområde
Under sektor barn och utbildning finns sex verksamheter. Dessa kallas för rektorsområden och
verksamhet. Chef för dessa verksamheter kallas verksamhetschef. Följande verksamheter finns under
sektor barn och utbildning:






Rektorsområde förskola
Rektorsområde åk 6-9
Rektorsområde vuxenutbildning
Rektorsområde åk 2-5/Särskola/Träningsskola
Rektorsområde åk F-1/byskola/fritidshem
Verksamhet kost
3.6.1.1 Enhet
Nivån under verksamhet kallas enhet. En enhet är exempelvis en förskola, en grundskola, ett
fritidshem.
Under sektor utbildning finns även organisationsdelar som som saknar egen chef och där sektorchef är
närmaste chef. I detta fall ses sektorchef som en verksamhetschef och nivån under verksamhetschef
kallas därför för enhet.
7
Enheter under rektorsområde förskola:











Bullen förskola
Kullerbyttan förskola
Pepparkakan förskola
Rödhaken förskola
Skogsdungen förskola
Speldosan förskola
Tulpanen förskola
Vintergatan förskola
Krumeluren fritidshem
Öppen förskola
Pedagogisk omsorg
Enheter under rektorsområde åk 6-9:

Artediskolan åk 6-9
Enheter under rektorsområde vuxenutbildning:






Grundvux
Komvux
Yrkesvux
Särvux
SFI
Språkintroduktion
Enheter under rektorsområde åk 2-5/träningsskola/särskola:



Grundsärskola
Träningsskola
Kyrkovallens skola åk 2-5
Enheter under rektorsområde åk F-1/byskola/fritidshem:











Gluggen fritidshem
Kringlan fritidshem
Pärlugglan fritidshem
Skalmans fritidshem
Skogslyan fritidshem
Smultronet fritidshem
Tuvan fritidshem
Gräsmyr skola åk F-3
Gräsmyr skola åk 4-6
Levar skola åk F-1
Lögdeå skola åk F-3
Enheter direkt under sektorchef:

Elevhälsa
8



Gymnasieskola
Administration barn och utbildning
Gymnasiesärskola
4 Chefsnivåer
Det finns fyra olika nivåer av chefer:
1.
2.
3.
4.
5.
Förvaltningschef
Sektorchef/stabchef
Avdelningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
4.1 Förvaltningschef
I Nordmalings kommun finns endast en förvaltningschef. Förvaltningschef är kommunchef.
4.2 Sektorchef/stabschef
Nordmalings kommun har tre sektorer och en stab. Chef för varje sektor benämns sektorchef. Chef för
stab kallas stabschef.
4.3 Avdelningschef
Chefer direkt underställd kommunchef i staben kallas för avdelningschef.
4.4 Verksamhetschef
Chefsnivån under sektorchef/stabschef heter verksamhetschef.
4.5 Enhetschef
Chefsnivån under verksamhetschef och avdelningschef kallas enhetschef. Enhetschef kan vara chef för
en eller flera enheter.
5 Organisationsbenämning
För att skapa tydlighet både internt och externt är det viktigt att det finns bestämmelser för vad
anställda och chefer kallar de olika organisationsdelarna i skrift och i tal.
Huvudregeln är att:

Vi använder benämningen för den minsta organisationsdel där vi arbetar.
5.1 Gemensam service (stab)
Benämningen gemensam service används endast i de fall då hela denna delorganisation ska beskrivas i
tal och skrift. Det kan exempelvis gälla officiella skrivelser eller skrivelser av politisk typ.
9
5.1.1
Avdelning
När avdelningen är den minsta beståndsdelen ska avdelningsnamnet användas i tal och skrift. För
avdelningsnamn se punkt 3.3.1.
Utvecklings- och kommunikationsavdelningen används endast när hela denna delorganisation ska
beskrivas och det inte är relevant att skilja på avdelningarna.
5.1.2
Enhet (stabsenhet)
När enheten är den minsta beståndsdelen ska enhetensnamnet användas i tal och skrift. För
enhetsnamnen se punkt 3.3.1.1.
5.1.2.1 Underenhet
Under kultur- och fritidsenheten finns en nivå som kallas underenhet. Dessa underenheter har idag
starkt förankrade namn och det är de som ska användas i tal och skrift. För enhetsnamnen se punkt
3.3.1.1.1.
5.2 Sektor utbildning
Benämningen sektor utbildning används endast i de fall då hela denna delorganisation ska beskrivas i
tal och skrift. Det kan exempelvis gälla officiella skrivelser eller skrivelser av politisk typ.
5.2.1
Verksamhet/rektorsområde
När verksamhet/rektorsområde är den minsta beståndsdelen ska benämningen
verksamhet/rektorsområde användas i tal och skrift. Verksamhet/rektorsområde kan också användas
när det är hela denna delorganisation som beskrivs och det inte är relevant att skilja på enheterna. För
benämningar se punkt 3.6.1.
5.2.1.1 Enhet
När enheten är den minsta beståndsdelen ska enhetsnamnet användas i tal och skrift och när det är
relevant att skilja på de olika enheterna. Alla enhetsnamn finns under punkt 3.6.1.1.
5.3 Sektor omsorg
Benämningen Sektor omsorg används endast i de fall då hela denna delorganisation ska beskrivas i tal
och skrift. Det kan exempelvis gälla officiella skrivelser eller skrivelser av politisk typ.
5.3.1
Verksamhet
När verksamheten är den minsta beståndsdelen ska benämningen verksamhet används i tal och skrift.
Benämningen verksamhet kan också användas när det är hela denna delorganisation som beskrivs och
det inte är relevant att skilja på enheterna. För verksamhetsnamn se punkt 3.5.1
5.3.1.1 Enhet
När enheten är den minsta beståndsdelen ska enhetsnamnet användas i tal och skrift och när det är
relevant att skilja på de olika enheterna. Alla enhetsnamn finns under punkt 3.5.1.1.
10
5.4 Sektor samhällsbyggnad
Benämningen sektor samhällsbyggnad används endast i de fall då hela denna delorganisation ska
beskrivas i tal och skrift. Det kan exempelvis gälla officiella skrivelser eller skrivelser av politisk typ.
5.4.1
Verksamhet
När verksamheten är den minsta beståndsdelen ska benämningen verksamhet används i tal och skrift.
Benämningen verksamhet kan också användas när det är hela denna delorganisation som beskrivs och
det inte är relevant att skilja på enheterna. För verksamhetsnamn se punkt 3.4.1.
5.4.2
Enhet
När enheten är den minsta beståndsdelen ska enhetsnamnet användas i tal och skrift och när det är
relevant att skilja på de olika enheterna. Alla enhetsnamn finns under punkt 3.4.1.1.
6 Organisationen i skrift
I huvudsak ska Nordmalings kommun följa svenska språkets regler när det gäller hur
organisationsdelarna benämns i skriven text förutom nedanstående:
Organisatoriska beståndsdelar ska behandlas som egennamn.
Namn på sektorer, avdelningar, enheter, boendeenheter ska behandlas som egennamn. Syftet är att
skapa en tydlighet om att det är en organisatorisk beståndsdel som avses.
Detta innebär att namnet alltid ska stå med versal. Exempel:


Nordmalings kommun har startat en enhet som heter Näringslivsenheten.
Vi på Bemanningsenheten anser att…
11
Download