Social innovation - Innovationssluss

advertisement
Social innovation i vård & omsorg
En väg till ökad lönsamhet & samhällsnytta?
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
Vad är en innovation?
Ny vara eller tjänst….
…som kommit till nytta
Uppfinning + användning = innovation
Olika typer av innovation
Social innovation
Organisatorisk
innovation
Teknisk
innovation
…eller sociala, tekniska & organisatoriska aspekter i all innovation??
Social innovation
Kreativa lösningar på samhällsproblem
Förverkligandet av idéer som förändrat samhället
Nya varor & tjänster som ger social nytta
Social innovation i vård & omsorg
Praktiska exempel
Dagis
Rullatorn
Ny process för medicinsk bröstmottagning
Ung Omsorg
Nya mediciner, behandlingar, terapier….
Social innovation i vård & omsorg
En väg till ökad lönsamhet & samhällsnytta?
Effektivisering
Nytänkande
Social förbättring
Behov
Kommersialisering
Användarnas perspektiv
Nytta
Ramvillkor för innovationer
Politik
Regler
Kreativitet
Finansiering
Personal
Behov
Stödsystem
Användare
Prioriteringsmönster
• Snäv definition av innovation
• Tekniska produkter
• Privat sektor
• Kommersiell nytta
….har påverkat vilket stöd som byggts upp för innovationer
Stöd till innovation i vård & omsorg
Rådgivning (Innovationssluss, ALMI mfl)
Finansiering (Vinnova, Tillväxtverket, RUS mm)
Innovationspolitik (OECD, EU, Sverige, regioner)
Ny innovationspolitik
i Sverige och världen
Globalt (OECD)
Europa (EU2020)
Sverige (SNIS)
Regionalt (RIS)
Gräsrotsinitiativ
Inkluderande
innovationspolitik
OECD
”Innovation = nya produkter, tjänster, processer & praktiker”
”Låg andel kvinnor förhindrar kreativa innovationsprocesser”
EU2020 + Innovation Union
”Innovation = nya produkter, tjänster, företag & sociala processer”
”Främja social innovation, kreativa näringar & offentlig service”
”Bred samverkan inklusive ideell sektor”
Sveriges Nationella Innovationsstrategi (SNIS)
”Dialog med hela samhället – näringsliv, offentlig sektor, akademi & ideell sektor”
”Alla kan bidra till innovation – kvinnor & män, gamla & unga, i städer & landsbygd”
Regionala Innovationsstrategier (RIS)
”Delaktighet, transparens och engagemang” (Skåne)
”Tillåtande och uppmuntrande innovativa miljöer” (Gävleborg)
Mer om social innovation…
Mötesplats Social Innovation
www.socialinnovation.se
Social Innovation Europe
www.socialinnovationeurope.eu
Centre for social
innovation
www.socialinnovation.ca
Coompanion
www.coompanion.se
Tack för er
uppmärksamhet!
[email protected]
Download