Franska Revolutionen 1789 Sverige på 1800

advertisement
Franska Revolutionen 1789
• orättvisa skatter
• stora skillnader mellan adelns
lyx och massornas svält
• statsfinanserna i oordning
• ineffektiv statsapparat
• de flesta präster och
adelsmän vägrade avstå från
några av sina privilegier
• kungen och hovet ville inte ha
några förändringar alls
www.margaretaivarsson.se
Sverige på 1800-talet
• mycket fattigt
• stor misär
• säd & potatis till öl- och
brännvin
• ofta lön i brännvin
• ca 20–40 l. sprit/år/person
• passiva arbetare
• husbehovsbränning
www.margaretaivarsson.se
Tidig nykterhetsrörelse i Sverige
• runt 1840-talet
• måttlighetsrörelse
från USA
• överklassen
• ~100.000 medlemmar
• syfte: avskaffa husbehovsbränningen
(1855)
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Folkrörelsernas 3 grundstenar
1. frikyrkorörelsen/
väckelserörelsen
2. nykterhetsrörelsen
3. arbetarrörelsen
• basen för den svenska
demokratins utveckling
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
1
Väckelse/Frikyrkorörelsen
• församlingar som intog en mer
självständig hållning till, eller bröt
sig ur svenska statskyrkan
• Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
Svenska Missionsförbundet
• Frikyrkliga: metodister och
baptister, Frälsningsarmén,
Pingströrelsen
Nykterhetsrörelsen blir folkrörelse
•
•
•
•
1879 Godtemplarorden
helnykterhet
360.000 medl. 1910
syfte: totalförbud, därefter statlig alkoholpolitik med begränsning av konsumtion
• flera utbrytningar och sammanslagningar
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Nykter folkrörelse blir politik
Arbetarrörelsen
• opinionsbildande
• nykterister får stark
ställning i riksdagen
• restriktiv lagstiftning:
t ex på restauranger,
motbok 1917-1955
• 1922 folkomröstning
• statligt monopol
www.margaretaivarsson.se
• samtida med skråväsendets fall och
näringsfrihetens
införande
• socialistiska partier
• fackföreningsrörelse
• Landsorganisationen
(LO) bildades1898.
• 500.000 medl. 1928
www.margaretaivarsson.se
Sverige på 1930-talet
• Intresseorganisationerna växer fram
• idrottsrörelsen
• tjänstemannarörelsen
• bonderörelsen
• sociala, ekonomiska
och rikstäckande
• framtidstro: samhället
kan och bör förbättras
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
2
Folkbildningens 4 grenar
1.
2.
3.
4.
folkbibliotek
folkhögskolor
studieförbund
föreläsningsföreningar
•
studiecirkelmetoden
www.margaretaivarsson.se
Studieförbunden
www.margaretaivarsson.se
Efter motbokens avskaffande 1955
Privat sektor
Offentlig sektor
Vinstdrivande
Marknadsstyrd
Kundfokus
Skattefinansierad
Politiskt styrd
Uppdragsfokus
Ideell sektor
Bidrags/avgiftsfinansierad
Intresse/idéstyrd
Socialt fokus
www.margaretaivarsson.se
• Ökat drickande & skattehöjningar
• 1960-tal: mellanöl och vinkampanj:
Väng blang dömi säck!
• Konsumtionsökning igen, särskilt
bland ungdomar, fler alkoholskador
• 1970-tal: mellanölet bort, spolakröken-kampanj och förbud mot
alkoholreklam
• 1980-tal: lördagsstängt
• Nutid: EU, ölkärror, presentkort,
lådvin och mutskandal på Systemet
www.margaretaivarsson.se
Nyare organisationer med inriktning
på folkhä
folkhälsa & socialt arbete
• KRIS – Kriminellas
Revansch i Samhället
• SIMON- Sveriges
Invandrare Mot
Narkotika
• SKR - Sveriges
Kvinnojourers
Riksförbund
• Sveriges Makalösa
Föräldrar
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
3
Statsbidrag till frivilligorganisationer
• Via socialstyrelsen
• Till riksorganisationer
• Förebyggande,
stödjande
• Ökad samverkan
• Opinionsbildning
• Komplettera offentliga
sektorn
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
ca 2000
Främjande
av hälsa
www.margaretaivarsson.se
4
Download