Powerpointmall

advertisement
Hur kan offentlig sektor bidra till att öka
välfärden och samtidigt bryta utanförskap
och arbetslöshet?
Henry Magnusson, Nationell Affärsutvecklingschef Offentlig sektor
Samhalls Huvudkontor
070-559 20 55
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar
•Ur budgetpropositionen. ”Av den dryga en miljon individer som under
2011 varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade 207 000 personer en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”
•Ur Arbetsförmedlingens veckostatistik för Jönköpings län och
Jönköpings kommun
Samtliga
Varav personer med
funktionsnedsättning
Öppet arbetslösa och
sökande i program
med aktivitetsstöd
Länet
13 646
Kommunen 4 884
Länet
2 277
Kommunen 716
Öppet arbetslösa
Länet
7 373
Kommunen 2 779
Länet
Kommunen
647
206
Varför finns vi?
Vår vision är att bidra till ett
Sverige där alla ses som en
tillgång på arbetsmarknaden
Vårt uppdrag är att erbjuda
riktiga arbeten till personer med
funktionsnedsättning. Det gör vi
genom att producera varor och
tjänster i konkurrens med andra
företag
En genial
Idé!
Men
Men vi
måste
behöver
din
hjälpas åt
hjälp!
Samhall - en stor bredd
av arbetsuppgifter
•Tjänster
•Bemanning
•Tillverkning
Utan Samhall stannar Sverige
20 000 anställda
250 orter i landet
•4
Våra viktigaste mål inom arbetsmarknadspolitiken
Verksamhetsmål
• Arbete år personer med funktionsnedsättning motsvarande
ca 20 000 anställda.
• 1000 utvecklingsanställningar.
• Rekrytering ska till minst 40 procent göras från prioriterade
grupper.
• Minst 6 % övergångar till den öppna arbetsmarknaden.
•5
Sveriges viktigaste serviceleverantör
Samhällsnytta
Bygger ett hållbart
samhälle
Kundnytta
Leveranskvalitet
Mångfald
Nöjda kunder
Medarbetarnytta
Bryter utanförskapet
•6
Lagen om offentlig upphandling – Hinder eller
möjlighet?
• Omfattar myndigheter dvs kommuner, landsting,
kommunala/och landstingskommunala bolag samt statliga
myndigheter.
• Omfattar varor och tjänster.
• Tilldelningsbeslut överklagas ofta.
• Får skattebetalarna en bra kvalitet?
•7
Lagen om offentlig upphandling – en möjlighet att
nå samhälliga mål
• Varje år upphandlas varor och tjänster till miljardbelopp
• LOU ska vara ett hjälpmedel i arbetet att skapa mesta och
bästa möjliga nytta för våra skattepengar.
• Lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga
alternativet?
• Sociala kriterier får användas, men används i mycket
liten omfattning!
• Här kan offentlig sektor bli bättre
• Här finns en stor potential! – minska utanförskapet och skapa
ett verkligt inkluderande arbetsliv!
•8
Upphandlingsutredningen (SOU 2011:73) – På jakt
efter den goda affären
• Ger LOU möjlighet att göra goda affärer genom att tillvarata
konkurrensen på marknaden och samtidigt använda
köpkraften till att
– Förbättra miljön
– Ta sociala och etiska hänsyn
– Verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora
företag
• Reserverade kontrakt (ej en möjlighet idag)
•9
Reserverade kontrakt – En möjlighet i framtiden?
• Medlemsstaterna får reservera upphandlingar för s.k.
skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten ska
fullgöras inom ramen för ett program för skyddad
anställning.
• En förutsättning är att majoriteten av de berörda
arbetstagarna är personer med funktionshinder som p.g.a.
funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva
yrkesverksamhet på normala villkor.
• Bestämmelserna syftar till att bidra till social integration och
det anges att skyddade verkstäder och skyddade
anställningar aktivt bidrar till att människor med
funktionshinder kan komma in på eller återvända till
arbetsmarknaden.
• ”Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om reserverade kontrakt”
•1
Download