Diskussionsfrågor 12 mars

advertisement
Diskussionsfrågor workshop 12 mars
1. Hur tolkar Du sociala risker utifrån Din profession/Ditt uppdrag?
Har vi en samsyn sett till begreppet och företeelsen? Hur ska vi ska presentera och kommunicera
projektet och material i framtiden?
-
-
Rör hela samhället
Socioekonomiska situationer i olika stadsdelar påverkar möjligheter
Ökad segregation
Hopplöshet stor fara
Ensamhetsproblematiken
Riskerar att rubba nuvarande tillstånd i negativ riktning
Söka sig till grupperingar för att vara synlig, bli sedd, kan skapa oro och frustration
Förändrade förutsättningar kan ge upphov till oro
Ger följdeffekter, ex motsättningar mellan grupper
Allas behov av att bidra (alla åldrar) skapa mening.
Asylsökanden utan möjlighet till organiserad verksamhet och att tillvara ta resurs hos
individen. Viktigt för god hälsa.
Behov av arbeten och bättre ekonomi (privat). Barn behöver se arbete/sysselsättning
Fritidssysselsättning behövs, ekonomi styr ofta. Behoven är så stora att goda
ambitioner/engagerade personer ”drunknar” i behov.
För få frivilligorganisationer på nedgång och minskade lokala nätverk. Tidigare Lokal
överenskommelse (LÖK) nu svårare att hitta uppdragsramar. Föreningslivet behöver backas
upp. Kontinuitet viktigt och kunskapsbevarande.
Sociala risker större i hemmet än i trafiken etc
Sociala medier, nätet
Inte ser de sociala perspektiven i samhällsplaneringen, fysisk infrastruktur
Bristande tillit begränsar tjänsteutövandet
2. Vilka sociala risker ser Du finns i Uppsala län?
Hur ser läget ut i länet?
-
Ökade samhällsklyftor, ökad segregation
Samhällsinstitutioners överlevnad, skolor, psykiatrin
Utanförskap
Arbetslöshet
Hopplöshet
Ensamhet
Brist på tillit/förenande
Uppluckrat samhällskontrakt
Stort antal studenter med sämre trygghet
Tätort-glesbygd, olika problematik, olika servicenivå, tex glesbygd har frågan om varg
Missbruk (narkotika ökar i mindre orter)
Okunskap och oro för migration, vilket innebär att rasism kan öka
Utflyttning från mindre kommuner och en förlust av kompetens
Diskriminering
Nätmobbing
3. Hur anser du att sociala risker hanteras i länet?
Vilka framtida behov finns? Vad saknas? Vad ska projektet leda fram till?
-
För lite kunskap i gruppen om vad som görs – en indikation om att samverkan behövs.
Stuprör. Sprida info.
Hanteras sporadiskt
Ökat behov av struktur
Bör systematiseras och bräddas (nätverkas)
Behövs samverkan mellan olika parter i länet
Behöver avsätta ekonomiska medel för social utveckling
Behöver samverka bättre med de medel som idag är avsatta
Dock finns nätverk som är bra
God Livsmiljö är ett bra forum
Många nätverk bli större i Uppsala
4. Vem eller vilka behöver du samarbeta med för att kunna
hantera de sociala risker som identifierades under fråga 2?
Finns det behov av nya nätverk/utveckling av befintliga nätverk? Vilka behov finns?
-
Törs tydliggöra problemen/riskerna
Tvärsektoriellt arbete lokalt
Företrädare för olika grupper lokalt
Företrädare för olika grupper i samhället
Landstinget, kommunerna
Samverka mellan fysisk planering och social planering och krisberedskap
Samarbete över gränserna även reaktivt, helhetsperspektiv
Samverkan med ideella föreningar
Detta är ett bra initiativ av Länsstyrelsen, där flera organisationer och myndigheter möts.
Kunskapsspridning också viktigt.
Ökad dialog med medborgare, vad efterfrågas? Medborgardialog – stärk egna initiativ hos de
unga. Att se målgruppen och inkludera dem!
Folkhälsorådet är rådgivande, men kanske kunde driva egna frågor
Download