Att arbeta som konsult

advertisement
POOLIA MILJÖPOLICY
POOLIA MILJÖPOLICY
MILJÖPOLICY
avvikelser och förbättringsförslag syftar till
Samspel med leverantörer
Den här policyn beskriver och fastställer
att ständigt förbättra företagets miljöpå-
Poolia Sverige är medveten om att dess
en gemensam syn gällande miljöpåverkan
verkan. Miljöarbetet ska fortlöpande för-
leverantörer påverkar miljön genom sina
och hanteringen av miljöfrågor inom
bättras och utvärderas genom regel-
egna handlingar och sin egen verksamhet,
Poolia Sverige.
bundna miljörevisioner.
I dialogen med leverantörer beaktas
Poolia Sverige är medveten om dess
direkta och indirekta miljöpåverkan från
Förebyggande arbete och
lagefterlevnad
den egna verksamheten och genom att
Poolia Sverige efterlever gällande lagar
integrera miljöaspekter i företagets verk-
och förordningar och översätter dessa till
samhet bidrar Poolia till ett långsiktigt
lämpliga åtgärder i alla delar av verksam-
hållbart samhälle, uthållig lönsamhet
heten. Lagkrav och miljöhänsyn vägs in i
och ett starkt varumärke.
alla beslut. En förutsättning för att det ska
miljöaspekten.
fungera är att miljöansvaret är delegerat
Miljömedvetenhet
och att roller är satta i organisationen.
Miljömedvetenhet är en naturlig del i
Inom Poolia Sverige är Miljöansvaret
miljöarbetet. Framsteg inom miljöområdet
skriftligt delegerat i linjeorganisationen
åstadkoms genom ömsesidigt lärande och
från VD till distriktschef, affärsområdes-
ett öppet utbyte av information kring miljö-
chef och konsultchef.
frågor, där engagemang och miljömedvetenhet uppmuntras. Alla anställda förvän-
Vid lönsamhets- och riskbedömningar i
tas att inse miljöfrågornas betydelse ur
affärsverksamheten, i försäljning och
såväl ett lönsamhets- samt samhällspers-
kommunikation beaktas miljöaspekterna.
pektiv. Miljöfrågorna är integrerade i den
Poolia Sverige strävar efter att minska och
kompetensutveckling som Poolias medar-
förebygga föroreningar i alla delar av sin
betare deltar i. Miljöfrågornas betydelse
verksamhet. Poolia Sveriges verkar för att
lyfts fram som en viktig del i företagets
minimera miljöpåverkan bland annat gen-
värderingsgrund.
om att delegera miljöansvaret i hela organisationen, fokusera på ett systematiskt
Ständiga förbättringar
brandskyddsarbete och genom att systematiskt välja miljöcertifierade leverantörer
Genom tydliga och mätbara miljömål leder
vid företagets inköp.
det interna arbetet till ständiga förbättringar. Miljömål integreras i Poolias
ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Rapportering, handlingsplaner,
dokumentation samt uppföljning av fel,
POOLIA SVERIGE AB | Address | [email protected]| www.poolia.se
DET GODA FÖRETAGET
Poolia ska vara det goda företaget,
både som samhällsmedborgare
och arbetsgivare.
Vi lyckas med detta genom
kunniga, engagerade medarbetare
med akademisk utbildning.
Poolia ska tillhandahålla
medarbetare som tillför, inte bara
utför.
Download