Infektionssjukdomar. Målbeskrivning för AT läkare i NU sjukvården

Infektionssjukdomar. Målbeskrivning för AT läkare i NU sjukvården
Även om infektion inte ingår som en obligatorisk placering under AT så kommer alla läkare
oavsett specialitet träffa på infekterade patienter. Målbeskrivningen nedan utgår från
socialstyrelsens ”Allmäntjänstgöring för läkare” SOSFS 1999:5. Efter varje diagnos ges en
källhänvisning (kapitel: paragraf: stycke) som återfinns under rubrikerna Allmänna mål,
Opererande specialiteter, Invärtesmedicinska specialiteter samt Allmänmedicin.
Det finns ytterligare infektionssjukdomar som inte helt tydligt faller in under socialstyrelsens
målbeskrivning men som vi tycker är viktigt att ni i alla fall har kännedom om. Dessa
omnämns separat.
Allmäna mål:



Primärt kunna handlägga livshotande akuta tillstånd (2:2:2 se nedan)
Kännedom om tolkning av ”inflammatoriska markörer” i relation till den infekterade
patienten. Kännedom om likvoranalys samt ledvätskeanalys. (2:2:7)
Basala hygienrutiner
(2:2:15)
Självständigt kunna utföra/handlägga:




Erysipelas
Infekterade sår
Urinvägsinfektioner
Nekrotiserande fasciit









Pneumoni
Svår sepsis/septisk chock
Meningit
Viral encefalit
Septisk artrit
Borrelia
Otit
Övre luftvägsinfektioner
Varicella / Zoster
(3:2:2)
(3:2:2 + 6:2:5)
(3:2:2 + 4:2:3 + 6:2:5)
(2:2:2 + 4:2:3 inbegriper givetvis inte att ni skall
kunna göra en fasciotomi…)
(4:2:3)
(2:2:2 + 4:2:3)
(4:2:3 + om bakteriell 2:2:2)
(2:2:2 + 4:2:5)
(4:2:3)
(6:2:5)
(6:2:7)
(6:2:5)
(6:2:5)
Ha god kännedom om eller viss erfarenhet av:

Lumbalpunktion
(3:3:11)
Ha kännedom om:




Neutropen feber
HIV
Akut viral hepatit
Tuberkulos
(4:4:2)
(4:4:2)
(4:4:6)
(4:2:3 + 2:2:14)
Övrigt ”utanför” målbeskrivningen:

Malaria
( I vissa fall kan denna diagnos falla in under 2:2:2.
Tänk tanken. Ta prov och diskutera med infektion )

Hemorragisk feber
(Viktigt att känna till ur smittskyddsynpunkt)

Mässling
(Viktigt att känna till ur smittskyddsynpunkt)