Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handlägga/bedöma Ha kunskap Ha kännedom Behärska Utredning av diarré Praktiska moment: Rekto/proktoskopi Initialt handlägga Akuta skov av inflammatoriska tarmsjukdomar Initialt bedöma Komplikationer till inflammatoriska tarmsjukdomar Behärska Utredning av förhöjda levervärden/ikterus Leversteatos Läkemedelsinducerad leverskada Praktiska moment: Diagnostisk och terapeutisk laparocentes Initialt handlägga komplikationer till levercirros: Esofagusvaricer ‐ ‐ Ascites ‐ Spontan bakteriell peritonit – Hepatisk encefalopati Hepatorenalt syndrom Alkoholhepatit Akut fulminant leversvikt Virushepatiter Autoimmun hepatit Svårighetsgrads‐
bedömning av skov av ulcerös colit Sjukdomar associerade med ulcerös colit och Mb Crohn Endoskopiska metoder för diagnostik och behandling av mag‐
tarmsjukdomar Mikroskopiska koliter Famakologisk behand‐
ling vid ulcerös colit och Mb Crohn Indikationer för kirurgisk behandling Komplikationer vid tarmstomier Cancerrisk vid ulcerös colit och Mb Crohn Behandling av kronisk hepatit Medfödda metaboliska rubbningar: Hemokromatos Primär biliär cirrhos Primär skleroserande kolangit Leverbiopsi Stadieindelning av cirrhos enligt Child‐
Pugh‐klassifiktation Levertransplantation Primär levercancer Alfa‐1‐antitrypsinbrist Wilsons sjukdom Sjukdom/tillstånd Inflammatoriska tarmsjukdomar Leversjukdomar Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, forts Sjukdom/tillstånd Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm Tarmkanalens funktionsrubbningar Malabsorptions‐sjukdomar Handlägga/bedöma Ha kunskap Ha kännedom Behärska Utredning av dyspepsi Gastroesofageal refluxsjukdom(GERD) Ventrikelulcus Duodenalulcus Initialt handlägga Ulcuskomplikationer Infektion med Helicobacter pylori NSAID‐utlöst gastropati Hiatusbråck Gastropares Esofagit orsakad av läkemedel och candidainfektion Utredning av motorik‐
rubbningar i matstrupe och magsäck Barrets esofagus ‐ Esofaguscancer Cancerrisk vid ventrikelulcus Atrofisk gastrit Initialt handlägga Irritable bowel syndrom (IBS) ‐ Funktionell uppspändhet, förstoppning och diarré Behärska: Handläggning av akut och kronisk förstoppning Initialt handlägga Utredning av misstänkt generell malabsorption Kronisk pankreatit Initialt bedöma Celiaki Laktosintolerans Behärska Utredning av kronisk diarré Divertikelsjukdom Bakteriell överväxt i tunntarmen Gallsyramalabsorption Malabsorption efter tunntarmsresektion och extern strålbehandling Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, forts Handlägga/bedöma Ha kunskap Ha kännedom Handlägga Akut gastroenterit Initialt handlägga Tarminfektioner orsakade av virus och bakterier Indikationer, kontraindikationer och förberedelser inför gastro‐ och koloskopi Okomplicerat gallstensanfal Akut pankreatit Gallblåse‐ och gallgångscancer Pankreascancer Kapselendoskopi Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) Sjukdom/tillstånd Övrigt Nutrition Behärska
Identifiera och behandla undernäring Tarminfektioner orsakade av protozoer Antikoagulantia i samband med endoskopi Indikationer, kontraindikationer och komplikationer till enteral och parenteral nutrition Perkutan entero‐ gastrisk sond (PEG) Malnutrition vid Mb Crohn