Incidens av IBD i Uppsalaregionen 2007
Anders Rönnblom
Steven Lucas
Lars Holmquist
Lars Åkerberg
Märit Larsson
Anne-Lie Nielsen
Birgitta Hilding
Thorsten Hagberg
Monica Eliasson
Daniel Sjöberg
Pierre Ahlkvist
Tommy Holmström
Anders Ekbom
anders.ronnblom@
akademiska.se
1 Diskussion och slutsats
2 Bakgrund
•Incidensen av IBD i Uppsalaregionen synes
2007 vara ungefär lika hög som tidigare med
undantag för en ökning av Mb Crohn
Sedan början av 90-talet har några populationsbaserade
prospektiva studier av IBD gjorts utanför Sverige, bl. a. EC-IBD och
IBSEN. Genom dessa har både aktuella incidenssiffror registrerats
där olika delar av Europa kunnat jämföras, och kohorter skapats för
longitudinell uppföljning.
•En populationsbaserad IBDkohort håller på att
etableras, och studiet av densamma borde
kunna ge en rättvisande bild av såväl kliniskt
förlopp som anvädning av och konsekvenser
av modern behandling
Det finns skäl att studera motsvarande förhållanden även i vårt
land, och sedan ovannämnda studier startat har både
medvetenheten om värdet av konsekvent genomförd terapi med
konventionella läkemedel ökat samtidigt som biologiska läkemedel
tillkommit vilket ytterligare gör en sådan uppföljning angelägen.
3 Metod
Efter att ha studerat incidensen av IBD och mikroskopiska coliter i Uppsala län under 2005-2006 utvidgades projektet till att från
och med 2007 omfatta delar av följande län i regionen: Sörmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Åland. Nya fall
registrerades via spontanrapportering från kollegor, granskning av mottagnings-och skopilistor samt PAD utlåtanden, både barn
och vuxna studerades. Vid återkommande möten på respektive sjukhus och vid gemensamma möten vid Akademiska sjukhuset
har olika frågor bearbetats och differentialdiagnostiska problem klarats ut.
4 Resultat
314 nya falll diagnosticerades under 2007. Antalet fall var högst i Uppsala län med följande antal nya fall per 105 innevånare:
UC 17,6, Crohn 10,2 Obestämd colit 1, Collagen colit 5 och Lymfocytär colit 3.
Den sammanlagda patientmängden kan enligt Montrealklassifikationen beskrivas enligt följande
UC 161 pat
Mb Crohn 84 pat
ålder 37 (4-87)
ålder 33 (9-78)
2
9%
E1
22
L1
24%
kön % m/k 55/45
kön
%
m/k
40/60
33
E2
L2
E3
L3
40%
L4
5%
E?
L?
27%
43
Linnaea borealis