(Core curriculum). - UU Studentportalen

080515 Core curriculum, ÖNH‐sjukdomar Detta core curriculum är framarbetat av landets lärarkollegium inom öron‐, näs‐ och halssjukdomar år 2008. Den utgör basen för vad som bör inhämtas under läkarutbildningen för att uppnå den kunskap och förmåga inom ämnet som kan krävas för att utöva läkaryrket och vidare för att kunna fullgöra allmäntjänstgöringen (AT). Syfte med utbildningen Symptom från öron‐, näs‐ och hals området är synnerligen vanliga inom både primärvård och inom en rad olika medicinska specialiteter. Förutom sinnesorganen för hörsel, balans, lukt och smak ryms inom specialiteten sjukdomstillstånd som engagerar hela den övre luftvägen samt den övre delen av matsmältningskanalen. Målsättningen med öron‐, näs‐ och halsutbildningen är att lära läkarstuderande bedöma funktion och eventuell dysfunktion med hjälp av anamnes och undersökningsteknik. För att uppnå kunskapsmålen innehåller utbildningen ett stort antal praktiska moment såsom undersökningsteknik av munhålan, svalg, larynx, öron, näsa och hals, bedömning av akuta sjukdomstillstånd, inhämtande av kunskap om praktiska åtgärder och vissa vanliga samt direkt akut livräddande kirurgiska ingrepp inom området. Utbildningen syftar också till att ge läkarstuderande nödvändig insikt om hur huvudet och halsens olika organsystem inom öron‐, näs‐ och halsregionen interagerar och kan påverka varandra vid olika sjukdomstillstånd. Kunskapsmål 1. Örats sjukdomar. Ska kunna Örats kliniska anatomi och fysiologi Undersöka örat och bedöma trumhinnestatus Använda otomikroskop/otoskop Differentialdiagnostik vid otalgi Handlägga patient med akut mediaotit Handlägga patient med sekretorisk mediaotit Handlägga patient med rinnande öra Handlägga patient med vaxpropp Handlägga patient med externotit/perichondrit Ska känna till Indikationer för paracentes, plaströr, sanerande och rekonstruktiva mellanöreingrepp Handläggning av patient med främmande kropp i hörselgång Komplikationer och varningstecken vid otit Handläggning av patient med traumatisk trumhinneperforation Handläggning av patient med zoster oticus Förståelse Funktionshinder vid olika öronsjukdomar 2. Audiologi och otoneurologi. Ska kunna Utföra kranialnervsstatus, stämgaffelprov, Dix‐Hallpikes manöver och impulstest Tolka tonaudiogram samt tympanometri Definition av ledningshinder, sensorineural och retrocochleär hörselnedsättning Handlägga patient med hörselnedsättning Handlägga patient med tinnitus Handlägga patient med yrsel eller balansstörning Handlägga patient med facialispares Ska känna till Bullerprofylax Hörhjälpmedel och cochleärt implantat Neonatal hörselscreening med otoakustiska emissioner (OAE) Övrig personals kompetens inom hörselvården Förståelse Vad det innebär att vara döv/hörselskadad som barn och vuxen Vad det innebär att ha yrsel/ostadighet 3. Näsans och bihålornas sjukdomar. Ska kunna Näsans och bihålornas kliniska anatomi och fysiologi Undersöka och bedöma nässtatus Diagnostik av patient med nästäppa, rinnande näsa, luktrubbningar Handlägga patient med allergi och andra slemhinnesjukdomar inom övre luftvägarna Handlägga patient med akut maxillarsinuit Handlägga patient med näspolyper Handlägga patient med näsfurunkel Handlägga patient med främre och bakre näsblödning Handlägga patient med främmande kropp i näsan Utföra endoskopi av näskavitet och epifarynx Ska känna till De vanligaste kirurgiska ingreppen i näsa och bihålor som spolning, sinoskopi, septumplastik, endoskopisk sinuskirurgi för sinuit och polypos Handläggning av patient med frontalsinuit, ethmoidit, persisterande rhino‐
sinuiter och dentala sinuiter Komplikationer vid sinuit Sambandet mellan tillstånd i övre och nedre luftvägarna Förståelse Vad det innebär att lida av nästäppa samt hypo/anosmi 4. Munhålans och svalgets sjukdomar. Ska kunna Munhålans och svalgets kliniska anatomi och fysiologi Undersöka och bedöma mun och svalg inklusive epifarynx, samt palpation av hals och munbotten Handlägga patient med tonsillit och faryngit Handlägga patient med adenoid och tonsillhyperplasi Handlägga patient med snarkning och sömnapné Handlägga patient med candidos, leukoplaki/erytroplaki, muntorrhet Handlägga patient med främmande kropp Ska känna till Omhändertagandet av patienter med peritonsillit och andra abscesser inom munhåla, svalg och hals Handläggning av patient med komplikation till tandsjukdom Systemsjukdomars orala manifestationer Implantat i munhålan Förståelse Käk‐ och bettproblematik 5. Spottkörtlarnas sjukdomar. Ska kunna Spottkörtlarnas kliniska anatomi och fysiologi Undersöka spottkörtlar och spottkörtlarnas utförsgångar Handlägga patient med spottsten Handlägga patient med sialoadenit och purulent parotit Handlägga patient med resistens i spottkörtlar Ska känna till Sjögrens syndrom Dräglingsproblematik 6. Larynx och tracheas sjukdomar. Ska kunna Larynx och luftvägarnas kliniska anatomi och fysiologi Undersöka hypofarynx och larynx med spegel och fiberskop Primärt omhändertagande av patient med högt andningshinder och/eller främmande kropp Handlägga patient med pseudokrupp, laryngit och epiglottit Handlägga patient med heshet Ska känna till Handläggning av patient med stämbandspares Tracheotomi, koniotomi, skötsel av patient med trachealkanyl Förståelse Värdera grad av andningshinder och behov av akuta åtgärder 7. Röst och talstörningar. Ska känna till Foniatriska undersökningsmetoder. Diagnostik och behandling av röststörning Vilka patienter som bör handläggas av logoped Förståelse Samspel mellan luftväg, sväljning, röst Kommunikationsaspekter vid skador i röst och talorgan Sväljnings‐ och aspirationsproblematik Läpp‐, käk‐, gomspalt Laryngectomerade patienter. 8. Esofagus sjukdomar. Ska kunna Esofagus kliniska anatomi och sväljningens fysiologi Diagnostik och behandling av sväljningsstörning Differentialdiagnostik vid dysfagi och aspiration Handlägga patient med främmande kropp Skall känna till Handlägga patient med refluxsjukdom och esofagit Handläggning av patient med syra eller alkaliskador Handläggning av patient med strikturer och divertiklar Undersökningsteknik vid matstrupssjukdomar Handläggning av patient med nutritionssvårigheter Förståelse Sekundära effekter av dysfagi 9. Ansiktstrauma. Ska kunna Ansiktets kliniska anatomi Akut omhändertagande av patient med ansikts‐ och skallbasfrakturer Handlägga patient med mjukdelsskador i ansikte, munhåla, svalg och hals Handlägga patient med tandskada Ska känna till Reposition av käkledsluxation Förståelse för Multidisciplinärt samarbete vid ansiktstrauma 10. Tumörsjukdomar. Ska kunna Huvudets och halsens anatomi Symtom och manifestationer av maligna/benigna tumörer inom munhåla, svalg, strupe, näsa‐bihålor, spottkörtlar, skallbas och halsens mjukdelar Handlägga patient med resistens på halsen Handläggning av medial/lateral halscysta/fistel Ska känna till Sambandet mellan alkohol, tobak och HPV vid carcinogenes Principer för utredning och behandling av patienter med maligna tumörer Effekter av strålbehandling i munhålan och svalg Risk för malnutrition Diagnostik och behandling av thyreoideasjukdomar Förståelse Multidisciplinärt samarbete Vård och rehabilitering av huvud‐ och halscancerpatienter Palliativ behandling