Infekterade sår och eksem hos personal

advertisement
Gäller för: Hallands kommuner
Personalinfektioner, eksem etc bland personal inom
kommunal vård och omsorg
Hitta i dokumentet
Infekterade sår och eksem hos personal
Multiresistenta bakterier hos personal
Mag-tarminfektion hos personal
Uppdaterat från föregående version
Som vårdpersonal kan du bära på smitta, med eller utan infektion, som kan infektera eller
kolonisera patient och dina arbetskamrater. Patienterna är nedsatta i sitt immunförsvar till
följd av ålder, sjukdomar och medicinska behandlingar. De är därför mer infektionskänsliga
och kan således drabbas mycket allvarligare om de skulle få en vårdrelaterad infektion.
Infekterade sår och eksem hos personal
Infekterade sår, stora som små, är inte sällan infekterade med stafylokocker eller
streptokocker och utgör en risk för smittspridning. Arbeta därför inte med vård av patient,
med mathantering eller städning inom kommunal vård- och omsorg om du har en bakteriell
infektion på händer eller underarmar. Om du har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion,
psoriasis, handeksem eller dylikt ska du alltid informera till din arbetsledare som bedömer
vilka åtgärder som ska vidtas. Ibland kan det vara befogat att remittera dig till
företagshälsovården för ytterligare bedömning av dina problem.
Multiresistenta bakterier hos personal
Informera din arbetsledare om du senaste året vårdats, behandlats, undersökts eller arbetat
på vårdinrättning eller rehabiliteringsanläggning utanför Sverige alternativt på vårdinrättning
eller rehabiliteringsanläggning inom Sverige med känd MRSA-spridning. Du skall i så fall
genomgå en mikrobiologisk screening/provtagning för att säkerställa att du inte är bärare av
exempelvis multiresistent stafylokock aureus, MRSA.
Mag-tarminfektion hos personal
Om du har symtom (diarré och/eller kräkning) på mag-tarminfektion ska du stanna hemma
och rapportera detta till din arbetsledare.
Uppdaterat från föregående version
Vårdriktlinje: Personalinfektioner, eksem etc bland personal inom kommunal vård
och omsorg
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare 2015-10-19,
Huvudförfattare: Peter Johansson, Camilla Adielsson
Sida 1 av 1
Download