o - Jordbruksverket

advertisement
Bilaga 1 - Mall/Rubriker fö ~ den populärvetenskapliga sammanfattningen
Titel
Vävnadskonstruerad graf! för att ersätta matstrupar vid cancer eller andra sjukdomar
Sökord (key words, max 5
Tissue-engineering,matstrupe , mesenkymala stamceller, cancer
Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0/63/EU)
Att ta bort delar av matstrupen är associerat med hög dödlighet och komplikationer. Vi vill ta fram ett graf! för att göra operationen
lättare , och minska mortalitet och kom likationsrisk.
Syftet för försöket(enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU)
Minska sjuklighet vid matstrupskirurgi.
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga, kliniska behoven som ska mötas)
Att skapa ett g raft som kan transplanteras för att ersätta matstrupen. Vi kommer att följa läkning i matstrupen och viktuppgång
efter in re et.
Vilka potentiella nyttorförväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?
Vi tror att detta kan ha stor potential att förbättra livskvaliteten för en stor patientgrupp och även vara livsräddande för patienter
som ida anses vara terminala.
Vilkå arter ska användas, och hur många djur?
lSprague Dawley
hanar 166 st
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vi lken är den förväntade svårhetsgraden?
Komplikationer som kan uppstå är att graftet rupturerar eller läckage ifrån anastomosen (kopplingen). Vi har undersökt graftets
mekaniska egenskaper i vår tidigare studie samt har stor erfarenhet av kirurgi av luftstrupen, vilken påminner mycket om denna,
varför vi tror att.risken för dessa komplikationer är låg.
3R-aspekter
Beskriv varför djur måste användas och varför dJurfria alternativ mte kan anvåndas
Det finns inga bra modeller för att studera dessa frågeställningar in vitro.
Förklara hur man har försäkrat sig om att anvånda så få djur som möjligt.
Baserat på våra tidigare resultat har vi tagit fram dessa siffror som är tillräckligt många för att få värdefull och signifikant data.
3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den va lda djurmodellen år den mest förfinade. Beskriv de insatser som gjorts för att minimera välfårdskostnaderna
för djuren.
Vi har mycket erfarenhet av Sprague Dawley. Mindre djur såsom möss skulle innebära en alltför svår kirurgi .
Följande ska fyllas i av nämnden
Försöket ska utvärderas i efterhand
oci>
~
......
o
>
.....
"'
OJa
O
Nej
Eventuella tillägg eller ändringar som nämnden har beslutat
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards