1 Nej - Jordbruksverket

advertisement
Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen
Titel
skogsbrukets och klimatförändringarnas påverkan på skogsfåglarnas populationsstorlek
Sökord (Key Words, max 5)
skogsbruk, klimatförändringar, skogsfåglar, populationsstorlek
Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU)
Undersöka effekten av skogsbruket och kl imatförändringar på populationsstorleken bos öppenhäckande
skogsfågelarter
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna , eller de vetenskapliga, kliniska behoven som ska mötas)
Vi avser i denna studie att undersöka effekten av skogsbruket och kli matförändringar på fysiologisk stress som i
sin tur kan påverka överlevnaden av både fågelungar och häckare.
Vilka potentiella nyttar förväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?
Vår studie kommer att undersöka samspelet mellan de bägge faktorer vilket är v iktigt för att förstå hur
fågelpopulationer kommer att utvecklas framöver.
Vilka arter ska användas, och hur många djur?
Lavskrika- 40 fåglar
Taltrast - 40 fåglar
Vilka är de förväntade negativa effekterna på dj uren och vilken är den förväntade svårhetsgraden?
Fåglarna kommer att påverkas främst vid fångst, montering av radiosändare och fjäderkl ippningen.
Studiens svårighetsgrad klassificeras som ringa eftersom inga operativa ingrepp mm skall utföras.
JR-aspekter
1 . Ersätta (Replace)
Beskriv varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas.
Det är inte möjligt att förstå effekten av skogsbruket och klimatförändringar på fåglar utan fältstudier.
2. Begränsa (Reduce)
Förklara hur man har försäkrat sig om att använda så få djur som möjligt.
Vi har över 20 års erfarenhet av fältexperiment och har designad experimenten så att vi kan använda oss av en
m inimal antal täglar.
3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den valda djurmodellen är den mest förfinade. Beskriv de insatser som gjorts för att minimera
välfärdskostnaderna för djuren.
Båda fågelarter är representanter för öppenhäckande skogsfågelarter som än så länge är vanliga. Vår 25-åriga
studie i Arvidsjaurtrakten är den enda studien med mer påtagliga data i Sverige. Våra tidigare studier har också
visat att skogsstrukturen har en stort påverka på häckningsframgäng och överlevnad. Vi började studera taltrasten
år 2011 i samma studieområde där vi arbetar med lavskrika. Preliminära resultat visar att taltrasten är mer
specialiserad i habitatvalet än vad lavskrikan är och häckar främst i unga, ogallrade granskogar.
Följande ska fyllas i av nämnden
Försöket ska utvärderas i efterhand
Eventuella tillägg eller ändringar som nämnden har beslutat
1)(1 Nej
Download