Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och

advertisement
Utrikesdepartementet
Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt
103 39 STOCKHOLM
SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)
Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
[email protected]
www.riksbank.se
ESTABLISHED 1668
DNR 2008-352-STA
Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och deras
egendom (SOU 2008:2)
2008-05-12
Riksbanken välkomnar att FN:s konvention om immunitet för stater och deras
egendom införlivas i svensk rätt men anser att det också bör övervägas om regler
om immunitet för mellan- och överstatliga organisationer också ska införas i
svensk rätt.
Enligt Riksbankens mening är det välkommet att det införs uttryckliga regler om
immunitet för stater och deras egendom. Riksbanken har heller inget att erinra
mot förslaget som sådant.
Riksbanken noterar dock att en konsekvens av konventionens och därmed
lagförslagets definition av begreppet ”stat” är att mellan- och överstatliga organ
inte omfattas. Det innebär att banker som till exempel ECB och BIS samt
Internationella valutafonden IMF, inte omfattas av konventionen och lagförslaget
och därmed att frågor om dessa organs immunitet alltså fortsatt kommer att
avgöras med hänvisning till sedvanerätten. Det kan ses som en brist.
När en centralbank utför sina uppgifter är det typiskt sett ett utflöde av statens
suveränitet. Ett exempel på intresse som skyddas av immunitet är att en
centralbank alltid har behov av tillgång till likvida medel för att kunna utföra sitt
uppdrag. Frånvaro av immunitetsskydd mot verkställighetsåtgärder kan hota
möjligheten att fullgöra de grundläggande centralbanksuppgifterna. Det är
uppenbart att åtminstone ECB bör åtnjuta immunitet under samma
omständigheter som nationella centralbanker, eftersom ECB utför uppgifter som
övertagits från nationella europeiska centralbanker.
Det finns också andra organ som har funktioner som liknar en nationell
centralbank eller som har funktioner som har betydelse för centralbankers
möjlighet att i sin tur utföra sina uppgifter. Det rör sig om till exempel BIS, som
bland annat kan låna likvida medel till nationella centralbanker som har behov av
det. Även IMF kan ha liknande funktioner. Det finns också organ i andra regionala
valutaområden som har eller kan få liknande uppgifter som en nationell
centralbank. Riksbanken rekommenderar därför att det också övervägs att
lagstifta om regler om immunitet för mellan- och överstatliga organ mot svenska
domstolars domsrätt.
1 [2]
Beslut i detta ärende har fattats av stabschefen Kai Barvèll efter föredragning av
Anna Wilbe.
Kai Barvèll
Anna Wilbe
2 [2]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards