Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi

advertisement
Kognition, inlärning och känslor vid
epilepsi
Yvonne van de Vis Kaufmann
Psykolog KNUT team 3
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna
Kända personer med epilepsi
Alexander den Store
Händel
Julius Caesar
Paganini
Jeanne d’Arc
Napoleon Bonaparte
Prince
Sören Kierkegaard
Richard Burton
Alfred Nobel
Michelangelo
Vincent van Gogh
Kända författare med epilepsi
Dante
Lord Byron
Molière
Dickens
Flaubert
Tennyson
Tolstoj
Lewis Caroll
Dostojevski
Edgar Allan Poe
Walter Scott
Agatha Christie
Hjärnans utveckling
Utveckling upp till 30-års ålder
Inte färdig hos barn
Höger – Visuell funktion, rum, tid, form, överblick, sammanhang
Vänster - verbal funktion
Möjliga samband mellan anfall och
inlärningssvårigheter hos barn
Epilepsi
Hjärnskada
Inlärningssvårigheter
Epilepsi
Epilepsi
Hjärnskada
Inlärningssvårigheter
Inlärningssvårigheter
(Besag, 2002)
Samspel i hjärnan mellan olika faktorer
hjässlob
pannlob
nacklob
tinninglob
lillhjärna
Anfallstyper - Partiella anfall
Fokala anfall – en del av hjärnan
Ex BECT benign barnepilepsi med centrotemporala spikes.
= Rolandisk
Enkla
Komplexa
Anfallstyper - Partiella anfall
Kan påverka minne, språk, inlärning
Förvirring
Underpresterar trots normal IQ
Högre begåvning än de med generaliserade
anfall
Anfallstyper - Generaliserad epilepsi
Tonisk-kloniska anfall
Absenser
Myoklona anfall ex juvenil myoklon epilepsi
Generaliserade anfall
Svårigheter med uppmärksamhet och
vakenhet
Absenser - uppmärksamhet påverkas något
före, under och något efter anfallet. Osäkerhet.
Högst medelbegåvning
Blandad anfallstyp - ofta lägre begåvning
Anfallstyper - Temporallobsepilepsi
Vänster – brister i inlärning och minne verbalt
(hippocampus)
Höger- lagra visuellt material. Sociala koder
Anfall hindrar hjärnfunktioner genom att
- överaktivera
- avbryta
- hämma
- förstöra
- ändra (vid långa och frekventa anfall)
nervkretsar och neurotransmittorbalansen
Samspel i hjärnan mellan olika faktorer
Underliggande neurologiska problem som
dysfunktion eller hjärnskada
Andra orsakar som genetik, metabolism
Samspel i hjärnan mellan olika faktorer
Anfallsrelaterade variabler
Anfallstyp
Ex Godartad epilepsi (försvinner i tonåren) - oftast inga
inlärningssvårigheter
Kognitiva svårigheter kan förekomma (språk, minne,
bearbetningshastighet)
Frekvens
Svårighetsgrad
Längd
Samspel i hjärnan mellan olika faktorer - Anfallsrelaterade variabler
Debutålder
Låg ålder, generell skada – sämre utfall
Låg ålder, fokal skada – bättre utfall
Anfall under tidig barndom – ofta
kognitiva svårigheter
Hjärnans plasticitet
Samspel i hjärnan mellan olika faktorer - Anfallsrelaterade variabler
Biverkningar av medicinering
uppmärksamhet, processhastighet, talet,
beteende
Balans mellan adekvat anfallskontroll och icke acceptabel
biverkan
Kognition och inlärning
Cognoscere = att lära sig
Alla mentala processer som vi använder för att
uppfatta
tänka
förstå och
komma ihåg
samt
hur vi använder dessa processer
Kognition och inlärning
Hos många barn med epilepsi förblir den
kognitiva förmågan stabil
Oftast innebär anfallsreduktion
stabilitet av den kognitiva förmågan
Kognition och inlärning
Men – kognitiv försämring över tid kan
ibland märkas även när anfallen hålls
under kontroll
Nästan hälften av alla barn med epilepsi
får inlärningssvårigheter
Ofta förekommande kognitiva nedsättningar
-Uppmärksamhet - upp till 60%
-(Arbets)minne
-Långsamt arbetstempo
-Hjärntrötthet
-Ojämn begåvningsprofil
-Transitory Cognitive Impairment (direkt efter anfall)
-Ljud-eller ljuskänslighet (filtrera bort)
Exekutiva funktioner
Hjärnans dirigent
Styrning av handlingar, tankar och känslor
Viktig för all nyinlärning
Exekutiva funktioner
-Självreglering, impulskontroll
-Styra uppmärksamheten, växla fokus
-Fokusera på viktig information
-Utestänga ovidkommande information
-Planera, organisera, sätta upp mål
-Ta initiativ, börja, sluta
-Svårt att skynda sig
-Tidsuppfattning
-Problemlösning
Exekutiva funktioner
påverkar
- Adaptiva förmågor
Vardagligt beteende, vad vi klarar självständigt
Ex. anpassa röstnivå, flytta på sig, hjälpa till, dela med sig
Ofta inte på samma nivå som intellektuell förmåga
Flickor bättre, kulturellt
- Beteendesvårigheter
Minne
Episodisk - ”Dagbok”
Semantisk – fakta, glosor, tabeller
Procedur – färdigheter, cykla, spela instrument
Visuellt – igenkänning
Korttidsminne/arbetsminne - inlärning
Arbetsminne
Kognitionens nav
Ett fönster som öppnas en kort stund
Inkodning
Uträkning, telefonnummer, recept, stava ett ord eller läsa en
mening (3 enheter)
Minnesprocess
1) Lyssna = uppmärksamhet
2) Arbetsminne
3) Lagring till långtidsminnet – hippocampus =
tinninglob. Sömn!
4) Framplockning – använda kunskap, frontal
(prompting, ledfrågor, flervalsalternativ)
Långsam processhastighet
-Bearbetning
-Socialt: fritid, kompisar, raster, mobbning
-Pedagogiskt: hinner inte allt, anpassad studiegång
OBS Nationella prov
Hjärntrötthet
-Subklinisk aktivitet nattetid (obs påverkar även konsolidering av
minne)
-Behöver tid för återhämtning
-Behöver struktur, pauser, schema
-Flera tillfällen för prov (OBS NP)
-Enskild studiegång
Psykosociala faktorer
Ojämn kognitiv profil
Höga/låga krav och förväntningar
Självkänsla
Motivation
Samtidiga problem
Nästan hälften av alla barn med epilepsi får inlärningssvårigheter
Upp till 30% - svåra inlärningsproblem
Underprestation
Inlärningssvårigheter
Utvecklingsstörning
Flera diagnoser samtidigt
2000 barn i Stockholm med epilepsi
940 har epilepsi och en annan diagnos (eller flera)
Utvecklingsstörning
-30 % av barn med epilepsi (680 barn i Sthlm)
-3-6% av barn med lindrig utvecklingsstörning har epilepsi
-31% av barn med svår utvecklingsstörning har epilepsi
Neuropsykiatrisk problematik
-29% av barn med okomplicerad epilepsi (7% av barn utan
sjukdom)
-58% om en underliggande hjärnskada eller neurologisk
tilläggsdiagnos
-83% av operation i tinninglob pga. terapiresistent epilepsi
Symtom misstolkas som anfall eller biverkningar
Neuropsykiatrisk problematik
Autismspektrum
20% av barn med epilepsi
38% med terapiresistent epilepsi som
genomgick temporallobs-resektion
ADHD
12- 40% av barn med epilepsi
Svårt att särskilja från liknande problematik
pga. epilepsi
Komorbiditet - samsjuklighet
epilepsi
ADHD
autismspektrum
Utvecklings- störning
Andra samtidiga svårigheter/ diagnoser
Läs-och skrivsvårigheter
Beteendepålagringar
Psykiska problem ångestproblematik, depression
Känslor
Hälften av alla barn med epilepsi
riskerar att få någon form av
emotionell problematik
Känslor
Ålder
Kultur
Orsak till epilepsi
Vad för slags anfall
Omgivningens reaktioner och krav
Andra sjukdomar, tidigare trauman
Känslor
Skolan - ojämna förmågor ger osäkerhet
Kompisar - språk, snabbhet, fysik
Kalas, sova över
Tonåren, relationer
Behöva ”övervakas”
Vara annorlunda
Märka att man presterar sämre
Minnesproblem
Skam, ilska, rädsla, dum, …
Självkänsla
Download