L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / F E B R U A R I 2 0 1 7
Neurologi
N
Epilepsi förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen, vilket innebär att ca 60 000 personer i
Sverige har epilepsi varav 10 000 barn. Den medicinska behandlingen är ofta långvarig och
diagnosen har stor hälsoekonomisk betydelse på grund av höga kostnader för läkemedel och
sjukfrånvaro. Diagnosen leder ofta till medicinska och psykosociala konsekvenser genom
aktivitetsinskränkning och minskad social delaktighet. Det är av stor vikt att diagnosen
säkerställs och att epilepsi och anfallstyp klassificeras på ett adekvat sätt, då detta har såväl
prognostisk som terapeutisk betydelse. För närvarande finns det ett 20-tal läkemedel på
marknaden med olika verkningsmekanismer. Behandlingen anpassas med utgångspunkt
från: anfalls- och epilepsi-typ, patientens kön (kvinna i fertil ålder), patientens ålder, livs­
situation, riskfaktorer, andra sjukdomar, andra läkemedel. Valet av antiepileptikum grundar
sig inte enbart på vilka preparat som har dokumenterad effekt, utan även tolerabilitet,
biverkningsprofil mm måste vägas in och behandlingen individualiseras.
Vanligaste orsak till epilepsi hos äldre är efter stroke insjuknande, där ska man välja de
läkemedel som har minimal risk för biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.
Lamotrigin och levetiracetam är exempel på läkemedel som passar bra för denna patientgrupp,
det finns möjlighet att även familjeläkarna kan initiera behandlingen med sådana preparat.
I årets basläkemedelslista har vi tagit bort karbamazepin (Tegretol) från epilepsirekommendationen och istället tagit med levetiracetam. Vid behandling med karbamazepin (Tegretol)
är det stora risker för interaktioner med andra läkemedel, liksom för biverkningar. Karbamazepin är svårnedbrytbart i miljön, halter av karbamazepin har uppmätts såväl i dricksvatten
som långt ute i Östersjön, substansen har också en hög kronisk toxicitet.
Expertgrupp Neurologi:
Tahir Osman
[email protected]
Länkar:
Janusinfo, Läkemedel och miljö
Mätning av läkemedelshalter i Östersjön