Instuderingsfrågor till farmakologisk behandling av demens, epilepsi och
ADHD
Svar på dessa frågor finns i Läkemedelsboken (se kursens PingPong-sida för länk) under respektive
kapitel, samt i kurslitteraturen Farmakologi av Norlén & Lindström.
Demens
1. Vilka symptom vid demens och Alzheimers sjukdom kan man lindra med hjälp av
läkemedel?
2. a) Vilka två läkemedelsgrupper används vid behandling av kognitiva symtom vid
demens? Ange även substansnamn.
b) Redogör för verkningsmekanismerna och ange några biverkningar för dessa
läkemedelsgrupper.
Epilepsi
1. Vid epilepsi uppkommer, oftast av okänd orsak, ett abnormt antal urladdningar
(aktionspotentialer) vanligen lokaliserade till ett visst område i cortex. Hur verkar
antiepileptiska läkemedel generellt i CNS?
2. Ange 4 olika sätt som läkemedel kan uppnå detta, dvs genom vilka
verkningsmekanismer, och förklara hur det hämmar en aktionspotential.
ADHD
1. Vilka två läkemedel är huvudalternativen vid behandling av ADHD? Ange både
substansnamn och några produktnamn. Vilka verkningsmekanismer har de?
2. Diskutera vilket av dessa två läkemedel som man ska välja.