Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5

advertisement
1(2)
KURSPLAN
Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 högskolepoäng
Dementia and other Geropsychiatric Diseases, 7.5 credits
Kurskod:
HDÄG10
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Fastställd av:
Utbildningsrådet 2011-11-28
Utbildningsområde:
Vård
Reviderad av:
Avdelningschef 2012-05-24
Ämnesgrupp:
OM1
Gäller fr.o.m.:
2012-05-24
Fördjupning:
G1N
Version:
4
Huvudområde:
Gerontologi
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för symtom, utveckling och orsaker till demens och psykiska sjukdomar hos äldre
• översiktligt beskriva utredning, behandling, förhållningssätt, bemötande, etiska frågeställningar och
psykosociala aspekter
• redogöra för innebörden av ett etiskt förhållningssätt vid vård och omsorg.
Färdighet och förmåga
• identifiera sjukliga kognitiva förändringar och kunna bedöma om och motivera varför en
utredning ska göras.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över innebörden av att behandla den psykogeriatriske patienten/vårdtagaren utifrån ett
individuellt och tvärvetenskapligt perspektiv.
Innehåll
- demenssjukdomar och andra psykiska sjukdomar och störningar under åldrandet
- psykogeriatrisk utredning, behandling och omvårdnad
- psykosociala och etiska aspekter
Undervisningsformer
Kursen genomförs som nätbaserad kurs i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre. Dispens medges från
kravet i Engelska.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet
TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST [email protected] • www.ju.se
Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 högskolepoäng
2(2)
Kursen examineras genom individuella hemtentamina samt diskussionsuppgifter.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment
Omfattning
Betyg
Examination
7.5 hp
A/B/C/D/E/FX/F
Kurslitteratur
Edberg, A-K. (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.
Markusson, J, Blennow, K, Skoog, I, Wallin, A. (2011). Alzheimers sjukdom och andra kognitiva
sjukdomar. Stockholm: Liber.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 - stöd för styrning och ledning.
[hämtad 2011-05-24]. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-1.
Rolfner Suvanto, S. (2012). Mellan äldreomsorg och psykiatri - om vård och bemötande av äldre med psykisk
ohälsa. Stockholm: Gothia Förlag AB.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
HHJ Dnr 33/2010 ad 3 (122)
Institutet för gerontologi
Download