Primärvårdsprogram för utredning av misstänkt demens

advertisement
Sid 1 (2)
Primärvårdsprogram för utredning av misstänkt demens Anamnes Grundar sig på uppgifter från patient och anhörig. Minnesstörning Försämring av minnet som påverkar funktionsnivå Försämrad tankeförmåga Svårare än tidigare att tänka, resonera, lösa problem vilket yttrar sig i svårigheter att klara av vardagliga handlingar (t.ex. betala räkningar, telefonera) Språkstörning Svårare än tidigare att förstå eller uttrycka sig i ord och skrift Spatial förmåga Svårare än tidigare att hitta i nya miljöer och/eller välkända omgivningar, bedöma avstånd och inta rätt kroppsläge Förändring av personlighet T.ex. omdömessvikt, blödighet, känslomässig avflackning, aggressivitet, bristande insikt, förändrat ätbeteende Psykiska symtom Nedstämdhet, initiativlöshet, livsleda, ångest Nytillkomna svårigheter sedan 6 mån < mer Förekomst Ja Nej Vid förekomst av symptom ovan kan det finnas misstanke om demens. Gå vidare nedan. Info erhållits Ja Nej Kognitiv anamnes Symtom? Insjuknande? Sjukdomsförlopp? Konsekvenser/problem i vardagen? Social situation Närstående? Vilka kan kontaktas? Klarar sig själv? Behov av hjälp? Kör bil? Vapen? Hereditet Förekomst av demens eller psykisk sjukdom bland syskon, föräldrar, mor‐/farföräldrar Övriga somatiska och psykiska sjukdomar Alkohol och rökning Aktuell medicinering Anhöriganamnes Basstatus Somatisk status Inkl. neurologi, observans på blodtryck Psykisk status Observans på depression? Utfört Ja Nej Kognitiva funktioner MMSE‐R, obligatoriskt Klocktest, obligatoriskt Kompletterande Laboratorieundersökning Basal lab inkluderande S‐Ca, thyreoidstatus, P‐Homcystein. Vid misstanke utifrån anamnes och klinisk bild: Lues, Borrelia‐ och HIV‐serologi Basundersökningar CT‐skalle rekommenderas – EKG Funktionsbedömning Kan vara av värde för att ge underlag till eventuella rehabåtgärder och vårdplanering. Bevarade eller nedsatta funktioner? Konsekvenser i vardagen? Värdering av aktuella läkemedel. Sid 2 (2)
Primärvårdsprogram för utredning av misstänkt demens Åtgärder/intervention samt Kvalitetssäkring Diagnos Fastställd diagnos? Se vårdprogram Remiss till specialist för fortsatt bedömning? Sjukdomsinformation Muntlig Skriftlig Läkemedelsbehandling Ställningstagande, se bilaga 1 Behandlingsuppföljning, se bilaga 2 Närståendeutbildning Hänvisning till ansvarig inom kommunen Samordnad vårdplanering Kommunens socialtjänst/hemsjukvård Bilkörning/vapen Handlagts Reg SweDem Utfört Ja Nej Ansvarsområden Primärvård Utredning – Grundidén är att basutredning i normalfallet ska utgå ifrån primärvården. Behandling – I normalfallet ska läkemedelsbehandling initieras och följas upp strukturerat för de vanligaste demenssjukdomarna; Alzheimers sjukdom, vaskulär demens samt Alzheimers sjukdom med serbrovaskulär skada – blanddemens. Specialistkliniken Utredning/behandling – Komplicerade diagnostiska och terapeutiska problem vid misstänkta demenstillstånd, t.ex. oklar symtombild, svårbemästrade symtom, hastig progress, tidiga demenstillstånd, demens hos yngre individer. Rådgivning Till primärvården i terapi‐ och diagnosfrågor Specialistklinik‐undersökningar Likvoranalys, psykologundersökningm, MRT, SPECT och EEG Remiss till specialist Om telefonkontakt eller konsultbesök av specialist inte räcker så remitteras pat: Ange frågeställning, anamnes samt uppgifter från samtliga områden inom bas status enligt ovan. Utformad utifrån ”Primärvårdsprogram för utredning av misstänkt demens” Region Skåne. 
Download