Checklista för identifiering av Demens och Demensliknande tillstånd

advertisement
Huvudprocess
Specialitet
Processledare
Dokument-Id
Godkännadedatum
VIS-Redaktör
CAREINVSOM-3-221
Sida
1 av 1
Version
0.1
Checklista för identifiering av Demens
och Demensliknande tillstånd.
Listan är avsedd att underlätta bedömning av patienter med misstänkt
demens. Om någon eller några av nedanstående symtom förekommer ska
patienten utredas vidare.
Ja
Minnesstörning
Nej
¤¤
Försämring av minne som påverkar
ADL/funktionsnivå.
Försämrad tankeförmåga
¤
¤
Svårare än tidigare att tänka, resonera,
lösa problem vilket yttrar sig i
svårigheter att klara av vardagliga handlingar
(t ex. betala räkningar, telefonera)
Språkstörning
¤
¤
¤
¤
Svårare än tidigare att förstå och
hitta i nya miljöer och /eller
välkända omgivningar.
Förändringar av personlighet
T ex omdömessvikt, blödighet,
känslomässig avflackning,
aggressivitet.
Psykiska symptom
Nedstämdhet, initiativlöshet,
livsleda, ångest
¤¤
Download