BRUKSANVISNING FÖR SPISHÄLL

advertisement
SE
BRUKSANVISNING FÖR SPISHÄLL
För att du skall få ut mesta möjliga av din spishäll
rekommenderar vi att du läser hela bruksanvisningen
noggrant och spar den som referens.
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av förpackningsmaterialet
• Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket
framgår av återvinningssymbolen
.
• De olika delarna av emballaget skall sålunda kasseras
enligt bestämmelserna från lokala myndigheter och får
inte kastas.
Kassering av gamla hushållsapparater
• Hushållsapparater är tillverkade av material som kan
återanvändas eller återvinnas. Skrota din gamla
hushållsapparat enligt bestämmelserna om
avfallshantering som gäller i ditt land. Innan du skrotar
spishällen måste du skära av elsladden så att spishällen
blir obrukbar.
Spara energi
•
•
•
•
•
Använd kastruller och stekpannor vars botten har en
diameter som är lika stor som kokzonen, eller något
större.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är
möjligt.
Använd så lite vatten som möjligt när du kokar
grönsaker, potatis och dylikt så att koktiden reduceras.
Med en tryckkokare kan du reducera elförbrukningen och
koktiden ytterligare.
VIKTIG INFORMATION
•
•
•
•
•
Spishällen är uteslutande avsedd att användas för
matlagning i hushållet. Det är inte tillåtet att använda
spishällen för andra ändamål. Tillverkaren åtar sig inget
ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för
felaktiga inställningar av reglagen.
Undvik att utsätta spishällen för “väder och vind”.
Alla reparationer och ändringar på spishällen måste
göras av en kompetent fackman.
Vidrör aldrig spishällen med våta kroppsdelar och var
inte barfota när du använder spishällen.
Se till att barn inte vidrör/kommer i kontakt med:
- spishällen, i allmänhet. Denna regel förhindrar
personskador.
Spishällen, under användningen och direkt efter
användningen, eftersom den blir mycket het,
- förpackningsmaterialet (påsar, styrenplast,
metalldelar, osv),
- spishällar som skall skrotas.
Försäkra dig om att elsladdar till andra hushållsapparater
som står i närheten av spishällen inte kommer i kontakt
med hällens heta delar.
5019 610 56068
•
Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett
och olja. Olja och fett kan överhettas och fatta eld.
• Använd inte spishällen som arbets- eller avställningsyta.
• Ha inte plattorna/kokzonerna påslagna i onödan.
• Lägg inte plastföremål, aluminiumfolie, trasor, papper
eller dylikt på plattorna/kokzonerna när de är varma.
• Spishällens kokplattor/kokzoner har olika diameter.
Använd kastruller och stekpannor vars botten har en
diameter som är lika stor som kokplattorna/kokzonerna,
eller något större.
- Använd kastruller och stekpannor som är speciellt
avsedda för elektriska plattor och har en flat botten i
flera skikt.
Kokkärl med konkav eller konvex botten är direkt olämpliga
och kan skada glaskeramikhällen.
INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS
Ta bort nedan specificerade skydd och etiketter innan
spishällen används:
- etiketterna som sitter ovanpå spishällen,
- pappskydden och skyddsfilmen i plast,
- kontrollera också att spishällen inte har skadats under
transporten. Om du inte är säker bör du vända dig till
Kundtjänst,
- när en spishäll i annat material än glaskeramik
används första gången bör du låta den fungera på full
effekt i cirka 3 minuter. Då bränns restämnen från
tillverkningen bort och lukterna försvinner. Ställ en
kastrull fylld med vatten på varje platta.
SPECIELLA RÅD FÖR ANVÄNDNING AV
GLASKERAMIKHÄLLAR
•
•
•
•
Om tunga föremål faller ned på en glaskeramikhäll eller
om den utsätts för hårda stötar kan den gå sönder.
Använd inte hällen om du upptäcker sprickor eller
liknande, utan stäng av strömmen med strömbrytaren
och kontakta omedelbart Kundtjänst.
Dra inte pannor eller andra kokkärl över spishällen.
Det finns risk att det blir repor.
Ha inte blicken fäst på halogenkokzonerna när spishällen
är i funktion.
Socker och matvaror med hög sockerhalt kan skada
spishällen när den är het. Se till att inga sådana ämnen
hamnar på den heta hällen. Om socker av misstag
hamnar på hällen måste du rengöra den enligt
anvisningarna i kapitel “Skötsel och rengöring”.
TILLBEHÖR
Barnspärr AMH 122
En barnspärr kan beställas från
Kundtjänst, kod 4819 310 18436,
eller från din återförsäljare,
referensnummer 017124.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Viktigt: Använd absolut inte högtryckstvättar eller
ångtvättar för rengöringen.
Elektrisk spishäll:
Innan den elektriska spishällen rengörs måste den skiljas
från elnätet med strömbrytaren. Vänta tills hällen har
svalnat innan du börjar med rengöringen.
• Rengör hällen med en trasa som fuktats i varmt vatten
och flytande rengöringsmedel.
OBS! När spishällen används kontinuerligt kan området
runt kokplattorna bli missfärgat, beroende på den höga
temperaturen.
• Använd aldrig slipmedel, frätande rengöringsmedel som
innehåller klor eller stålull för rengöringen.
• Lämna inte sura ämnen (vinäger, salt, citronsaft, osv) på
hällen.
• Spishällar i rostfritt stål skall rengöras med speciella
rengöringsmedel som kan köpas i handeln.
Spishäll i glaskeramik:
•
•
•
Rengör spishällen efter varje användning, men låt den
svalna först. Detta förhindrar att smutsen gror in och
hällen blir lättare att rengöra.
Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande
diskmedel eller produkter som är speciellt avsedda för
rengöring av glaskeramikhällar.
Ta bort ingrodd smuts med den speciella skrapan
(om sådan medföljer) eller använd specialprodukter.
- Låt inte matrester torka in på spishällen.
- Använd inte slipmedel, frätande rengöringsmedel som
innehåller klor, ugnsspray eller stålull.
- Vi rekommenderar att spishällen regelbundet
behandlas med specialprodukter som kan köpas i
handeln. Följ anvisningarna som gäller för den
produkt du använder.
FELSÖKNING
Spishällen fungerar inte:
- Stäng av spishällen och sätt på den igen för att
undersöka om problemet har löst sig.
- Kontrollera att ratten inte står i läge “0”.
Ställ strömbrytaren i läge “Av“ ett par minuter och
ställ sedan tillbaka den i läge “På“.
KUNDTJÄNST
Innan du kontaktar Kundtjänst:
•
Försök att lösa problemet på egen hand enligt
anvisningarna i punkterna i kapitel “Felsökning“.
Om problemet kvarstår efter dessa kontrollera bör du
kontakta närmaste Kundtjänst.
Lämna alltid följande uppgifter:
• en kort beskrivning av felet,
• typ av spishäll och exakt modell,
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service
på typskylten, som är placerad under själva spishällen).
Servicenumret finns även i garantihäftet,
• fullständig adress,
• telefonnummer.
Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd dig till
en auktoriserad serviceverkstad (detta garanterar att
original reservdelar används och att reparationen görs på
korrekt sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra
att spishällens säkerhet och kvalitet äventyras.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
•
•
•
Denna spishäll är avsedd att komma i kontakt med
livsmedel och är tillverkad i överensstämmelse med
europadirektiv 89/109/EEG.
Denna spishäll är endast avsedd att användas
för matlagning. All annan användning
(t.ex. uppvärmning av rum) är att betrakta som
olämplig och därigenom farlig.
Spishällen formges, tillverkas och marknadsförs i
överensstämmelse med:
- säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv 73/23/EEG,
- skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG,
- kraven i direktiv 93/68/EEG.
Download