1 - 1. ------IND- 2015 0268 CZ- SV- ------ 20150603 --- --

advertisement
1. ------IND- 2015 0268 CZ- SV- ------ 20150603 --- --- PROJET
III.
Utkast till
REGERINGSFÖRORDNING
av den ... 2015,
om ändring av regeringsförordning nr 458/2013, om förteckningen över utgångsämnen
och hjälpämnen och deras årliga kvantitetsgränser
I enlighet med § 53.1 i lag nr 272/2013 om narkotikaprekursorer beslutar regeringen
följande:
Artikel I
Bilagan till regeringsförordning nr 458/2013, om förteckningen över utgångsämnen
och hjälpämnen och deras årliga kvantitetsgränser, lyder som följer:
”Bilaga till regeringsförordning nr 458/2013
Förteckning över utgångsämnen och hjälpämnen och deras årliga kvantitetsgränser
Utgångsämne eller hjälpämne
CAS-nummer
Årligt gränsvärde (kg)
1,4-butandiol
110-63-4
0
Röd fosfor
7723-14-0
0
96-48-0
0
110925-64-9 gäller hydroklorid
0
1384199-95-4 gäller hydroklorid
0
73393-61-0 gäller hydroklorid
0
771434-80-1 gäller hydroklorid
0”
Gamma-butyrolakton
(1R,2S)-(-)-klorefedrin inklusive
salter av detta ämne
(1S,2R)-(+)-klorefedrin
inklusive salter av detta ämne
(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedrin
inklusive salter av detta ämne
(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedrin
inklusive salter av detta ämne
Artikel II
Detta beslut har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder
och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess ändrade
lydelse.
-2Artikel III
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den …………… 2015.
Premiärminister:
Hälsovårdsminister:
Download