Riktlinjer för bidrag till rehabilitering på Svenska Re, San

advertisement
Riktlinjer för bidrag till rehabilitering på Svenska Re, San Agustin,
Gran Canaria
Bidragets storlek
Bidrag till rehabilitering på Svenska Re kan utges till SCA-anställda i Sverige efter remittering av företagshälsovården och godkännande av lokala rehabiliteringsgrupper (eller motsvarande) och personal- eller annan chef.
Då det är medicinskt befogat, och/eller om deltagaren är beroende av en medföljande assistent, kan bidrag utges till medföljande. Behovet skall då alltid vara styrkt av läkare.
Bidrag kan utges enligt följande:
Rehabiliteringspatient
8 000 kr
Ansökningsförfarande
Företagshälsovårdens läkare i samråd med arbetsgivaren och rehabiliteringsgrupp (eller
motsvarande) fyller i och undertecknar blanketten ”Ansökan om bidrag till rehabiliteringsbehandling på Svenska Re, San Agustin, Gran Canaria”, bilaga 1. Företagsläkaren skriver
också en remiss enligt bilaga 2.
Ansökan och remissen insändes till:
SCAs Sociala Fond
Storgatan 22
852 30 SUNDSVALL
2
Handläggningsrutiner
Personalstiftelsernas VD tar ställning till om ansökan skall beviljas.
Om ansökan beviljas bokar SCAs Sociala Fond plats på Svenska RE samt biljetter och
boende för patienten. Om patienten beviljas bidrag för en medföjande bokar SCAs Sociala
Fond flygbiljetter även för denna. Medföljande får dela boende med patienten.
Kostnader för deltagarens behandling, flygresa inklusive eventuellt anslutningsflyg och
hotellrum samt hyra för bungalow under vistelsen förskotteras av SCAs Sociala Fond.
När det gäller kostnaden för eventuell bidragsberättigad medresenärs resa betalas 3 500 kr
av resenären och kostnad för resan som överstiger 3 500 kr betalas av SCAs Sociala Fond.
Resenären får ta upp bidraget till beskattning. Eventuell anslutningsresa betalas av medresenären.
Svenska Re fakturerar SCAs Sociala Fond rehabiliteringskostnad och obligatorisk deltagarförsäkring
När rehabiliteringen är genomförd och patienten kommit hem sammanställer Sociala Fonden kostnaderna och arbetsgivaren faktureras kostnaden reducerad med godkänt bidrag,
normalt 8 000 kr.
Download