DeCoDe - Building Sustainability SGBC14

advertisement
DeCoDe
community design for conflicting desires
Vinnova – Hållbara attraktiva städer ( 2014–2016 )
Björn Hellström – Projektledare
Professor
Konstfack & Tyréns AB
[email protected]
[email protected]
DeCoDe – Kortversionen
PROJEKTLEDNING : Konstfack & Tyréns AB
TEMA : Stadsutveckling & Social Hållbarhet
PROBLEM : Planer överklagas – missnöje bland politiker, planerare, medborgare, m.fl.
INNOVATION : 1. Co-Design & 2. Interdisciplinär Tjänstedesign ;
genom arkitektur / design / filosofi / sociologi / konst / organisationsteori
BUDGET : 22 000 000 SEK
AKTÖRER
FORSKNINGSGRUPP
ADVISORY BOARD
Konstfack
Linköpings Universitet
Södertörns Högskola
Kungl. Tekniska Högskolan
Handelshögskolan/SU – Score
Lunds Tekniska Högskolan
Stockholms Universitet
Malmö Högskola
Sweden Green Building Council
Stockholms Miljöförvaltning
Tyréns AB
Mistra Urban Futures
Upplands Väsby
Arkus
Varberg
BAU Arkitekter
Transformator Design AB
PROBLEM 1
PROBLEM 2
Många planförslag överklagas,
vilket medför bearbetningar, och ofta skrinläggning.
De samhällsekonomiska och sociala konsekvenserna mycket omfattande.
MÅL
Design av tjänster för hållbara dynamiska städer
”tjänster” = samverkansplattformar i komplexa planprocesser
”hållbara dynamiska städer” = stadsutvecklingens korta och långa tidshorisonter
fokus : social hållbarhet
SAMVERKANSPLATTFORMAR
(tidigt planskede)
Co-Design
Interdisciplinär Tjänstedesign
CO-DESIGN
Samverkansplattform för Intressenter
( medborgare, tjänstemän offentlig förvaltning, politiker )
inkluderande–samskapande ansatser
lösningsdrivna aktiviteter
ej konsensus ( särintresse / allmännintresse )
INTERDISCIPLINÄR TJÄNSTEDESIGN
Samverkansplattform för specialister
(stads-, miljö-, trafikplanerare, m.fl.)
systemdrivna–gemensamma ansatser
tvärfackliga processer
flerdimensionella–kvalitativa lösningar
maximera möjligheter till designlösningar – minimera risker för framtida problem
KOMPETENS
RELEVANS
MÅL
BEGREPP
METOD
RESULTAT
KVALITETSSÄKRING
INNOVATION
ARKITEKTUR
hållbar stadsutveckling och demokratiska system
DESIGN
design av aktivt medborgardeltagande och inflytande i planprocessen
FILOSOFI
social hållbarhet i relation till kvalitet–kvantitet, erfarenhet–kunskap
SOCIOLOGI
hållbarhetsbegreppet utifrån ett urbansociologiskt perspektiv
KONST
konstnärliga urbana aktioner, om människors liv och behov
ORGANISATIONSTEORI
processer om skapandet av formella–informella aktörskategorier, och dess konsekvenser
UPPLANDS VÄSBY & VARBERG
SAMVERKANSPLATTFORMAR
utvecklas, testas och utvärderas i stadsutvecklingsprocesser
•
•
UPPLANDS VÄSBY : Väsby Labs–Fyrklövern & Väsby Sjöstad
VARBERG : Varbergstunneln, Farehamnen & Västra centrum
FOKUS
kommunernas engagemang i medborgardialog och social hållbarhet
kommunernas planering och systematisering av planprocesser
kommunernas arbete med hållbarhetscertifiering av stadsdelar
HCS – SGBC – FÖRANKRING
hållbarhetscertifiering av stadsdelar
FÖRANKRING
Plattformarna Co-Design & Interdisciplinär Tjänstedesign förankras i planprocessen
genom en Svensk modell för hållbarhetscertifieringssystem av stadsdelar [HCS].
Med stöd av ett nordiskt och svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling.
Sweden Green Building Council [SGBC]
KOMMUNER – TESTBED – 11 WORKSHOPS
Östersund – Västerås – Uppsala – Eskilstuna – Täby – Järfälla –
Upplands Väsby – Stockholm – Borås – Lund – Malmö
DECODE – EGENART
INNOVATION
KOMPLEXITET
METODER
HÅLLBARHET
Kunskapskultur
Dynamik
Co-Design
Certifiering
ställer ”andra” frågor,
och utvecklar nya
metoder
bejakar skilda
behovskulturer
i planprocessen
designdrivna
arbetssätt för
motstridiga önskemål
öppna system för
social hållbarhet
I T-Design
radikalt omtänkande
av arbetsprocessen
NYTTIGGÖRANDE – SAMVERKANSPLATTFORMAR
KONKRETA RESULTAT
•
Samskapande inkluderande metoder
•
Systematisering av kunskapsdelning
•
Social hållbar utveckling
KONKRET TILLÄMPNING
•
Svenskt & Nordiskt Ramverk för hållbar stadsutveckling
•
Svenskt Hållbarhetscertifieringssystem
PLANPROCESSEN : intressenter & experter – samråd & dialog – kunskapsutveckling & kunskapsdelning
•
•
TJÄNSTESEKTORN : kunder & konsulter – samråd & dialog – kunskapsutveckling & kunskapsdelning
KONTAKT
http://app.konstfack.se/decode
Download