Många får jobb via sitt nätverk

advertisement
TSL 2016:4
Många får jobb via sitt
nätverk
TSL-rapport mars 2016
Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och
LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL
finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack
väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar
tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna
till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.
Läs mer på www.tsl.se
Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på www.tsl.se.
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL
Box 19081
10432 Stockholm
Besöksadress Kungsbroplan 2
Telefon 08-412 22 00
Telefax 08-411 18 15
E-post [email protected]
Stockholm 2016
Förord
Det är glädjande att det fortsatt är en hög andel av TSLs deltagare som
finner ett jobb inom ett år. Det vanligaste sättet att finna ett arbete är, enligt
deltagarna själva, genom att använda sig av sitt privata nätverk eller genom
att höra av sig direkt till arbetsgivare. En viktig del i TSL-leverantörernas
arbete är just att utveckla deltagarnas jobbsökarkompetens där kunskap om
hur man finner de dolda jobben stärks. Därför är det glädjande att så många
av TSLs deltagare också har förmågan att finna just dessa.
Stockholm, Mars 2016
Caroline Söder
Vd Trygghetsfonden TSL
Innehåll
Inflöde 4
Resultat 5
Om deltagarnas jobb 6
Omställningsföretagen 9
Vad tycker deltagare, företag och fack? 9
Inflöde
Under mars beviljade TSL omställningsstöd för 1 474 personer, vilket är en
minskning med 24,1 procent jämfört med året innan då stöd beviljades till 1
942 personer. Under de senaste 12 månaderna har 16 033 personer beviljats
stöd, vilket är 19,6 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd
beviljades för 19 930 personer.
Antal personer beviljade omställningsstöd per månad
2 500
2 000
1 500
1 000
500
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-15
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-16
feb
mar
0
Minskningen har framför allt skett inom Teknikföretagen, Biltrafikens
Arbetsgivarförbund samt Livsmedelsföretagens medlemsföretag.
2014-04-01 - 2015-03-31
Övriga
Uppgift saknas/Hängavtal
KFO
2015-04-01 - 2016-03-31
VVS Företagen
Maskinentreprenörerna
EIO, Elektriska Inst.org
Almega Tjänsteföretagen
Stål- & Metallförbundet
Medieföretagen
Motorbranschens…
Skogsindustrierna
Trä-och Möbelföretagen
Grafiska Företagen
IKEM Innovations- och Kemiind
Visita
Livsmedelsföretagen
Bemanningsföretagen
Sveriges Byggindustrier
Biltrafikens Arbetsgivarförbund
Svensk Handel
Almega Tjänsteförbunden
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Teknikföretagen
Antal personer beviljade omställningsstöd per
arbetsgivarförbund
Resultat
77,9 procent av de deltagare som avslutade sina omställningsprogram i mars
hittade ett jobb. Motsvarande notering 2015 var 82,9 procent.
Detaljerade resultat för deltagare som avslutat sina
omställningsprogram
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
apr
jun
aug
okt
dec
feb
apr
jun
aug
okt
dec
feb
Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts
Sjukskriven
Pension, sjukers. mm.
Utbildning
Arbetssökande
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Behovsanställning
Visstid ≤ 6 månader
Visstid > 6 månader
Startat eget
Tillsvidareanställning
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
5
Mediantiden för en omställning som avslutades i mars var 164 dagar, varav
92 dagar i arbetslöshet.
Mediantid i omställning
250
200
150
100
50
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-15
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-16
feb
mar
0
Sista anställningsdag -> Avslutsdatum
Startdatum -> Avslutsdatum
Det är fortsatt svårast att få ett jobb i södra Sverige.
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
6
Deltagare från Pappers avtalsområde har det fortsatt svårast att få ett jobb,
även om situationen förbättrats något sedan det förgående året.
Andel deltagare som hittat ett jobb per fackförbund
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2014-04-01 - 2015-03-31
2015-04-01 - 2016-03-31
Om deltagarnas jobb
Av de deltagare som fick ett jobb i februari 2016 så fortsatta de flesta inom
privat sektor.
Vilken sektor deltagarens jobb finns i
Annan sektor
Landstinget
Kommunal sektor
Statlig sektor
Privat sektor
0%
10%
20%
30%
40%
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
50%
60%
70%
80%
7
Deltagarna använde sig av många olika kanaler för att hitta dessa jobb. Att
utnyttja sitt egna nätverk är dock det absolut vanligaste sättet.
Hur deltagarna hittade sitt jobb
Privat kontakt
Sökte upp arbetsgivaren
Arbetsgivaren kontaktade mig
Återanställning på samma jobb
Arbetsförmedlingens Platsbank
Yrkeskontakt
Annons på Internet (ej Arbetsförmedlingens Platsbank)
Genom min jobbcoach
Genom Arbetsförmedlingen
Kontakt till följd av eget CV på Internet
Annons i tidning
Anvisning från Arbetsförmedlingen
Annat
0%
5%
10%
15%
För 2,4 procent av deltagarna innebar detta jobb att de behövde flytta och för
41 procent innebar de att de bytte yrke.
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
8
20%
25%
30%
Omställningsföretagen
16 033 personer har beviljats omställningsstöd under den senaste
tolvmånadersperioden. De 20 största omställningsföretagen hade 86 procent
av marknaden.
Marknadsandelar för de 20 största
omställningsföretagen
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
Startkraft
Aventus
Antenn
Arbetslivsresurs
Lernia
Resurstorget
A-Partner
Utvecklingshuset
Curonova Job
ABF Jobb
Perevo
Avonova Hälsa
Adecco
Nordisk Kompetens
VMP Group
ABF Progress
NXT JOBB (nästa jobb i Sverige AB)
Abach
Inovator
Kornboden
Övriga
0%
2014-03-01 - 2015-02-28
2015-03-01 - 2016-02-29
15 649 personer har avslutat sina omställningsprogram under de senaste 12
månaderna. Resultaten skiljer sig mellan de olika omställningsföretagen.
Nämnas bör att många faktorer utöver omställningsföretagens skicklighet
påverkar resultaten, exempelvis deltagarnas ålder och kompetens.
Resultaten för de omställningsföretag som avslutat omställningar av minst
100 personer under den senaste tolvmånadersperioden visas i diagrammet
nedan. Resultat för samtliga omställningsföretag presenteras på TSL:s
hemsida. På hemsidan finns också en tjänst där det är möjligt att jämföra de
olika omställningsföretagen, inte bara på resultat, utan också på deltagarnas,
företagens och fackets nöjdhet.
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
9
Resultat för de omställningsföretag som avslutat minst
100 deltagare i perioden 2015-04-01 - 2016-03-31
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
NXT JOBB (nästa jobb i Sverige AB)
Curonova Job
Nordisk Kompetens
Kornboden
ABF Progress
Perevo
ABF Jobb
VP Gruppen
Inovator
Abach
Startkraft
Aventus
Resurstorget
Arbetslivsresurs
A-Partner
Antenn
Lernia
Utvecklingshuset
Adecco
Avonova Hälsa
0%
Har fått nytt jobb
Utbildning
Pension
Annat utfall
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Arbetssökande
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
10
Vad tycker deltagare, företag och fack?
Varje månad skickar TSL ut enkäter till deltagare och representanter för
företag och fack, för att fånga hur de upplever det stöd de har fått. Svaren på
frågorna som presenteras nedan ges på en tiogradig skala, där ett betyder
mycket missnöjd och tio betyder mycket nöjd. TSL har sedan valt att
gruppera svaren 7-10 som nöjda, 5-6 som neutrala, och 1-4 som missnöjda.
Deltagarna är i genomsnitt nöjda med det stöd de har fått. Andelen som ger
ett betyg mellan 7 och 10, det vill säga den grupp som TSL valt att beteckna
som nöjda. Bland de deltagare som avslutade sina omställningsprogram i
februari 2016 var det 79,5 procent som gav ett betyg om sju eller högre.
Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med
den coachning du fått?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-15
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-16
feb
0%
Missnöjda
Neutrala
Nöjda
Vet ej
Företag och fack får en enkät sex månader efter att den första deltagaren har
startat sin omställning, vilket leder till att statistiken släpar efter.
Representanterna för facket är generellt sett mycket nöjda med
omställningsföretagens insats.
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
11
Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med
omställningsföretagets insats i omställningsprojektet?
Fack
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Företagsrepresentanterna är inte nöjda i samma utsträckning som de
fackliga representanterna.
Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med
omställningsföretagets insats i omställningsprojektet?
Företag
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kontaktuppgifter
Rapporten är skriven av Carl Högfeldt och Caroline Söder, TSL.
För mer information om rapporten kontakta:
Analytiker/statistiker, Carl Högfeldt, [email protected], 08-412 22 11
Vd, Caroline Söder, [email protected], 08-412 22 01
Många får jobb via sitt nätverk. TSL-rapport mars 2016.
12
Download