Framtidens kommunikativa organisation

advertisement
Förbered dig och din
organisation för framtidens
krav och möjligheter!
Framtidens kommunikativa organisation
Häng med i utvecklingen, få mer inflytande och utveckla hela organisationens kommunikativa förmåga!
Vår konf
”Framtidens ko erens
mmunik
fick 4.4 av 5.0! atör”
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Så utvecklar du kommunikationsförmågan i hela din
organisation — ta del av forskningsprojektet ”Kommunikativa
organisationer”
Få organisationen att förstå kommunikatörens roll — metoder
för att bli mer respekterad och få större inflytande internt
Moderator
POSTNORD
Johanna Sevonen
Speciellt inbjudna
SPIN FACTORY
Jerry Silfwer
Så arbetar framtidens kommunikationsavdelning — hur du kan
modernisera och förändra interna processer
Sätt värde på internkommunikationen genom att mäta effekt
och resultat
Hur du kan coacha chefer för att utveckla ett mer
kommunikativt ledarskap
Arbetsgivarvarumärket — framtagande, hur du som
kommunikatör får med dig andra och håller det levande
Rörlig bild i kommunikationen — praktiska exempel på vad du
kan göra med små resurser
Stockholm 25-26 april 2016
Samarbetspartner
LUNDS UNIVERSITET
Mats Heide
Talare
MALMÖ STAD
Linda Nordgren
SKANSKA
Ann Ericsson
TULLVERKET
Sofia Stadin
ARRIVA
Tomas Hedenius
ORKLA FOODS SVERIGE
Josefin Wigforss
GULLERS GRUPP
Eva Willstrand
SVENSKA
POSTKODLOTTERIET
Anne-Catherine Worth Sundqvist
GÖTEBORGS STAD
Malin Baeza
PALORIAL
Niklas Angmyr
FORSMAN & BODENFORS
Bjarne Darwall
www.teknologiskinstitut.se
Konferensprogram
Måndag 25 april 2016
09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 MODERATOR JOHANNA SEVONEN INLEDER KONFERENSEN
Expertanförande
09.35
Att tänka på när du planerar din kommunikation
■■
■■
■■
Vilken roll spelar chefen, medarbetarna och andra aktörer för en
framgångsrik kommunikation? Så kan du engagera dem på rätt sätt!
Hur du genom en systematisk planering av dina kommunikations­
insatser kan spara både tid och pengar
Så kan du genom att planera din kommunikation försäkra dig om att
du når dina målgrupper på ett sätt och i en form som ger önskade
effekter
EVA WILLSTRAND, Seniorkonsult, Gullers Grupp AB
Eva arbetar främst med rådgivning, utbildning och processledning. Hon har mångårig erfarenhet från kommunikationsarbete i stora internationella verksamheter.
10.20 BENSTRÄCKARE
10.30
talare
Mycket uppskattad
e
— 4.8 Av 5.0 På senast
konferensen!
Känd digitalexpert
& pr-bloggare!
Så arbetar framtidens kommunikationsavdelning
– interna processer för testning,
omvärldsbevakning och genomslag
Företag och organisationer har idag gränslösa möjligheter
att skapa sin egen publik genom att kommunicera direkt
med sina intressenter — utan filter. Men den stora frågan
är — hur organiserar vi det kommunikativa arbetet idag
och i framtiden? Digitalstrategen och spinndoktorn Jerry
Silfwer lyfter fram framgångsfaktorerna bakom framtidens
kommunikationsarbete.
■■
■■
■■
■■
■■
Hur påverkar digitaliseringen de krav som ställs på kommunikationsavdelningen?
Så får ni genomslag i det massiva mediebruset
På vilket sätt bör en kommunikationsavdelning räkna hem det
­digitala engagemanget?
Hur ”uppdateras” de interna processerna på bästa sätt?
Vad kan kommunikationsavdelningen konkret göra idag för att
placera sig i framkant?
JERRY ”DOCTOR SPIN” SILFWER, Digital Strategist,
Spin Factory
Jerry arbetar som oberoende digitalstrateg och råd­givare
åt både globala varumärken och heta startups. Han har
erfarenhet av att driva digitalbyrå både i New York och Stockholm.
11.25 BENSTRÄCKARE
11.30
Testa under projektets gång eller mäta efteråt ­
– vad väljer du?
Jerry Silfwer förklarar varför det är viktigare att testa kom­
munikationsaktiviteter innan de lanseras brett – istället för
att bara mäta deras effekt efteråt. ”Framtidens organisatio­
ner kommer inte att ha råd med kommunikationsaktiviteter
som inte når sina publiker,” menar Jerry. I denna korta
dragning ger han ett antal konkreta exempel på hur du kan
testa din kommunikation kontinuerligt.
JERRY ”DOCTOR SPIN” SILFWER, Digital Strategist, Spin Factory
11.50 LUNCH
Praktikfall
12.50
Så kan du coacha chefer för att utveckla ett mer
kommunikativt ledarskap
Göteborgs Stad har under de senaste åren arbetat medve­
tet för att höja kommunikationskompetensen hos stadens
chefer och stärka kommunikatörernas roll. En gemensam
kommunikationsprocess, ett utbildningsprogram för chefer
och en verktygslåda med budskap och mallar är några av
insatserna. Under det här passet får du konkreta exempel på
hur verksamheterna använder dem i det dagliga arbetet.
■■
■■
■■
■■
■■
Våra verktyg — så stöttar vi chefer i att använda dem
Kommunikatören som coach och rådgivare — så tar du mer plats!
Hur får du cheferna att förstå vikten av att utveckla sin kommunikativa förmåga?
Utbildningsprogram för chefer — framgångar och utmaningar
Kommunikatörer i ledningsgrupperna — fördelar och motgångar
MALIN BAEZA, Kommunikationsstrateg, Göteborgs Stad
Malin har arbetat med kommunikationsfrågor inom Göteborgs Stad sedan 2002.
13.50 BENSTRÄCKARE
14.00
Ta del av forsknings­
projektet ”Kommunikativa
organisationer”
Så utvecklar du kommunikationsförmågan i hela
din organisation
I dagens organisationer har samtliga medarbetare ett kom­
munikativt ansvar. Organisationens anseende, image och
organisationsidentitet är nära kopplat till medarbetarnas
kommunikation med varandra och cheferna, och inte minst
med externa grupper som kunder, medborgare, brukare och
leverantörer. Det är därför avgörande att kommunikations­
förmågan i hela organisationen förbättras.
■■
■■
■■
■■
Så kan du förankra kommunikationsarbetet internt — olika sätt att få
verksamheten att förstå vikten och nyttan med kommunikation
Hur inkluderar du alla medarbetare, inte bara cheferna?
Hittills dragna slutsatser kring kommunikationens betydelse för
verksamhetens måluppfyllelse och forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer”
Hur viktigt är det att utveckla kommunikationsförmågan i organisationen för att nå sina mål och framgångar? MATS HEIDE, Professor, Institutionen för strategisk
kommunikation, Lunds universitet
Konferensprogram
Tisdag 26 april 2016
Mats är projektledare för forskningsprojektet ”Kommunikativa
organisationer” som bedrivs tillsammans med Sveriges Kommunikatörer. Målet med detta projekt är bland annat att öka kunskapen om
kommunikationens betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och
framgång.
15.00 FIKA OCH NÄTVERKSTID
15.30
s pris för
Tilldelad universum
ts employer
åre
/
tör
ova
inn
ts
åre
4
branding person 201
■■
■■
■■
■■
ANN ERICSSON, Head of Employer Branding, Skanska
Ann har en gedigen erfarenhet av rekrytering och
employer branding. Hennes engagemang har bidragit
till att förvandla Skanska till en spännande och attraktiv
arbetsgivare för unga talanger.
16.20 BENSTRÄCKARE
16.25
Resan mot en fungerande lednings­
kommunikation
■■
■■
■■
■■
■■
Så får du organisationen att förstå
kommunikatörens roll – argument och metoder
för att våga säga nej, bli mer respekterad, och få
större inflytande internt
■■
Så arbetar vi med arbetsgivarvarumärket på Skanska
Hur bör samarbetet mellan kommunikation, marknad och HR se ut för
att uppnå bästa effekt?
Hur fick vi hela organisationen att förstå vikten av att ha en röd tråd
i all kommunikation?
Konkreta tips på vad du som kommunikatör kan göra för att bygga
upp och stärka arbetsgivarvarumärket
Tips på hur du i framtiden måste jobba
Struktur, kultur och innehåll — centrala delar i en fungerande ledningskommunikation
Så gjorde vi en genomgripande analys av ledningskommunikationen
genom alla chefsled i organisationen
Så har vi utvecklat ett system för ledningskommunikationen i
myndigheten
Den strategiska agendan: så satte vi utveckling och förändring på
kartan under 2015 genom att samordna och synkronisera interna
forum och mötesplatser
I vilken ände ska man börja? Några råd på vägen
SOFIA STADIN, Kommunikationsstrateg, Tullverket
Sofia har arbetat i många år med att stärka chefers och
ledares kommunikativa förmåga och med att utveckla
en fungerande struktur och kultur för ledningskommunikationen. Hon verkar i gränslandet mellan ledningskommunikation,
ledarskapsutveckling och förändringledning och har erfarenhet av
kommunikationsarbete från både offentlig och privat sektor samt som
seniorkonsult på Nordisk Kommunikation.
17.10 MODERATOR JOHANNA SEVONEN AVSLUTAR KONFERENSENS
FÖRSTA DAG
Praktikfall
09.05
Praktikfall
Kommunikatörens roll i arbetet med
arbetsgivarvarumärket – framtagande, hur du
får med dig andra och håller det levande
■■
09.00 MODERATOR JOHANNA SEVONEN INLEDER DAGEN
■■
■■
Så kan du klargöra din roll i organisationen på bästa sätt för att få
mer respekt hos kollegor
Hur satta verksamhetsmål kan gör det lättare att säga nej
Olika sätt att utveckla det personliga varumärket för större inflytande och trovärdighet internt och externt
ANNE-CATHERINE WORTH SUNDQVIST, Kommunikationschef, Svenska Postkodlotteriet
Anne-Catherine är kommunikationschef på Novamedia
Sverige AB som är operatör för Svenska Postkodlotteriet.
Hon har alltid jobbat med kommunikation inom organisationer som har
gått igenom stora förändringar såsom exempelvis PostNord och Euromaint Rail. Vid lyckosamma förändringar är kommunikationen central
och kraven på att prioritera hög. Anne-Catherine har lång erfarenhet
av såväl intern- som extern kommunikation och haft roller som bland
annat presschef och internkommunikationschef.
10.00 FIKA OCH NÄTVERKSTID
Praktikfall
10.30
Kommunikatörens roll i framtiden – så anpassar
vi kommunikationsavdelningens kompetens och
uppdrag till framtidens behov
Utmaningarna för dagens och morgondagens kommuni­
katörer är många. Inte minst handlar det om att förstå och
anpassa sitt arbetssätt till en alltmer digitaliserad – och glo­
baliserad – omvärld. En del av det vi lärt oss om målgrup­
per, beteenden och kanaler riskerar att föråldras. Vinnarna
är de som är nyfikna och prestigelösa nog att lära nytt!
■■
■■
■■
■■
Kommunikationsavdelningens arbete för att följa med i utvecklingen
och möta ett ständigt föränderligt konsumtionsmönster
Hur förbereder vi och anpassar oss efter framtidens behov?
Hur har kommunikatörsrollen förändrats hos oss och hur kommer
den att se ut framöver?
Så löser vi det praktiska när PR, marknadsföring, sociala medier etc.
allt mer flyter samman
TOMAS HEDENIUS, Kommunikationsdirektör, Arriva
Tomas har lång erfarenhet av strategiskt och operativt
kommunikationsarbete från såväl privat som offentlig
sektor samt som seniorrådgivare på Gullers Grupp. 11.30 LUNCH
12.30
Praktikfall
Expertanförande
15.00
Kriskommunikation kring flyktingsituationen
– så tänker vi gällande innehåll, tillgänglighet,
transparens och tydlighet
Metoder för att mäta effekt och resultat
och hur du på så sätt kan sätta värde på
internkommunikationen
Krisorganisationen övar för plötsliga högintensiva korta
kriser. Ordinarie verksamhet hanterar lågintensiva långa
kriser i vardagen. Men när krisen kommer smygande och
går över till att bli en högintensiv långvarig kris – hur age­
rar vi då? Linda berättar om erfarenheter från Malmö stad.
■■
■■
■■
■■
■■
Så utvecklar du en framgångsrik agenda för hur kommunikation bör
hanteras i krissituationer
Hur väljer vi passande kanaler för att informera?
Utmaningar vi stött på i vårt arbete och hur vi löst dem
Så kan du omvärldsbevaka för att skapa en bra lägesbild
LINDA NORDGREN, Ansvarig för kriskommunikation,
Malmö stad
Linda är ansvarig för den strategiska planeringen och utvecklingen av Malmö stads kriskommunikationsarbete och
går i krishändelser in som funktionsansvarig för kriskommunikationsfunktionen i den centrala krisledningen. Hon har erfarenhet av att leda,
driva och planera kommunikationsarbete i hårt pressade situationer.
13.30 BENSTRÄCKARE
13.40
Praktikfall
Rörlig bild i kommunikation – praktiska exempel
på vad du kan göra med små resurser
År 2025 kommer 95 % av innehållet på webben bestå av film
– detta är en trend Orkla Foods Sverige valt att hörsamma.
Med små resurser och enkla filmer bjuder företaget in till
en titt bakom kulisserna i verksamheten och lyfter fram
företagets medarbetare. Stora eller små resurser – alla kan
producera intresseväckande budskap med film!
■■
■■
■■
■■
■■
Så använder Orkla Foods Sverige rörlig bild i intern och extern kommunikation — användarområden
Inhouse eller produktionsbolag? Hur tänker Orkla Foods Sverige?
Budskap, innehåll, längd och kroppsspråk — vad ska du tänka på när
du gör film?
Bästa filmen är den som faktiskt filmas — våga använda Iphone eller
Ipad till enklare filmer
Vad skiljer dålig film mot bra?
JOSEFIN WIGFORSS, Digital kommunikatör, Orkla Foods
Sverige
Med ansvar för både företagets interna kommunikation
och sociala medier ser Josefin stora möjligheter att sprida
budskap med film — att göra det själv är dessutom en
utmaning hon gärna tar sig an!
14.30 FIKA OCH NÄTVERKSTID
■■
■■
Uppföljnings- och mätningsmetoder av kommunikationsinsatsers
effekt och värde
Hur kan man använda detta för att bevisa att kommunikation gynnar
verksamheten?
Genom mätning kan du ta fram var kommunikation skapar mest
värde och gör mest nytta i organisationen
NIKLAS ANGMYR, Verksamhetsutvecklare Digital Samverkan, Palorial
Niklas är civilekonom och beteendevetare. Han är entreprenör och driver Palorial sedan 2012. Niklas är även en
uppskattad bloggare.
15.50 BENSTRÄCKARE
16.00
Ta del av case från Volvo Cars!
Expertanförande
Våga tänka nytt och jobba integrerat
– låt organisationens värden ta plats
I det informationsbrus som råder behöver kommunika­
tionen förtjäna sina mottagares uppmärksamhet. För det
krävs både kunskaper om målgrupperna, nytänkande och
uthållighet. Hör tankarna bakom de uppmärksammade
billanseringarna och kampanjerna med t.ex. Zlatan, Robyn
och Avicii.
■■
■■
■■
Låt organisationens strategi och värderingar genomsyra kommunikationen
Så kan du arbeta över avdelningsgränserna för ökat genomslag
Case: PR och internkommunikation kring de uppmärksammade
reklamkampanjerna och billanseringarna BJARNE DARWALL, PR-strateg, Forsman & Bodenfors
Bjarne är PR-strateg på Forsman & Bodenfors. Tills nyligen
var han PR- och kommunikationschef på Volvo Car Sverige
och har under åren haft flera kommunikationsroller inom
Stena och Försvarsmakten.
16.45 MODERATOR JOHANNA SEVONEN AVSLUTAR KONFERENSEN
3
månader
gratis för nya
medlemmar
Kommunikatör?
DIK är facket för dig
www.dik.se/komkampanj
Framtidens kommunikativa organisation
Häng med i utvecklingen, få mer inflytande och utveckla hela organisationens kommunikativa förmåga!
Lär dig mer om
Den snabba digitala utvecklingen ställer fler och högre krav på dig som
kommunikatör. Det blir allt viktigare att arbeta strategiskt och att utveckla hela
organisationens kommunikativa förmåga för att skapa en stark organisation som
klarar av framtida möjligheter och utmaningar.
■■
Hur du utvecklar kommunikationsförmågan hos både medarbetare och chefer
■■
Hur du klargör din roll i organisationen
på bästa sätt för att få mer respekt
På konferensen får du praktiska tips för hur du får ett större inflytande
internt och tar för dig mer i kommunikatörsrollen. Du får även lyssna till
vilka krav som kommer att ställas på framtidens kommunikationsavdelning,
hur du på bästa sätt uppdaterar de interna processerna och placerar dig och
avdelningen i framkant.
■■
Vad du bör tänka på när du planerar
din kommunikation för att spara tid och
pengar
■■
Kommunikativt ledarskap — hur du får
cheferna att förstå vikten av att utveckla
sin kommunikativa förmåga
■■
Uppföljnings– och mätningsmetoder av
interna kommunikationsinsatsers effekt
och värde
■■
Trenden rörlig bild i kommunikationen
— hur du med enkla medel kan använda
det i den interna och externa kommunikationen
Vi bjuder på ledande expertis och framstående praktikfall som delar med sig
av erfarenheter, kunskaper, idéer och lyckade metoder. Lyssna bland annat
till:
■■
■■
■■
■■
■■
Hittills dragna slutsatser kring forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer” och
hur du utvecklar hela organisationens kommunikativa förmåga — lyssna till Mats Heide.
Hör om Göteborgs stads arbete med att höja kommunikationskompetensen hos stadens
chefer — använda verktyg och hur kommunikatörerna stöttar cheferna i att använda dem.
Skanska om hur de arbetar med arbetsgivarvarumärket — konkreta tips på hur du får med
dig andra och håller det levande.
Kommunikatörens roll i framtiden i en allt mer digitaliserad och globaliserad värld — så anpassar Arriva kommunikationsavdelningens kompetens och uppdrag till framtidens behov.
Malmö stad om hur du utvecklar en agenda för hur kommunikation bör hanteras i kris­
situationer.
Häng med i utvecklingen och gör dig redo att anta existerande och nya
utmaningar – väx i din roll och ta din organisations kommunikativa förmåga
till nästa nivå!
Varmt välkommen!
Malin Hammer Northcott
Projektledare
Teknologisk Institut
0765-27 55 69
Röster från vår tidigare konferens
”Framtidens kommunikatör” som fick 4.4 av 5.0!
”Konferensen var mycket bra — välorganiserat
och bra talare ”
”Mycket bra talare och inspirerande program”
”Var fantastiskt bra dagar!”
Porto betalt
Sverige
Framtidens kommunikativa organisation
Häng med i utvecklingen, få mer inflytande och utveckla hela organisationens kommunikativa förmåga!
Varför ska du gå på Framtidens kommunikativa organisation?
Ta del av hittills dragna slutsatser kring forskningsprojektet
”Kommunikativa organisationer”
■■
Lär dig mer om hur framtidens kommunikationsavdelning ser
ut samt hur du som kommunikatör kan ta för dig mer i din
roll, arbeta strategiskt och bidra till en mer kommunikativ
organisation
■■
Lyssna till ledande experter som har koll på aktuella trender och
praktikfall som ligger i framkant!
■■
Nätverka med experter och kollegor och ta del av deras
kunskaper och erfarenheter
TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG
www.teknologiskinstitut.se/konferens
[email protected]
031-350 55 00
DATUM OCH PLATS
Stockholm
25-26 april 2016 (3992-1)
Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI
■■
Rörlig bild i kommunikationen
■■
Effektivitetsskapande intranät
RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm
ANMÄLAN SENAST
PRIS
11 MARS
ORDINARIE PRIS
Konferens
8 980 kr/person
7 980 kr/person
1 000 kr ra
batt
I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälnings­
bekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer
på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Som medlem i DIK erhåller du 20 % rabatt på ordinarie pris. Glöm inte att uppge att du är medlem vid bokningstillfället.
ÖVRIG INFORMATION
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på
boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se
hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Malin Hammer
Northcott på [email protected] Teknologisk Institut förbehåller
sig rätten till ändringar av program, tid och plats.
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information
CERTIFI
ER
A
■■
ISO 9001
Download