Fakta om Novartis behandlingar vid spridd njurcancer

advertisement
FAKTABLAD
FaktaomNovartisbehandlingarvidspriddnjurcancer
Novartishartvåolikaläkemedelmotspriddnjurcellscancer(RCC)–Votrient(pazopanib)som
användsiförstalinjensbehandlingochAfinitor(everolimus)somanvändsiandralinjen.Båda
behandlingarnaärsåkallademålinriktadeterapiersomselektivthämmarolikakinaser.Vidcancerär
kinasernaöveraktiveradevilketblandannatledertillattnärliggandeblodkärlstimulerasattväxaini
tumörenochförsedenmednäringsämnenochsyre(seenfilmomdethär).Blodkärlengördetockså
möjligtförcancercellernaattspridasigtillandradelaravkroppenviablodbanan.Båda
behandlingarnastassomentablettengångomdagen.
OmVotrient
Votrient(pazopanib)ärgodkändinomEUförbehandlingavavanceradnjurcellscancerförvuxnaoch
tillpatientersomtidigareerhållitcytokinbehandlingföravanceradsjukdom.Pazopanibverkargenom
atthämmatyrosinkinaserisignalvägenVEGFRsomstimulerartillväxtenavblodkärltilltumören.1
Pazopanibfickinledningsvisettsåkallatvillkoratgodkännandebaseratpådatafrånden
randomiserade,placebokontrolleradedubbelblindastudienVEG105192somomfattade435
patientermedavanceradellermetastaseradnjurcellscancer.Istudienhadepatientersom
behandlatsmedpazopanibsignifikantförlängdmediantidförprogressionsfriöverlevnad,PFS(9,2
månader)jämförtmedpatientersomfickplacebo(4,2månader).2Iensenarestudie(COMPARZ)där
pazopanibjämfördesmedenannanVEGFR-hämmare,sunitinib,visadesigbådabehandlingarnaha
likvärdigkliniskeffekt.3
OmAfinitor
Afinitor(everolimus)ärgodkäntiEUförpatientermedspriddnjurcellscancervarssjukdomhar
försämratsunderellereftermålinriktadbehandlingmedVEGF-hämmare.Everolimushämmar
proteinetmTOR,somstimulerartumörcellernaattdelasigochattbildanyablodkärl.Proteinet
mTORpåverkaräventumörcellensämnesomsättning.4
GodkännandetavAfinitorbyggerpådatafrånRECORD-1-studien,eninternationell,randomiserad,
placebokontrolleraddubbelblindstudie.Studienomfattade416patientermedspriddnjurcancer,
varssjukdomhadeförsämratstrotsförstalinjesbehandlingmedVEGF-hämmare.Resultatenfrån
RECORD-1-studienvisarattAfinitor,ijämförelsemedplacebo,meränfördubblademediantidenutan
tumörtillväxtellertilldessattpatientenavled(4,9månaderjämförtmed1,9månader)5.
FAKTABLAD
Referenser
1.
2.
3.
4.
5.
OmVotrient,FASS: http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20090418000017.Besökt9mars2016
SternbergCNetal.PazopanibinLocallyAdvancedorMetastaticRenalCellCarcinoma:ResultsofaRandomized
PhaseIIITrial.Journalofclinicaloncology.2010Feb20;28(6):1061-1068.
http://jco.ascopubs.org/content/28/6/1061.full.pdf+html
RobertJ.Motzeretal.PazopanibversusSunitinibinMetastaticRenal-CellCarcinoma.
NEnglJMed2013;369:722-731
OmAfinitor,FASS:http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20111013000056.Besökt9mars2016
MotzerRJetal.Phase3TrialofEverolimusforMetastaticRenalCellCarcinoma.
Cancer.2010Sep15;116(18):4256-65.
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/cncr.25219/asset/25219_ftp.pdf?v=1&t=im4yt315&s=1079426903
64cc52c6b59191af2e7b0236448761
Download