Detta avtal (”Ramavtalet”) har träffats mellan Första AP-fonden (”AP1”) och ……………..
(”Konsulten”).
Bakgrund
AP1 har genomfört en offentlig upphandling avseende juridiska tjänster avseende i första
hand en fyraårsperiod. Bland inkommande anbud har AP1 beslutat att bl.a. anta anbudet
från och ingå Ramavtalet med Konsulten.
1.Avtalsstrukturen
Till Ramavtalet finns två bilagor, bilaga 1 – Förfrågningsunderlag och bilaga 2 – Anbud med
prisuppgift. Dessa bilagor utgör en integrerad del av Ramavtalet.
2.Parternas åtaganden
AP1 avser att avropa juridiska tjänster när behov uppstår. AP1 lämnar inte någon garanti att
avrop av tjänster från Konsulten kommer att ske under avtalsperioden.
Konsulten skall svara för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga kostnader för sin
personal samt ensam bära arbetsgivaransvaret för den egna personalen.
Konsulten är skyldig att inneha för branschen sedvanlig ansvarsförsäkring för sin
verksamhet.
3.Närmare om avrop
Konsulten avser att tillhandahålla juridiska tjänster till AP1 som omfattas av anbudet enligt
bilaga 2, samt härvid tillse, att uppdragen utförs i enlighet med parternas närmare, i varje
enskilt fall träffad överenskommelse (”avropsavtalet”). Sådan överenskommelse skall även
omfatta val av den person eller de personer (”uppdragstagare”) hos Konsulten som kommer
att utföra det faktiska arbetet, instruktioner och information om det aktuella ärendet samt
en tidsplan. Tidsplanen är av särskild betydelse för AP1. På grund härav har AP1 rätt att, för
det fall konsulten inte kan tillgodose framställt krav avseende inställelsetid/utförandetid,
lämna uppdraget till en annan leverantör.
För det fall uppdragstagare inte kan slutföra uppdraget för Konsulten, skall AP1 erbjudas att
andra uppdragstagare (”nya uppdragstagare”) med likvärdig kompetens och erfarenhet skall
slutföra uppdraget. AP1 äger emellertid en ovillkorlig rätt att avgöra om AP1 godtar att
uppdragstagare skall ersättas med nya uppdragstagare. Om AP1 inte godtar Konsultens
förslag, har AP1 rätt att säga upp avropsavtalet och Konsulten skall slutfakturera uppdraget
avseende det arbete som utförts av uppdragstagare och uppdraget skall avslutas. Angående
Konsultens rätt till betalning för ett sådant avbrutet uppdrag gäller vad som framgår nedan
av avsnittet 6.
Konsulten har rätt att avböja ett erbjudet uppdrag.
Konsulten skall tillhandahålla tjänsterna och prissätta dessa enligt anbudet (bilaga 2).
I fakturan skall varje arbetsmoment, den tid som använts samt den person som utfört
arbetet specificeras.
4.Sekretess
Konsulten skall iaktta de för AP1 gällande sekretessprinciperna. Eftersom AP1 är ett
offentligrättsligt subjekt och således omfattas av en särskild reglering, åtar sig Konsulten att
vid behov inhämta särskilda instruktioner från AP1 i dessa frågor.
För det fall AP1 så begär, skall Konsulten tillhandhålla en sekretessförbindelse utformad av
AP1.
5.Avtalstid
Ramavtalet gäller från tiden för dess undertecknande och fyra år framåt. AP1 har dock rätt
att efter tre år genomföra en ny upphandling. I sådant fall kommer Konsulten att underrättas
härom inom 30 dagar innan ny upphandling annonseras.
6.Brister i och dröjsmål med parternas prestationer
För det fall det enligt AP1s uppfattning föreligger brist eller dröjsmål med Konsultens
utförande av uppdraget, skall AP1 ha rätt att genast säga upp avropsavtalet och anlita en
annan leverantör för utförandet av uppdraget. Vid sådan uppsägning, samt vid avbrytande
av uppdraget enligt avsnitt 3 ovan, begränsas Konsultens rätt till ersättning för utfört arbete
endast om resultatet av arbetet har varit till nytta för AP1.
Varje part har rätt att häva detta Ramavtal om den andra parten i väsentligt hänseende
brutit mot sina åligganden enligt detta Ramavtal eller ett avropsavtal, begärts i konkurs, eller
ansökt om ackord.
Tvister
Tvister angående Ramavtal eller avropsavtal skall avgöras av allmän domstol, i första instans
av Stockholms tingsrätt.
Ramavtalet har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
AP1
Konsulten