användnings- område Företag Läkemedels

advertisement
Läkemedel/
Företag
Läkemedels-
NBL:s
verkets bedömning
bedömning
Searle och
Marknadsföring av
I strid med kraven
Fälld. NBL-avgift 50
Pfizer AB
receptbelagt läkemedel
på saklighet och
000 kr.
till allmänheten och
vederhäftighet.
användnings-
Utfall
område
Celebra/NSAID
påstående om avsaknad
av livshotande
biverkningar.
Diovan/hypertoni
Novartis
Erbjudande av för dyrbar I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
läkemedel AB
presentartikel.
000 kr.
på återhållsamhet
med presenter.
Evista/osteoporos
Eli Lilly AB
Ej angivit venös
I strid med kraven
Fälld. NBL-avgift 50
tromboembolism som
på saklighet och
000 kr.
biverkning.
rättvisande
information.
Fosamax/osteoporos
MSD AB
Effektpresentation enbart I strid med kraven
Fälld. NBL-avgift 50
som relativ riskreduktion. på saklighet och
000 kr.
rättvisande
information.
Fragmin/ antikoa-gulans
Pharmacia &
Marknadsföring av ny
Ej till NBL.
Tillbakadragen efter
Upjohn
indikation innan den
påpekande av
godkänts.
Läkemedelsverket.
Ipren/NSAID
Pharmacia &
I annons anges att Ipren
I strid med kraven
Upjohn
kan tas av alla från 12 år på vederhäftighet
utom de med magsår,
och ej i överens-
ASA-överkänslighet och
stämmelse med
astma trots att det finns
FASS-texten.
Fälld. NBL-avgift 50
000 kr.
flera andra
kontraindikationer.
Japanskt encefalit-vaccin
Cortec Medical
Marknadsföring av icke
I strid med kravet
Tillbakadragen
AB
godkänt läkemedel.
på saklighet.
marknadsföring efter
Ej medlem i LIF.
påpekande av
Läkemedelsverket.
Lipobay/ hyperlipidemi
Bayer AB
Hopklumpning av
I strid med kravet
resultat från olika studier på rättvisande
i samma diagram.
information.
Fälld. NBL-avgift 50
000 kr.
Monurol/ urinvägsinfektion Orion Pharma
Åberopande
I strid med kraven
Fälld. NBL-avgift 50
rekommendationer från
på vederhäftighet
000 kr.
RAF på ett vilseledande
och rättvisande
sätt.
information.
Bristol Myers
Utskick av otympligt
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
Squibb AB
reklammaterial.
att annonsmaterial
000 kr.
AB
Plavix/ trombocythämning
inte får medföra
besvär för
mottagaren.
Plavix/ trombocythämning
Propecia/alopeci
Sanofi Wintrop
Presentation av icke
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
AB
fördefinierade
på rättvisande
000 kr.
subgruppsanalyser.
information.
Indirekt marknadsföring
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
av receptbelagt
på saklighet.
000 kr.
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
MSD AB
läkemedel.
Renitec/ACE-hämmare
MSD AB
Åberopande av
observationsstudie på ett på rättvisande
Reumacon/icke godkänt
Conpharma AB
osakligt sätt.
information.
Marknadsföring av icke
Ej medlem i LIF.
000 kr.
Påpekande från
antireuma-tikum
godkänt läkemedel.
Ingen åtgärd.
Läkemedelsverket. Annonsen
stoppad.
Sobril och
Xanor/anxiolytika
Sumulose/
Pharmacia&
Upjohn
Bayer AB
avlivningsvätska för djur
Wartec kräm
Stiefel
Marknadsföring av
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
läkemedlen på internet
på saklighet.
000 kr.
Marknadsföring av icke
I strid med kravet
Fälld. NBL-avgift 50
godkänt läkemedel.
på saklighet.
000 kr.
Felaktigt påstående om
Ej till NBL.
Företaget drog
som antidepressiva.
effekt i reklam.
tillbaka reklamen
efter påpekande av
Läkemedels-verket.
Download