Rutin - Hörselundersökning personal

advertisement
Rutin för hörselundersökning för personal
Inledning
I arbetsmiljöarbetet ingår hörselvård som ett viktigt område, framför allt för medarbetare som
utsätts (exponeras) för buller i sådan omfattning att det finns risk för hörselpåverkan. Buller kan
definieras som icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt och störande ljud.
Den allvarligaste följden av att utsättas för buller är risken att drabbas av hörselskada, som
även kallas bullerskada.
Bullerskadan kan vara temporär eller permanent. I båda fallen yttrar den sig främst som en
hörselnedsättning. Dessutom är ringningar eller susningar, så kallad tinnitus, ett vanligt
inslag som av många drabbade upplevs väl så besvärande som själva hörselnedsättningen.
Risken att drabbas av bullerskada bestäms dels av bullerexponeringen – hur starkt, hur länge, hur
ofta – dels av den individuella känsligheten.
Det har visat sig att vissa individer är mycket känsliga och drabbas av skada redan efter ganska
måttlig exponering. Andra är motståndskraftiga och kan ha närmast normala hörtrösklar trots
kraftig exponering. Med den kunskap vi har idag kan man inte i förväg avgöra vem som är
känslig och vem som är motståndskraftig.
Vi som arbetsgivare tycker det är viktigt att noggrant övervaka alla bullerexponerade
medarbetare genom att genomföra regelbundna hörselundersökningar.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller (AFS 2005:16) ska hörselundersökningar
(audiometri) erbjudas arbetstagare som vistas i miljöer där de utsätts (exponeras) för buller i
sådan omfattning att det finns risk för hörselpåverkan.
Syftet med hörselundersökningen är att förebygga och tidigt upptäcka hörselnedsättningar på
grund av buller och att bevara hörseln.
Åtgärder som ska vidtas
Arbetsgivaren ska tillse att det finns en organiserad verksamhet med fokus på förebyggande av
hörselskador. I det ingår hörselundersökningar, utvärdering av resultaten från dessa och lämpliga
åtgärder med anledning av resultaten. Vidare ingår åtgärder för att minska bullerexponeringen
samt att ge kunskap och information om hörselskydd.
Följande åtgärder ska vidtas:
 Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av
exponering för buller i arbetet.
 De medarbetare som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de
övre insatsvärdena, 85 dB enligt § 3 AFS 2005:16, ska erbjudas hörselundersökning.
Kontakt tas med företagshälsovården för bokning av hörselundersökning.
 Hörselundersökning skall också erbjudas de arbetstagare, som exponeras för buller som
är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena (80 dB) när den
riskbedömning och bestämning av arbetstagarnas bullerexponering som skall utföras
visar att det finns risk för hörselskada.
 För de yrkesgrupper som arbetsgivaren bedömer vistas i miljöer där de utsätts för buller i
sådan omfattning att det finns risk för hörselpåverkan ska hörselundersökning erbjudas i
samband med nyanställning och introduktion.
 Därefter ska regelbundna undersökningar företas med tre års intervall. Intervallet på tre år
ska tillämpas vid ljudnivåer omkring 80–85 dB(A). Om medarbetarna utsätts för högre
nivåer kan undersökningarna behöva upprepas oftare.
 Om det vid en hörselundersökning visar sig att en medarbetare drabbats av hörselskada
ska arbetsgivaren se till att en läkare eller, om läkaren anser det nödvändigt, en specialist
bedöma om det är sannolikt att skadan beror på bullerexponering på arbetsplatsen.
 Om det bedöms att skadan sannolikt beror på bullerexponering på arbetsplatsen finns
krav på arbetsgivaren beträffande information till medarbetaren, revidering av befintlig
riskbedömning och vidtagna åtgärder, annan sysselsättning för medarbetaren och
regelbundna hörselundersökningar för medarbetare som exponerats på liknande sätt.
Ansvar
Närmaste arbetsledare/chef har ansvar för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna till följd av exponering för buller i arbetet om det föreligger risk för exponering för
buller i arbetet.
Ansvaret innebär också att ovanstående rutin följs.
Download
Random flashcards
Create flashcards